Boskalid

Suzbija sivu plijesan i smanjuje napad pepelnice na vinovoj lozi.LD50 > 5000. S.O. = Izvan skupine otrova.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 188425-85-6 CIPAC br. 673 2008/44/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u 2-klor-N-(4'-klorbifenil-2-il)nikotinamid

Čistoća ≥ 960 g/kg

Stupanje na snagu 01.08.2008

Prestanak uvrštenja 31.07.2018

Posebne odredbe

DIO A
Dopušten za uporabu samo kao fungicid.
DIO B
Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju
sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za boskalid, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni
lanac i zdravlje životinja na dan 22. siječnja 2008.
U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pozornost na:

  • sigurnost primjenitelja,
  • dugotrajni rizik za ptice i organizme u tlu,
  • rizik nakupljanja u tlu ako se aktivna tvar koristi u višegodišnjim nasadima ili u sljedećim kulturama u plodoredu.

Uvjeti uporabe trebaju uključivati, prema potrebi, odgovarajuće mjere za smanjenje rizika.