Indoksakarb

Kontaktni pripravaka namjenjen zaštiti vinove loze od moljaca. Pored kontaktnog ima ovicidno i larvicidno djelovanje na sve razvojne stadije. Ubrzo nakon nanošenja škropiva, ličinka prestaje s ishranom, gubi koordinaciju pokreta, ostaje paralizirana i nakon 24 - 60 sati ugiba. Rabi se preventivno neposredno prije početka piljenja gusjenica. Učinkovit na veliki broj štetnika iz reda Lepidoptera. K - 14 dana vinova loza (za sve) i 3 dana rajčica.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 173584-44-6 CIPAC br. 612 2006/10/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u Metil (S)-N-[7-klor-2,3,4a,5- tetrahidro-4a-(metoksikarbonil)indeno[ 1,2-e][1,3,4]oksadiazin-2- ilkarbonil]-4’-(trifl uormetoksi)karbanilat

Čistoća TC (tehnički materijal): ≥ 628 g/kg indoksakarb

Stupanje na snagu 01.04.2006

Prestanak uvrštenja 31.03.2016

Posebne odredbe

DIO A
Dopušten za uporabu samo kao insekticid.
DIO B
Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za indoksakarb, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 23. rujna 2005. U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pozornost na zaštitu vodenih organizama. Uvjeti za registraciju trebaju uključivati, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika.