Royaltac

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva ROYALTAC je regulator rasta koji se koristi za uklanjanje zaperaka na duhanu.
Registarski broj UP/I-320-20/16-03/284
Vlasnik registracije Arysta LifeScience Netherlands B.V.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva regulator rasta
Područje primjene poljoprivreda, industrijsko bilje
Način djelovanja lokalno-sistemično
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
HDPE5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE20,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
1-Dekanol831112-30-1679,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Duhan
(Nicotiana spp.)
Karenca: Nije primjenjivo
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
sprječava rast zaperaka
Primjena: Može se primijeniti jedanput ili dva puta tijekom vegetacije. Kada se sredstvo primjenjuje jedanput koristi se u količini od 20 l/ha nakon otkidanja cvata (zalamanja), u roku od dva dana nakon zalamanja (preporučljivo unutar 24 sata). Kada se sredstvo primjenjuje dva puta, prvi se puta primjenjuje prije otkidanja cvata (zalamanja) u količini 17 l/ha, a drugi puta 10 dana nakon prve primjene u količini 20 l/ha. Sredstvo se primjenjuje dva puta u slučajevima bujnih ili neujednačenih usjeva. Učinkovito uništava samo zaperke koji su kraći od 20 mm. Na veće zaperke sredstvo će djelovati slabije ili neće djelovati. Za postizanje maksimalne učinkovitosti, važno je sredstvo primijeniti kada su zaperci manji od 20 mm. Utrošak vode: 400-700 l/ha.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H318Uzrokuje teške ozljede oka.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P261Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P302 + P352U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
P305 + P351 + P338U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P333 + P313U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.
SPe 8Opasno za pčele/Radi zaštite pčela i drugih oprašivača ne tretirati usjev za vrijeme cvatnje/Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela/Skloniti ili pokriti košnicu tijekom primjene i određeno vrijeme (navesti) nakon primjene/Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova/Odstraniti korove prije cvatnje/Ne primjenjivati sredstvo prije (navesti vrijeme).

Važni datumi

Datum registracije 10.1.2017.
Registracija važi do 31.5.2022.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/16-03/28410.01.201731.05.2022