Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

Conviso one

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva CONVISO ONE je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u ALS (sulfonilureja) tolerantnim kultivarima šećerne repe.
Registarski broj UP/I-320-20/15-01/174
Vlasnik registracije BAYER AG
Adresa vlasnika rješenja Kaiser–Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Njemačka, Njemačka
Distributeri Bayer d.o.o.

Dodatni podaci

Formulacija sredstva uljni koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene ratarstvo
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva prskanje traktorskim prskalicama

Važni datumi

Datum registracije 29.11.2017.
Registracija važi do 31.07.2028.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Foramsulfuron 50 g/l
Tienkarbazon-metil 30 g/l

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalaže Odobrena količina Upotreba Mjesta prodaje
Coex HDPE/PA 15 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH) 1 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA 5 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA 10 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice

Kulture i štetni organizmi

Šećerna repa
(Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Primjenjuje se u ALS (sulfonilureja) tolerantnim kultivarima šećerne repe. Primjenjuje se nakon nicanja (post-em) na jedan od sljedećih načina: a) jednokratnom primjenom u količini 1 L/ha od stadija kotiledona do 8 listova kulture (BBCH 10-18), b) dvokratnom razdvojenom (split) primjenom u količinama 0,5 L/ha + 0,5 L/ha. Prvi puta primijeniti od stadija kotiledona do stadija četiri razvijena lista (BBCH 10-14) kulture. Drugi puta primijeniti, ovisno o nicanju korova, oko 10 dana nakon prve primjene. Kultura u vrijeme druge primjene treba biti u stadijima razvoja 2-8 listova (BBCH 12-18). Utrošak vode: 100-300 L/ha. Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 (jednokratno ili dvokratno u maksimalnoj ukupnoj količini od 1 L/ha. Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama.

jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se u ALS (sulfonilureja) tolerantnim kultivarima šećerne repe. Primjenjuje se nakon nicanja (post-em) na jedan od sljedećih načina: a) jednokratnom primjenom u količini 1 L/ha od stadija kotiledona do 8 listova kulture (BBCH 10-18), b) dvokratnom razdvojenom (split) primjenom u količinama 0,5 L/ha + 0,5 L/ha. Prvi puta primijeniti od stadija kotiledona do stadija četiri razvijena lista (BBCH 10-14) kulture. Drugi puta primijeniti, ovisno o nicanju korova, oko 10 dana nakon prve primjene. Kultura u vrijeme druge primjene treba biti u stadijima razvoja 2-8 listova (BBCH 12-18). Utrošak vode: 100-300 L/ha. Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 (jednokratno ili dvokratno u maksimalnoj ukupnoj količini od 1 L/ha). Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama.

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H304 Može biti smrtonosno ako se proguta i une u dišni sustav.
H315 Nadražuje kožu.
H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H318 Uzrokuje teške ozljede oka.
H332 Štetno ako se udiše.
H351 Sumnja na moguće uzrokovanje raka <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P261 Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P301 + P310 AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P331 NE izazivati povraćanje.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznake Naziv oznake
SP 1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPa 1 Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupina aktivnih tvari) više od (navesti razmak između primjena ili broj primjena).
SPe 3 Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.
SPo Opće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/15-01/174 29.11.2017. 31.07.2028.
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/15-01/174 11.06.2019. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/15-01/174 11.05.2021. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/15-01/174 12.05.2023. -

Primjena na kulture