Temsa SC

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva TEMSA SC je herbicid namijenjen suzbijanju koštana (Echinochloa crus-galli) i jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu.
Registarski broj UP/I-320-20/15-01/352
Vlasnik registracije GLOBACHEM N.V.
Distributeri Orchem d.o.o., zastupnik
Orchem d.o.o., distributer

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
HDPE1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE10,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Mezotrion625104206-8100,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Kukuruz
(Zea mays)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
koštan
(Echinochloa crus-galli)
Primjena: Primjenjuje se u količini 1,5 l/ha u stadijima razvoja 2 - 8 listova kukuruza (BBCH 12 - 18). Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 Utrošak vode: 200 - 400 l/ha
Dodatne informacije: Ne preporučuje se upotreba u sjemenskoj proizvodnji, kukuruzu šećercu i kokičaru.

jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se u količini 1,5 l/ha u stadijima razvoja 2 - 8 listova kukuruza (BBCH 12 - 18). Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 Utrošak vode: 200 - 400 l/ha
Dodatne informacije: Herbicid TEMSA SC dobro suzbija sljedeće korove: koštan (Echinochloa crus-galli) u stadiju razvoja 1 - 2 lista (BBCH 11 - 12), ljepljivu broćiku (Galium aparine) u stadiju razvoja 1 lista (BBCH 11) te slak pozemljuh (Fallopia convolvulus), šćireve (Amaranthus spp.), lobode (Chenopodium spp.), kamilice (Matricaria spp.), crvenu mrtvu koprivu (Lamium purpureum), ljubice (Viola spp.), dvornike (Polygonum spp.), poljsku čestiku (Thlaspi arvense), ljekovitu dimnjaču (Fumaria officinalis), čvorasti smrdelj (Galeopsis tetrahit), divlji peršin (Aethusa cynapium), crnu pomoćnicu (Solanum nigrum), srednju mišjakinju (Stellaria media), samoniklu uljanu repicu (Brassica napus) i samonikli suncokret (Helianthus annuus) u stadijima razvoja 2 – 4 lista (BBCH 12 - 14). Ne preporučuje se upotreba u sjemenskoj proizvodnji, kukuruzu šećercu i kokičaru.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H318Uzrokuje teške ozljede oka.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P302 + P352U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
P305 + P351 + P338U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 17.2.2016.
Registracija važi do 1.1.2022.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/15-01/35217.02.201601.01.2022
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/15-01/35211.04.2016
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/15-01/35209.06.2017
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/15-01/35230.05.2018
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/15-01/35225.11.2019