Tiram

Pripada grupi ditiokarbamata. Ima više mjesta djelovanja. Prvenstveno štiti sjeme od parazitskih i saprofitskih gljivica kao što su: Aspergillus spp., Fusarium spp., Penicillium spp., Rhizopus spp., Tilletia spp. Nadražuje kožu i sluznicu. LD50 780 - 865. S.O. = II. K - OVNP.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 137-26-8 CIPAC br. 24 2003/81/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u Tetrametiltiuram disulfi d; Bis (dimetiltiokarbamoil)-disulfid

Čistoća 960 g/kg

Stupanje na snagu 01.08.2004

Prestanak uvrštenja 31.07.2014

Posebne odredbe

Dopušten za uporabu samo kao fungicid ili repelent. Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za tiram, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 4. srpnja 2003.
U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

  • obratiti posebnu pozornost na zaštitu vodenih organizama. Prema potrebi trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika,
  • obratiti posebnu pozornost na zaštitu malih sisavaca i ptica u proljeće, kada se tiram koristi za tretiranje sjemena. Prema potrebi trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika.