Brasan 540 EC

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva BRASAN 540 EC je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj uljanoj repici.
Registarski broj UP/I-320-20/15-01/523
Vlasnik registracije Syngenta Crop Protection AG
Distributeri Syngenta Agro d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo, industrijsko bilje
Način djelovanja zemljišno
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
f-HDPE5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Klomazon50981777-89-140,00 g/lec.europa.eu
Dimetaklor68850563-36-5 500,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Uljana repica, ozima (na otvorenom)
(Brassica napus subsp. Napus)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em) u količini 2,0 l/ha. Utrošak vode: 200 - 400 l/ha Sredstvo primijeniti na dobro i homogeno pripremljeno tlo bez gruda. Sjetva treba biti ujednačena na optimalnu dubinu i svo sjeme treba biti pokriveno slojem tla.
Dodatne informacije: Broj primjena: jednom (1) svake treće godine na istoj površini.

jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em) u količini 2,0 l/ha. Utrošak vode: 200 - 400 l/ha Sredstvo primijeniti na dobro i homogeno pripremljeno tlo bez gruda. Sjetva treba biti ujednačena na optimalnu dubinu i svo sjeme treba biti pokriveno slojem tla.
Dodatne informacije: Broj primjena: jednom (1) svake treće godine na istoj površini.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H302Štetno ako se proguta.
H304Može biti smrtonosno ako se proguta i une u dišni sustav.
H315Nadražuje kožu.
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P261Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P301 + P310AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P331NE izazivati povraćanje.
P333 + P313U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 066Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 21.2.2017.
Registracija važi do 31.10.2020.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/15-01/52321.02.201731.10.2020
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/15-01/52319.09.2019