Nikosulfuron

Sulfonilureja učinkovita u suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih (sirak iz rizoma, pirika i neki drugi) i nekih širokolisnih korova. Usvaja se preko lista. Kukuruz u vrijeme tretiranja treba imati od 2 do 6 listova. Do sjetve slijedeće kulture - ozimih žitarica treba proteći najmanje 4 mjeseca, 8 mjeseci do sjetve jarih žitarica, 10 mjeseci soje i graha, a 12 mjeseci lucerne i drugih usjeva. Najčešće se rabi u kombinaciji s: bentazonom, dikambom, bromoksinilom, atrazinom, 2,4-D i drugim d.t. LD50 6000. S.O. = III. Izbjegavati uporabu ukoliko su rabljeni zemljišni ili folijarni organo fosforni insekticidi. Karenca – 63 merkantilni kukuruz, a 35 dana silažni kukuruz.

Pripravak Form. Aktivne tvari Proizvodi/Distribuira
Motivell SC Nikosulfuron ISK Biosciences /
Vita Market Belchim Crop Protection d.o.o. Orchem d.o.o.
Samson Extra 6 OD OD Nikosulfuron ISK Biosciences /
Vita Market Belchim Crop Protection d.o.o. Orchem d.o.o.
Motivell Extra Pack EC Nikosulfuron + Dikamba + Bentazon BASF /
BASF
Innovate 240 SC SC Nikosulfuron Cheminova A/S /
Stockton d.o.o. Davor Batas AgroChem Maks
Principal 53,6 WG WG Nikosulfuron + Rimsulfuron Du Pont /
AgroChem Maks
Kelvin 40 OD OD Nikosulfuron Du Pont /
BASF
Kelvin 40 SC SC Nikosulfuron Du Pont /
BASF
Marvel SC Nikosulfuron Cheminova A/S /
Stockton d.o.o. Davor Batas
Principal plus 66.5 WG WG Rimsulfuron + Nikosulfuron + Dikamba Du Pont /
AgroChem Maks
Elumis - Mezotrion + Nikosulfuron Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro d.o.o.
Nicosh SC Nikosulfuron Sharda Cropchem Limited /
Chromos Agro d.d. Euroazijski pesticidi d.o.o. Chromos Agro d.d.
Nicogan 40 SC SC Nikosulfuron Agan /
Danon d.o.o.
Nisha SC Nikosulfuron Sharda Cropchem Limited /
Euroazijski pesticidi d.o.o.
Milagro SC Nikosulfuron Cheminova A/S /
Syngenta Agro d.o.o.
Cyntel 51 WG WG Mezotrion + Rimsulfuron + Nikosulfuron Du Pont /
AgroChem Maks
Chaman 40 OD OD Nikosulfuron Cheminova A/S /
Cheminova A/S Cheminova A/S Davor Batas AgroChem Maks
Nic 4 OD OD Nikosulfuron Sharda Cropchem Limited /
Euroazijski pesticidi d.o.o.
Talon OD Nikosulfuron Sharda Cropchem Limited /
Euroazijski pesticidi d.o.o. Genera
Motivell Extra 6 OD OD Nikosulfuron ISK Biosciences /
Vins 2000 Agromarket Vita Market Belchim Crop Protection d.o.o. Orchem d.o.o.
Talisman OD Nikosulfuron Galenika Fitofarmacija /
Galenika Fitofarmacija
Spandis DF Prosulfuron + Nikosulfuron + Dikamba Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro d.o.o.
Nikita WG Mezotrion + Nikosulfuron + Dikamba Adama Agricultural Solutions Limited /
Danon d.o.o.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 111991-09-4 CIPAC br. 709 2008/40/EC 2009/51/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u 2-(4,6-dimetoksipirimidin-2- ilkarbamoilsulfamoil)-N,Ndimetilnikotinamid ili 1-(4,6-dimetoksipirimidin-2-il)-3-(3-dimetilkarbamoil-2- piridilsulfonil) urea

Čistoća ≥ 910 g/kg

Stupanje na snagu 01.01.2009

Prestanak uvrštenja 31.12.2018

Posebne odredbe

DIO A
Dopušten za uporabu samo kao herbicid.
DIO B
Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za nikosulfuron, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 22. siječnja 2008. U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pozornost na:

  • moguću izloženost vodenog okoliša metabolitu DUDN ako se nikosulfuron primjenjuje na područjima s osjetljivim (lakim) tlom,
  • zaštitu vodenog bilja i mora se osigurati da uvjeti za registraciju uključuju, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone,
  • zaštitu bilja koje ne pripada ciljanoj skupini te je potrebno osigurati da uvjeti za registraciju uključuju, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone bez prskanja unutar polja,
  • zaštitu površinskih i podzemnih voda na područjima s osjetljivim (lakim) tlom i/ili nepovoljnim klimatskim uvjetima.