Axial 50 EC

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva Selektivni kontaktno sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova-trava u ozimoj pšenici i ozimom ječmu.
Registarski broj UP/I-320-20/06-01/141
Vlasnik registracije Syngenta Crop Protection AG
Distributeri Syngenta Agro d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja kontaktno i sistemično
Upotreba sredstva

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Pinoksaden776243973-20-850,00 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Ozima pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: Osigurana dopuštenim vremenom primjene
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Primjenjuje se od dva lista do najkasnije pojave zastavica (od fenofaze 12 do 39 BBCH/ZCK skale) primjenom u količini sredstva 0,6-0,8 l/ha. Koristi se količina sredstva 0,6-0,8 l/ha u 150-400 l vode/ha (60-80 ml sredstva u 15-40 l vode na 1000 m2) ovisno od gustoće usjeva, kada korovi imaju tri lista pa do prvog koljenca.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova - trava: obične slakoperke (Apera spica-venti), mišjeg repka (Alopecurus myosuroides) i divljih zobi (Avena sp.);

Ozimi ječam
(Hordeum vulgare)
Karenca: Osigurana dopuštenim vremenom primjene
jednogodišnji travni korovi
Primjena: Primjenjuje se od dva lista do najkasnije pojave zastavica (od fenofaze 12 do 39 BBCH/ZCK skale) primjenom u količini sredstva 0,6-0,8 l/ha .Koristi se količina sredstva 0,6-0,8 l/ha u 150-400 l vode/ha (60-80 ml sredstva u 15-40 l vode na 1000 m2) ovisno od gustoće usjeva, kada korovi imaju tri lista pa do prvog koljenca.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova - trava: obične slakoperke (Apera spica-venti), mišjeg repka (Alopecurus myosuroides) i divljih zobi (Avena sp.);

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H332Štetno ako se udiše.
H411Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P261Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P304 + P340 + P312AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje. U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
P333 + P313U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P362 + P364Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 006Eksplozivno u dodiru ili bez dodira sa zrakom.
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Važni datumi

Datum registracije 13.11.2006.
Registracija važi do 31.12.2023.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/06-01/141 13.11.200631.12.2023
Produljenje registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/0407.01.2014
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/06-01/14108.06.2015