Bakarni hidroksid

Preventivni kontaktni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu, voćarstvu, maslinarstvu i povrćarstvu.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 20427-59-2 CIPAC br. 44.305

Kemijski naziv prema IUPAC-u Bakar (2) hidroksid

Čistoća ≥ 573 g/kg

Stupanje na snagu 01.12.2009

Prestanak uvrštenja 30.11.2016

Posebne odredbe

DIO A
Dopušten za uporabu samo kao baktericid i fungicid.
DIO B
Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju sredstava za zaštitu bilja koja sadržavaju bakar za druge uporabe osim na rajčicama u staklenicima, potrebno je obratiti posebnu pozornost mjerilima iz članka 23. stavka 2. točke 1. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja i osigurati, da su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni prije odlučivanja o registraciji. Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za bakarne spojeve, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 23. siječnja 2009. godine.
U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pozornost na:

  • specifi kaciju tehničke aktivne tvari proizvedene za tržište koja mora biti potvrđena i potkrijepljena odgovarajućim analitičkim podacima. Pokusni materijal koji je korišten u dokumentaciji o toksičnosti treba usporediti i provjeriti prema specifi kaciji tehničke aktivne tvari,
  • sigurnost primjenitelja i radnika i osigurati da uvjeti uporabe propisuju primjenu odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava, prema potrebi,
  • zaštitu vode i organizama koji ne pripadaju ciljanoj skupini. Vezano uz navedene rizike, prema potrebi se trebaju primijeniti mjere za smanjenje rizika kao npr. zaštitne zone,
  • količinu primjenjene aktivne tvari i osigurati da su dopuštene količine, navedene u obliku pojedinačne doze i broja primjena, najmanje potrebne za postizanje željenog učinka.

Potrebno je zatražiti podnošenje dodatnih informacija za procjenu:

  • rizika od izloženosti udisanjem,
  • rizika za organizme koji ne pripadaju ciljanoj skupini, tlo i vodu.

Mora se osigurati da podnositelj zahtjeva na čiji su zahtjev bakarni spojevi uvršteni na Aneks I Direktive 91/414/EEC dostavi takve informacije Komisiji najkasnije do 30. studenog 2011. godine*.