Karis

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Kontaktni insekticid za suzbijanje štetnika.
Registarski broj UP/I-320-20/06-01/343
Vlasnik registracije GAT Microencapsulation AG
Distributeri Vitalis trgovina i usluge d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva inkapsulirana suspenzija
Namjena sredstva insekticid
Područje primjene poljoprivreda, voćarstvo, vinogradarstvo, ratarstvo
Način djelovanja kontaktno
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Lambda-cihalotrin46391465-08-650,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Šećerna repa
(Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima)
Karenca: 14 dana
lisne sovice
(Mamestra spp.)
Primjena: Ne smije se primjenjivati u vrijeme leta pčela.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 10-15 ml u 40-60 l vode na 1000 m^2.

sovice pozemljuše
(Agrotis spp.)
Primjena: Ne smije se primjenjivati u vrijeme leta pčela.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 10-150 ml u 40-60 l vode na 1000 m^2.

repina pipa
(Bothynoderes punctiventris)
Primjena: Ne smije se primjenjivati u vrijeme leta pčela.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 10-15 ml u 40-60 l vode na 1000 m^2.

repin buhač
(Chaetocnema tibialis)
Primjena: Ne smije se primjenjivati u vrijeme leta pčela.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 10-15 ml u 40-60 l vode na 1000 m^2.

Jabuka
(Malus sylvestris)
Karenca: 14 dana
jabučni savijač
(Cydia pomonella)
Primjena: Ne smije se primjenjivati u vrijeme leta pčela.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: 21 dan
pepeljasti grožđani moljac
(Lobesia botrana)
Primjena: Ne smije se koristiti u vrijeme leta pčela.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

žuti grožđani moljac
(Eupoecilia ambiguella)
Primjena: Ne smije se primjenjivati u vrijeme leta pčela.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: 35 dana
crveni žitni balac
(Oulema melanopus)
Primjena: Ne smije se primjenjivati za vrijeme leta pčela.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 10-15 ml u 40-60 l vode na 1000 m^2.

Ječam
(Hordeum sativum)
Karenca: 35 dana
crveni žitni balac
(Oulema melanopus)
Primjena: Ne smije se primjenjivati u vrijeme leta pčela.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 10-15 ml u 40-60 l vode na 1000 m^2.

Uljana repica
(Brassica napus ssp. napus)
Karenca: 42 dana
repičin sjajnik
(Meligethes aeneus)
Primjena: Ne smije se primjenjivati u vrijeme cvatnje ni u vrijeme leta pčela.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2
Dodatne informacije: 12 ml u 40-60 l vode na 1000 m^2.

repičina osa listarica
(Athalia colibri)
Primjena: Ne smije se primjenjivati u vrijeme cvatnje ni u vrijeme leta pčela.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

pipa terminalnog pupa
(Ceutorhynchus picitarsis)
Primjena: Ne smije se primjenjivati u vrijeme cvatnje ni u vrijeme leta pčela.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H302Štetno ako se proguta.
H319Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H332Štetno ako se udiše.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P261Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P304 + P340AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.
P305 + P351 + P338U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P312U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Važni datumi

Datum registracije 29.6.2007.
Registracija važi do 15.3.2017.
Krajnji rok za prodaju zaliha 15.9.2017.
Krajnji rok za primjenu zaliha 15.9.2018.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/06-01/343 29.06.200731.03.2017
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/4631.01.2014
Izmjena i/ili dopuna registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/06-01/34309.12.2016
Ukidanje dozvoleUP/I-320-20/06-01/34308.03.2017