Pregled prema aktivnim tvarima - Benzimidazoli

Inhibiraju stvaranje tubulina.