Folpan Gold

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Kombinirani preventivni fungicid za suzbijanje plamenjače vinove loze.
Registarski broj UP/I-320-20/03-01/191
Vlasnik registracije Adama Agriculture B.V.
Distributeri Danon d.o.o., zastupnik
Danon d.o.o., distributer
Stari naziv sredstva RIDOMIL GOLD COMBI 45 WG

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, vinogradarstvo
Način djelovanja
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Metalaksil-M58070630-17-0 50,00 g/kgec.europa.eu
Folpet75133-07-3400,00 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Vinova loza (vinske sorte)
(Vitis vinifera)
Karenca: 42 dana
plamenjača
(Plasmopara viticola)
Primjena: Prvo tretiranje obaviti pred cvatnju, a ostala 2 nakon cvatnje u razmaku od 10-14 dana.Uz utrošak 1000 l vode/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

Vinova loza (stolne sorte)
(Vitis vinifera)
Karenca: 35 dana
plamenjača
(Plasmopara viticola)
Primjena: Prvo tretiranje obaviti pred cvatnju, a ostala 2 nakon cvatnje u razmaku od 10-14 dana.Uz utrošak 1000 l vode/ha.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 3

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H319Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H332Štetno ako se udiše.
H351Sumnja na moguće uzrokovanje raka .
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P201Prije uporabe pribaviti posebne upute.
P261Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P308 + P313U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P333 + P313U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P337 + P313Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Važni datumi

Datum registracije 15.10.2003.
Registracija važi do 31.12.2023.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/03-01/19115.10.200331.12.2023
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/12-01/33031.12.2012
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/0407.01.2014
Izmjena i/ili dopuna registracijeUP/I-320-20/03-01/19113.06.2018
Izmjena i/ili dopuna registracijeUP/I-320-20/03-01/19102.07.2018