Conviso one

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva CONVISO ONE je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u ALS (sulfonilureja) tolerantnim kultivarima šećerne repe.
Registarski broj UP/I-320-20/15-01/174
Vlasnik registracije BAYER AG
Distributeri Bayer d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva uljni koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene ratarstvo
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
Coex (HDPE/EVOH)1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA10,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA15,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Foramsulfuron659173159-57-450,00 g/lec.europa.eu
Tienkarbazon-metil797317815-83-130,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Šećerna repa
(Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Primjenjuje se u ALS (sulfonilureja) tolerantnim kultivarima šećerne repe. Primjenjuje se nakon nicanja (post-em) na jedan od sljedećih načina: a) jednokratnom primjenom u količini 1 L/ha od stadija kotiledona do 8 listova kulture (BBCH 10-18), b) dvokratnom razdvojenom (split) primjenom u količinama 0,5 L/ha + 0,5 L/ha. Prvi puta primijeniti od stadija kotiledona do stadija četiri razvijena lista (BBCH 10-14) kulture. Drugi puta primijeniti, ovisno o nicanju korova, oko 10 dana nakon prve primjene. Kultura u vrijeme druge primjene treba biti u stadijima razvoja 2-8 listova (BBCH 12-18). Utrošak vode: 100-300 L/ha. Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 (jednokratno ili dvokratno u maksimalnoj ukupnoj količini od 1 L/ha. Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama.

jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se u ALS (sulfonilureja) tolerantnim kultivarima šećerne repe. Primjenjuje se nakon nicanja (post-em) na jedan od sljedećih načina: a) jednokratnom primjenom u količini 1 L/ha od stadija kotiledona do 8 listova kulture (BBCH 10-18), b) dvokratnom razdvojenom (split) primjenom u količinama 0,5 L/ha + 0,5 L/ha. Prvi puta primijeniti od stadija kotiledona do stadija četiri razvijena lista (BBCH 10-14) kulture. Drugi puta primijeniti, ovisno o nicanju korova, oko 10 dana nakon prve primjene. Kultura u vrijeme druge primjene treba biti u stadijima razvoja 2-8 listova (BBCH 12-18). Utrošak vode: 100-300 L/ha. Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 (jednokratno ili dvokratno u maksimalnoj ukupnoj količini od 1 L/ha). Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H304Može biti smrtonosno ako se proguta i une u dišni sustav.
H315Nadražuje kožu.
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H318Uzrokuje teške ozljede oka.
H332Štetno ako se udiše.
H351Sumnja na moguće uzrokovanje raka .
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P261Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P301 + P310AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P305 + P351 + P338U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P331NE izazivati povraćanje.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPa 1Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupina aktivnih tvari) više od (navesti razmak između primjena ili broj primjena).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 29.11.2017.
Registracija važi do 31.7.2021.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/15-01/17429.11.201731.07.2021
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/15-01/17411.06.2019