Mesurol granulat

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Kontaktni insekticid za suzbijanje rovaca.
Registarski broj UP/I-320-20/98-01/88
Vlasnik registracije BAYER AG
Distributeri Bayer d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva granulirani mamac
Namjena sredstva insekticid
Područje primjene poljoprivreda, voćarstvo, povrćarstvo, ratarstvo
Način djelovanja kontaktno
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Metiokarb165 2032-65-740,00 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Povrtlarske kulture

Karenca: 21 dana
rovac
(Gryllotalpa gryllotalpa)
Primjena: U zaštićenom prostoru (staklenici, plastenici) i u polju: u povrću rasipanjem granula po površini tla. Ovaj način suzbijanja daje rezultate samo u 6. i 7. mjesecu kada rovci izlaze na površinu tla. Sredstvo se primjenjuje u količini od 3-5 kg/ha (30-50 g sredstva na 100 m2) rasipanjem granula oko biljaka (ne na biljke). Sredstvo se na istoj površini može koristiti najviše dva puta godišnje. Sredstvo se ne smije primijeniti u blizini košnica (najmanje 20 m udaljenosti).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Jagoda
(Fragaria x ananassa)
Karenca: 21 dan
rovac
(Gryllotalpa gryllotalpa)
Primjena: U zaštićenom prostoru (staklenici, plastenici) i u polju: u jagodama rasipanjem granula po površini tla. Ovaj način suzbijanja daje rezultate samo u 6. i 7. mjesecu kada rovci izlaze na površinu tla. Sredstvo se primjenjuje u količini od 3-5 kg/ha (30-50 g sredstva na 100 m2) rasipanjem granula oko biljaka (ne na biljke). Sredstvo se na istoj površini može koristiti najviše dva puta godišnje. Sredstvo se ne smije primijeniti u blizini košnica (najmanje 20 m udaljenosti).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Krumpir
(Solanum tuberosum)
Karenca: 21 dan
rovac
(Gryllotalpa gryllotalpa)
Primjena: U zaštićenom prostoru (staklenici, plastenici) i u polju: u krumpiru rasipanjem granula po površini tla. Ovaj način suzbijanja daje rezultate samo u 6. i 7. mjesecu kada rovci izlaze na površinu tla. Sredstvo se primjenjuje u količini od 3-5 kg/ha (30-50 g sredstva na 100 m2) rasipanjem granula oko biljaka (ne na biljke). Sredstvo se na istoj površini može koristiti najviše dva puta godišnje. Sredstvo se ne smije primijeniti u blizini košnica (najmanje 20 m udaljenosti).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Ratarski usjevi

Karenca: 21 dan
rovac
(Gryllotalpa gryllotalpa)
Primjena: U zaštićenom prostoru (staklenici, plastenici) i u polju: ratarskim usjevima rasipanjem granula po površini tla. Ovaj način suzbijanja daje rezultate samo u 6. i 7. mjesecu kada rovci izlaze na površinu tla. Sredstvo se primjenjuje u količini od 3-5 kg/ha (30-50 g sredstva na 100 m2) rasipanjem granula oko biljaka (ne na biljke). Sredstvo se na istoj površini može koristiti najviše dva puta godišnje. Sredstvo se ne smije primijeniti u blizini košnica (najmanje 20 m udaljenosti).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Ukrasno bilje

Karenca: Nije primjenivo.
rovac
(Gryllotalpa gryllotalpa)
Primjena: U zaštićenom prostoru (staklenici, plastenici) i u polju: u ukrasnom bilju rasipanjem granula po površini tla. Ovaj način suzbijanja daje rezultate samo u 6. i 7. mjesecu kada rovci izlaze na površinu tla. Sredstvo se primjenjuje u količini od 3-5 kg/ha (30-50 g sredstva na 100 m2) rasipanjem granula oko biljaka (ne na biljke). Sredstvo se na istoj površini može koristiti najviše dva puta godišnje. Sredstvo se ne smije primijeniti u blizini košnica (najmanje 20 m udaljenosti).
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H302Štetno ako se proguta.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P301 + P312AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Važni datumi

Datum registracije 24.4.1998.
Registracija važi do 3.1.2020.
Krajnji rok za prodaju zaliha 17.2.2020.
Krajnji rok za primjenu zaliha 3.4.2020.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/98-01/88 24.04.199803.01.2020
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/98-01/88 12.09.2003
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/1214.01.2014
Izmjena i/ili dopuna registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/39503.06.2014
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/17-03/2923.02.2017
Ukidanje registracijeUP/I-320-20/19-03/15321.10.2019