• Višestruka sukladnost
 • 26.10.2015. 07:15

Što inspekcija provjerava kod proizvođača?

Nepridržavanje uvjeta višestruke sukladnosti ima za posljedicu smanjenje ili potpuno obustavljanje isplate izravnih plaćanja. Provjerite što se očekuje od poljoprivrednika za vrijeme inspekcije!

 • 1.409
 • 150
 • 0

Od pristupanja Hrvatske EU, izravna plaćanja direktno su vezana uz poštivanje uvjeta višestruke sukladnosti. Ti su uvjeti vezani uz zaštitu okoliša, zdravlje ljudi, životinja i bilja te dobrobit životinja, kao i uz dobru poljoprivrednu i okolišnu praksu. Nepridržavanje uvjeta višestruke sukladnosti ima za posljedicu smanjenje ili potpuno obustavljanje isplate izravnih plaćanja i određenih mjera ruralnog razvoja.

Poštivanje uvjeta već se kontrolira na terenu

Iako uvođenje uvjeta višestruke sukladnosti slijedi postepeno, velika većina ih je već ugrađena u zakonodavstvo, a inspekcija na terenu već od 1.siječnja 2014. godine provjerava poštivanje uvjeta, a prekršitelje sankcionira umanjenjem izravnih plaćanja.

Koji su točno uvjeti višestruke sukladnosti pročitajte ovdje.

Važno je istaknuti da se u vrijeme kontrole provjeravaju svi uvjeti vezani uz svaki GAEC i SMR koji se u trenutku kontrole mogu provjeriti. Kontrolni uzorak za provedbu kontrola sadržava najmanje 1% od svih poljoprivrednih gospodarstava koji su podnijeli zahtjev za potpore.

Što možete očekivati tijekom kontrole na terenu za GAEC-e?

Pri kontroli na terenu dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta, kontrolor će provjeravati zahtjeve koji su u tom trenu primjenjivi za to gospodarstvo, usporediti broj i namjenu prijavljenih ARKOD parcela, obići parcele te provjeriti:

 • minimalnu pokrivenost tla tijekom vegetacijskog perioda i tijekom zime
 • minimalno upravljanje poljoprivrednim zemljištem prema specifičnim karakteristikama tla (oranje samo okomito na pad terena pri korištenju zemljišta s nagibom od 15 % ili više)
 • kako se upravlja žetvenim ostacima
 • primjerenost korištenja mehanizacije na vodom zasićenom, poplavljenom ili snijegom pokrivenom tlu
 • brine li se o očuvanju obilježja krajolika: aktivnosti na sprečavanju zarastanja poljoprivrednih površina neželjenom vegetacijom; aktivnosti očuvanja maslinika, voćnjaka i vinograda u dobrom vegetativnom stanju; zaštitu trajnih pašnjaka održavanjem omjera i ukupne površine trajnih pašnjaka u odnosu na ostale površine na poljoprivrednom gospodarstvu i spriječavanje prenamjenu trajnih pašnjaka u ostale vidove obradivih površina;

Što možete očekivati tijekom kontrole na terenu za SMR-ove vezane za površinu?

Kontrolor će u kontroli na terenu provjeravati zahtjeve koji su u trenutku kontrole primjenjivi za to gospodarstvo i to:

 • standarde za zaštitu divljih ptica: da se divlje ptice namjerno ne uznemiravaju, ometaju, ubijaju, hvataju, uništavavaju njihovih gnijezda, jaja te da se njihova jaja ne uzimaju iz prirode;
 • standarde za zaštitu podzemnih voda: jesu li poduzete sve mjere potrebne za sprečavanje ispuštanja tvari koje bi mogle onečistiti podzemne vode, jesu li na gospodarstvu prisutne otpadne tvari koje mogu izazvati onečišćenje podzemnih voda;
 • standarde za otpadni mulj: je li gospodarstvo jednom godišnje vršilo analizu tla, ukoliko koristi otpadni mulj ili se odlagao, vodi li očevidnik o korištenju mulja te je li izradio godišnje izvješće i dostavio ga u Agenciju za zaštitu okoliša;
 • standarde za nitrate: zadovoljavaju li spremnici za stajski gnoj uvjete predviđene propisom (vizualno), postoje li dodatni spremnici (po potrebi), postoje li dokumentirani podaci o višku gnoja, da li se gnoj, gnojovka, kruti gnoj i mineralni gnoj razbacuju u zadanim rokovima po poljoprivrednim površinama;
 • standarde za očuvanje prirodnih staništa i divlje flore i faune
 • standarde za sredstva za zaštitu bilja: koriste li se sredstva za zaštitu bilja koja su registrirana u Republici Hrvatskoj, jesu li razvrstana, pakirana, označena etiketom, deklaracijom i uputom za primjenu;

Što možete očekivati tijekom kontrole na terenu SMR-ova za životinje?

Ispravno držanje životinja u štali

Pri kontroli na terenu za životinje, predstavnik PG-a mora osigurati kontroloru pomoć u vidu pripreme dokumentacije i sakupljanja stoke na jednom mjestu. Kontrolor, između ostalog, provjerava:

 • Jesu li životinje s Jedinstvenog zahtjeva prisutne na gospodarstvu?
 • Odgovaraju li objekti za držanje životinja svim propisanim standardima?
 • Vodi li gospodarstvo evidenciju o liječenju životinja?
 • Jesu li životinje na gospodarstvu pravilno označene ušnim markicama na oba uha?
 • Jesu li životinje upisane u Registar goveda/ovaca i koza/svinja na gospodarstvu i prijavljene u JRDŽ u propisanim rokovima?
 • Postoje li obrasci putnih listova za životinje?

Sve informacije o ostalim uvjetima višestruke sukladnosti, procesu kontrole, ali i načinima savjetovanja i dodatnog informiranja pronađite na web stranicama Agencije ili u dokumentu koji možete pronaći u prilogu članka.


Dokumenti


Tagovi

Izravna plaćanja Zajednička poljoprivredna politika Jedinstveni registar domaćih životinja Apprrr Poljoprivredna inspekcija Nitratna direktiva Evidencija aktivnosti GAEC uvjeti SMR standardi

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Lijep znak pažnje od strane #faksica za trud i zalaganje oko promocije #FAZOSa u prethodnoj akademskoj godini 2020./2021. Nekak’ je lakše krenuti u posljednju godinu studija; iako s neprestanom mišlju - ajme, kud’ ću nakon…? - kada fakultet... Više [+]