Pergado F

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Kombinirani fungicid za suzbijanje plamenjače vinove loze.
Registarski broj UP/I-320-20/06-01/278
Vlasnik registracije Syngenta Crop Protection AG
Distributeri Syngenta Agro d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, vinogradarstvo
Način djelovanja
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Mandipropamidnije dodjeljen374726-62-250,00 g/kgec.europa.eu
Folpet75133-07-3400,00 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Vinova loza (vinske sorte)
(Vitis vinifera)
Karenca: 42 dana
plamenjača
(Plasmopara viticola)
Primjena: U razmacima od 8-14 dana.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Dodatne informacije: 250 g na 1000 m^2

Vinova loza (stolne sorte)
(Vitis vinifera)
Karenca: 35 dana
plamenjača
(Plasmopara viticola)
Primjena: U razmacima od 8-14 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 4
Dodatne informacije: 250 g na 1000 m^2

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H332Štetno ako se udiše.
H351Sumnja na moguće uzrokovanje raka .
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P201Prije uporabe pribaviti posebne upute.
P261Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P304 + P340AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.
P308 + P313U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P312U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208Sadrži . Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Važni datumi

Datum registracije 26.11.2007.
Registracija važi do 31.12.2023.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/06-01/278 26.11.200731.12.2023
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/06-01/278 05.10.2009
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/0407.01.2014