Pikloram

Djelatna tvar izaziva poremetnju ravnoteže hormona odgovornih za izduživanje i dijeljene stanice, sintezu bjelanjčevina i disanje. Pripravak za suzbijanje poludrvenastih i drvenastih te jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova. Vrlo brzo se usvaja (listom i korijenom), translocira i akumulira u meristemskim tkivima. Opasnost od zanošenja ! Učinkovit u suzbijanju više od 200 korovnih vrsta. Primijeniti u vrijeme najintenzivnijeg razvoja drvenastih korovnih vrsta. Do sušenja drvenastih biljaka dolazi za 3 mjeseca. LD50 8200 mg/kg. S.O. III. Trava s prskanih površina ne smije se koristiti za ishranu mliječnih životinja. K - u tlu postojan te se u slijedećih 18 mjeseci od primjene ne smije uzgajati bilo koja kultura.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br.: 1918-02-1 CIPAC br.: 174 2008/69/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u 4-amino-3,5,6-triklorpiridin-2-karboksilna kiselina

Čistoća ≥ 920 g/kg

Stupanje na snagu 01.01.2009

Prestanak uvrštenja 31.12.2018

Posebne odredbe

DIO A
Dopušten za uporabu samo kao herbicid.
DIO B
Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za pikloram, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja.