Fenpiroksimat

Suzbija pokretne razvojne oblike crvenih pauka i koprivine grinje. Jabuke tretirati od početka do konca cvatnje, a vinovu lozu od 2 - 3 lista do faze formiranih bobica. U hmelju prije početka cvatnje. LD50 6800. S.O. = III. Karenca: 35 dana jabuke i hmelj; 42 dana vinova loza.

Pripravak Form. Aktivne tvari Proizvodi/Distribuira
Ortus 5 SC SC Fenpiroksimat Nihon /
Agrichem B.V. Agromais Agrokemija d.o.o.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 134098-61-6 CIPAC br. 695 2008/107/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u terc-butil (E)-alfa-(1,3-dimetil- 5-fenoksipirazol-4-ilmetilenamino- oksi)-p-toluat

Čistoća > 960 g/kg

Stupanje na snagu 01.05.2009

Prestanak uvrštenja 30.04.2019

Posebne odredbe

DIO A
Dopušten za uporabu samo kao akaricid. Sljedeće uporabe nisu dopuštene:

  • primjena u visokim kulturama sa velikim rizikom zanošenja kao što su npr. traktor sa zračnom mlaznicom i leđne odnosno ručne prskalice.

DIO B
Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za fenpiroksimat, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 11. srpnja 2008. godine.


U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pozornost na:

  • sigurnost primjenitelja i radnika te osigurati da uvjeti uporabe propisuju primjenu odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava,
  • utjecaj na vodene organizme i člankonošce koji ne pripadaju ciljanoj skupini te osigurati da uvjeti za registraciju uključuju, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika.

Potrebno je zatražiti podnošenje informacija koje omogućuju procjenu:

  • rizika za vodene organizme od metabolita koji sadrži benzilnu skupinu,
  • rizik od biomagnifi kacije u vodenom prehrambenom lancu.

Mora se osigurati da podnositelj zahtjeva na čiji je zahtjev fenpiroksimat uvršten na Aneks I. Direktive 91/414/EEC dostavi takve studije Komisiji u roku od dvije godine od stupanja na snagu ove Direktive *.