Rimsulfuron

Kao i kod nikosulfurona jednogodišnje trave ne smiju imati više od 5 listova inače je potpuno neučinkovit! Sistemični folijarni herbicid koji se translocira u cijelu biljku i koncentrira u točkama rasta. Kukuruz u vrijeme prskanja mora imati od 1-8 listova. Može se kombinirati s pripravcima na bazi: atrazina, bentazona, bromoksinila, dikambe, fluroksipira, klopiralida, tifensulfurona i dr.. Učinkovit na jednogodišnje i višegodišnje uskolisne i neke širokolisne korove. Za razliku od nikosulfuronu ima izvjesno djelovanje i preko tla. Može se rabiti i u krumpiru u pre i post em.-u. Konačan učinak na korove vidljiv tek dva do tri tjedna od prskanja. Preporučuje se dodavanje okvašivača: Trend 90, Citowett i sličnih u škropivo. Najkasnije 4 sata nakon prskanja pripravak je u cijelosti u biljci i nema opasnosti od ispiranja padalinama. LD50 6000. S.O. = III. Izbjegavati uporabu ukoliko su korišteni zemljišni ili folijarni organo fosforni insekticidi. Karenca – 42 krumpir, OVP kukuruz.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 122931-48-0 (rimsulfuron) CIPAC br. 716 2006/39/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u 1-(4-6 dimetoksipirimidin- 2-il)-3-(3-etilsulfonil-2-piridilsulfonil) urea

Čistoća ≥ 960 g/kg (izražen kao rimsulfuron)

Stupanje na snagu 01.02.2007

Prestanak uvrštenja 31.01.2017

Posebne odredbe

DIO A
Dopušten za uporabu samo kao herbicid.
DIO B
Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za rimsulfuron, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 27. siječnja 2006. Potrebno je obratiti posebnu pozornost na zaštitu bilja koje ne pripada ciljanoj skupini i podzemnih voda u osjetljivim područjima. Uvjeti za registraciju trebaju uključivati, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika.