Dash HC

Sredstvu je ukinuta/istekla registracija, dopuštena je prodaja zaliha do datuma u polju krajnji rok za prodaju zaliha, a dopuštena je primjena zaliha do datuma u polju krajnji rok za primjenu zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Pomoćno sredstvo - okvašivač za poboljšanje učinka herbicidnih sredstava za zaštitu bilja kod primjene nakon nicanja. Primjenjuje se u količini 0,5-1,0 l/ha (50-100 ml na 1000 m2) uz utrošak 100-400 l/ha škropiva. Koristiti niže preporučene količine pomoćnog sredstva u manjem volumenu škropiva, a više u većem volumenu škropiva. Herbicidna sredstva se koriste u dopuštenim količinama i stadijima rasta usjeva i korova.
Registarski broj UP/I-320-20/06-01/341
Vlasnik registracije BASF SE
Distributeri BASF Croatia d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva
Područje primjene
Način djelovanja
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv pomoćne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Smjesa metilnih estera oleinske i palmitinske kiseline i masnih alkohola-polietoksilat/propoksilat-fosfata343,00 g/l

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H304Može biti smrtonosno ako se proguta i une u dišni sustav.
H315Nadražuje kožu.
P264Nakon uporabe temeljito oprati …
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P301 + P310AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P302 + P352U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
P305 + P351 + P338U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P321Potrebna je posebna liječnička obrada (vidi … na ovoj naljepnici).
P331NE izazivati povraćanje.
P332 + P313U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P361Odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Važni datumi

Datum registracije 8.2.2008.
Registracija važi do 27.12.2016.
Krajnji rok za prodaju zaliha 27.12.2016.
Krajnji rok za primjenu zaliha 27.12.2016.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/06-01/341 08.02.200827.12.2016