K-OBIOL EC 25

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva K-OBIOL EC 25 je insekticid za suzbijanje skladišnih štetnika na uskladištenim žitaricama i u praznim skladištima poljoprivrednih proizvoda.
Registarski broj UP/I-320-20/09-01/2
Vlasnik registracije Bayer S.A.S.
Distributeri Bayer d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva insekticid
Područje primjene poljoprivreda, skladišta, poljoprivredni objekti
Način djelovanja kontaktno, želučano
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
HDPE30,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE50,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE100,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH)250,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH)500,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH)1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA15,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA100,00 mlProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Deltametrin33352918-63-525,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Uskladištene žitarice

Karenca: nije primjenjivo
skladišni štetnici
Primjena: Primjenjuje se za suzbijanje skladišnih štetnika - npr: žižaka (Sitophilus spp.), žitnog moljca (Sitotroga cerealella), brašnara (Tribolium spp.) i surinamskog brašnara (Oryzaephilus surinamensis) na uskladištenim žitaricama (pšenica, ječam, zob, raž i pšenoraž). IZRAVNA PRIMJENA NA ŽITARICE Na žitarice se može primijeniti u količini: a) 2 l sredstva u 33 l vode/100 tona (20 ml sredstva u 330 ml vode/t) pri čemu zaštita uskladištenih žitarica traje 12 mjeseci. b) 1 l sredstva u 16,5 l vode/100 tona (10 ml sredstva u 165 ml vode/t) pri čemu zaštita uskladištenih žitarica traje 6 mjeseci. Broj primjena: 1 puta godišnje na istom zrnu žitarica. Vrijeme primjene: nakon žetve, a pri unošenju žitarica u skladište
Dodatne informacije: Radna zabrana: 24 sata. 48 sati nakon primjene sredstva K-OBIOL EC 25 tretirane žitarice ne smiju se koristiti kao hrana za životinje. Ne preporučuje se tretiranje žitarica kada su kukci već nazočni u zrnu ili se sumnja na skrivenu zarazu.

Prazno skladište

Karenca: nije primjenjivo
skladišni štetnici
Primjena: Primjenjuje se za suzbijanje skladišnih štetnika - npr: žižaka (Sitophilus spp.), žitnog moljca (Sitotroga cerealella), brašnara (Tribolium spp.) i surinamskog brašnara (Oryzaephilus surinamensis) u praznim skladištima poljoprivrednih proizvoda. TRETIRANJE POVRŠINA Kod tretiranja površina u skladištima poljoprivrednih proizvoda koristi se: a) za porozne površine (beton): 40-60 ml sredstva u 10 L vode/100 m2; b) za neporozne površine (metal, keramičke pločice): 40-60 ml sredstva u 5 l vode/100 m2. Broj primjena: 1 puta godišnje za tretiranje površina prije unošenja žitarica u skladište uz učinkovitost u trajanju 2 mjeseca. Vrijeme primjene: u praznim skladištima prije uskladištenja žitarica (travanj – svibanj, kolovoz – rujan ili drugo doba).
Dodatne informacije: Radna zabrana: 24 sata. 48 sati nakon primjene sredstva K-OBIOL EC 25 tretirane žitarice ne smiju se koristiti kao hrana za životinje.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H226Zapaljiva tekućina i para.
H302Štetno ako se proguta.
H304Može biti smrtonosno ako se proguta i une u dišni sustav.
H318Uzrokuje teške ozljede oka.
H332Štetno ako se udiše.
H335Može nadražiti dišni sustav.
H336Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P210Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti.
P240Uzemljiti/učvrstiti spremnik i opremu za prihvat kemikalije.
P241Rabiti električnu/ventilacijsku/rasvjetnu/.../ opremu koja neće izazvati eksploziju.
P242Rabiti samo neiskreći alat.
P243Poduzeti mjere protiv pojave statičkog elektriciteta.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P305 + P351 + P338U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P308 + P311U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/...
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 066Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Važni datumi

Datum registracije 1.3.2016.
Registracija važi do 31.10.2021.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/09-01/205.02.201631.10.2021
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/09-01/211.09.2017
Produljenje registracijeUP/I-320-20/09-01/205.09.2018
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/09-01/225.09.2019
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/09-01/209.03.2020
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/09-01/215.09.2020