Lumax H 537.5 SE

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva LUMAX H 537.5 SE je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu.
Registarski broj UP/I-320-20/16-03/275
Vlasnik registracije Syngenta Crop Protection AG
Distributeri Syngenta Agro d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva suspo-emulzija
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja zemljišno
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
HDPE1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE20,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE120,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Mezotrion625104206-837,50 g/lec.europa.eu
S-metolaklor60787392-12-9 (S-izomer) 178961-20-1 (R-izomer)312,50 g/lec.europa.eu
Terbutilazin2345915-41-3187,50 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Kukuruz za zrno
(Zea mays)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Primjenjuje se u količini 3-4 l/ha: - nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em) ili - nakon nicanja (post-em) do stadija razvoja četiri lista kukuruza (BBCH 10-14), odnosno u ranom post-emergence roku. Utrošak vode: 200-400 l/ha
Dodatne informacije: Plodored: U slučaju propadanja usjeva može se sijati samo kukuruz. Pet (5) mjeseci nakon primjene sredstva smiju se sijati ozime žitarice (pšenica, ječam, raž) i ozima uljana repica. Dvanaest (12) mjeseci nakon primjene sredstva, uz duboko preoravanje, mogu se sijati suncokret i pamuk. Najmanje 24 mjeseca nakon primjene sredstva smiju se sijati šećerna repa, cikla, špinat, grah, grašak i soja.

jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se u količini 3-4 l/ha: - nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em) ili - nakon nicanja (post-em) do stadija razvoja četiri lista kukuruza (BBCH 10-14), odnosno u ranom post-emergence roku. Utrošak vode: 200-400 l/ha
Dodatne informacije: Plodored: U slučaju propadanja usjeva može se sijati samo kukuruz. Pet (5) mjeseci nakon primjene sredstva smiju se sijati ozime žitarice (pšenica, ječam, raž) i ozima uljana repica. Dvanaest (12) mjeseci nakon primjene sredstva, uz duboko preoravanje, mogu se sijati suncokret i pamuk. Najmanje 24 mjeseca nakon primjene sredstva smiju se sijati šećerna repa, cikla, špinat, grah, grašak i soja.

Kukuruz za silažu
(Zea mays)
Karenca: 75 dana
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Primjenjuje se u količini 3-4 l/ha: - nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em) ili - nakon nicanja (post-em) do stadija razvoja četiri lista kukuruza (BBCH 10-14), odnosno u ranom post-emergence roku. Utrošak vode: 200-400 l/ha
Dodatne informacije: Plodored: U slučaju propadanja usjeva može se sijati samo kukuruz. Pet (5) mjeseci nakon primjene sredstva smiju se sijati ozime žitarice (pšenica, ječam, raž) i ozima uljana repica. Dvanaest (12) mjeseci nakon primjene sredstva, uz duboko preoravanje, mogu se sijati suncokret i pamuk. Najmanje 24 mjeseca nakon primjene sredstva smiju se sijati šećerna repa, cikla, špinat, grah, grašak i soja.

jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se u količini 3-4 l/ha: - nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em) ili - nakon nicanja (post-em) do stadija razvoja četiri lista kukuruza (BBCH 10-14), odnosno u ranom post-emergence roku. Utrošak vode: 200-400 l/ha
Dodatne informacije: Plodored: U slučaju propadanja usjeva može se sijati samo kukuruz. Pet (5) mjeseci nakon primjene sredstva smiju se sijati ozime žitarice (pšenica, ječam, raž) i ozima uljana repica. Dvanaest (12) mjeseci nakon primjene sredstva, uz duboko preoravanje, mogu se sijati suncokret i pamuk. Najmanje 24 mjeseca nakon primjene sredstva smiju se sijati šećerna repa, cikla, špinat, grah, grašak i soja.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H302Štetno ako se proguta.
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H319Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H373Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti .
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P260Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P301 + P312AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P302 + P352U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
P305 + P351 + P338U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P333 + P313U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P337 + P313Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208Sadrži . Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 14.6.2017.
Registracija važi do 31.7.2021.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/16-03/27514.06.201731.07.2021
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/16-03/27501.06.2018
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/16-03/27526.10.2018
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/16-03/27518.10.2019
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/16-03/27522.01.2020
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/16-03/27527.04.2020