Etalfix PRO

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Pomoćno sredstvo - okvašivač za poboljšanje učinka herbicida PEAK 75 WG, CASPER 55 WG i CALLISTO 480 SC kod primjene nakon nicanja za suzbijanje korova u kukuruzu. Primjenjuje se u količini 300 ml/ha (30 ml/1000 m2) na 300 l vode (škropiva), a herbicid u registriranim dozama i stadijima rasta kukuruza i korova. Primjena se preporučuje posebno u nepovoljnim uvjetima za djelovanje herbicida (suša), kod suzbijanja korova koji se teže vlaže (jaka voštana prevlaka), kao i kod korova većih razvojnih stadija.
Registarski broj UP/I-320-20/06-01/280
Vlasnik registracije Goldschmidt GmbH
Distributeri Syngenta Agro d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva
Područje primjene
Način djelovanja
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv pomoćne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Neionski tenzid kopolimera: polieterski (prvo etoksiliran zatim propilenoksilirani) propanol trisiloksan750,00 g/l

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H319Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H332Štetno ako se udiše.
H412Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
P261Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P304 + P340AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.
P312U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P337 + P313Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Važni datumi

Datum registracije 3.7.2007.
Registracija važi do 27.12.2016.
Krajnji rok za prodaju zaliha 27.6.2017.
Krajnji rok za primjenu zaliha 27.6.2018.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/06-01/280 03.07.200727.12.2016