KORIT 420 FS

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva KORIT 420 FS je repelent namijenjen odbijanju ptica od ishrane sjemenom kukuruza nakon sjetve.
Registarski broj UP/I-320-20/17-03/143
Vlasnik registracije KWIZDA AGRO GmbH

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrirana suspenzija za tretiranje sjemena
Namjena sredstva repelent
Područje primjene ratarstvo
Način djelovanja repelentno
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
HDPE1000,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Ciram31137-30-4420,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Kukuruz
(Zea mays)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Fazan
Primjena: 87,5 ml sredstva na jednu sjetvenu jedinicu (50000 sjemenki), što odgovara količini od 0,6 L/100 kg sjemena. Način primjene: KORIT 420 FS se primjenjuje izravno na sjeme, konvencionalnim strojevima za tretiranje sjemena u postupku dorade. Vrijeme primjene: prije sjetve, tretiranjem sjemena. Priprema sredstva za primjenu: sredstvo se primjenjuje nerazrijeđeno.

Vrana
Primjena: 87,5 ml sredstva na jednu sjetvenu jedinicu (50000 sjemenki), što odgovara količini od 0,6 L/100 kg sjemena. Način primjene: KORIT 420 FS se primjenjuje izravno na sjeme, konvencionalnim strojevima za tretiranje sjemena u postupku dorade. Vrijeme primjene: prije sjetve, tretiranjem sjemena. Priprema sredstva za primjenu: sredstvo se primjenjuje nerazrijeđeno.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H330Smrtonosno ako se udiše.
H335Može nadražiti dišni sustav.
H373Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti .
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P284Nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.
P304 + P340AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.
P310Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P333 + P313U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P403 + P233Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.
P405Skladištiti pod ključem.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Važni datumi

Datum registracije 17.11.2017.
Registracija važi do 30.4.2021.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/17-03/14317.11.201730.04.2021
Produljenje registracijeUP/I-320-20/17-03/14305.09.2018
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/17-03/14311.03.2020