Alfil Duplo

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva ALFIL DUPLO je fungicid namijenjen suzbijanju bolesti na vinovoj lozi i krumpiru.
Registarski broj UP/I-320-20/14-01/106
Vlasnik registracije INDUSTRIAS AFRASA, S.A.
Distributeri AgroChem MAKS d.o.o., distributer

Dodatni podaci

Formulacija sredstva močivo prašivo
Namjena sredstva fungicid
Područje primjene poljoprivreda, vinogradarstvo, ratarstvo
Način djelovanja kontaktno i sistemično
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
poliester/aluminij/polietilen100,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
poliester/aluminij/polietilen250,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
poliester/aluminij/polietilen500,00 gProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
poliester/aluminij/polietilen1,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
poliester/aluminij/polietilen5,00 kgProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Mankozeb348018-01-7 (prije 8065-67-5)350,00 g/kgec.europa.eu
Fosetil38415845-66-6350,00 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Vinova loza
(Vitis vinifera)
Karenca: 28 dana
plamenjača
(Plasmopara viticola)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 3 – 3,5 kg/ha (300 – 350 g/1000 m2), uz utrošak vode od 300 – 1000 l/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdobljima kada postoji rizik od zaraze ili razvoja bolesti, po mogućnosti preventivno najranije od stadija razvoja 53 prema BBCH skali (početak razvoja cvjetova). Preporučeni razmaci između tretiranja su 10-14 dana, ovisno o uvjetima za razvoj bolesti. Na vinovoj lozi sredstvo se može primijeniti najviše 3 puta tijekom vegetacije.
Dodatne informacije: Sredstvo se primjenjuje traktorskim ili leđnim prskalicama ili raspršivačima.

Krumpir
(Solanum tuberosum)
Karenca: 21 dan
plamenjača
(Phytophthora infestans)
Primjena: Primjenjuje se u količini od 3 – 4 kg/ha (300 – 400 g/1000 m2), uz utrošak vode od 200 – 600 l/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdobljima kada postoji rizik od zaraze ili razvoja bolesti, po mogućnosti preventivno. Preporučeni razmaci između tretiranja su 10-14 dana, ovisno o uvjetima za razvoj bolesti. Na krumpiru sredstvo se može primijeniti najviše 3 puta tijekom vegetacije.
Dodatne informacije: Sredstvo se primjenjuje traktorskim ili leđnim prskalicama ili raspršivačima.

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H319Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H361Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na neroneno dijete .
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P261Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P262Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P308 + P313U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208Sadrži . Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.

Važni datumi

Datum registracije 9.9.2015.
Registracija važi do 30.4.2021.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/14-01/10609.09.201530.04.2021
Izmjena i/ili dopuna registracije po službenoj dužnostiUP/I-320-20/14-01/10621.12.2015
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/14-01/10611.01.2019
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/14-01/10610.03.2020