M - metalaksil

Sve kombinacije koriste se za suzbijanje plamenjače vinove loze. Kombinacija s bakrom koristi se za suzbijanje plamenjače na hmelju, soji, duhanu, krumpiru, rajčici, kupusu, krastavcima i luku a kombinacija s mankozebom protiv plamenjače na: duhanu, soji, šećernoj repi, krumpiru i rajčici. LD50 1438. S.O. = III. (Foganil Gold) Karenca:180 dana za kivi; 40 dana za jagodu; 30 dana za naranča, limun, mandarina i klementina; 28 dana za jabuka i duhan; 20 dana za dinju, cvjetaču i brokulu; 15 dana za papriku i salatu; 5 dana za lubenicu.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 70630-17-0 CIPAC br. 580 2002/64/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u Metil(R)-2-{[(2,6-dimetilfenil)metoksi-acetil] amino}propionat

Čistoća 910 g/kg

Stupanje na snagu 01.10.2002

Prestanak uvrštenja 30.09.2012

Posebne odredbe

Dopušten za uporabu samo kao fungicid. Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci iz izvješća o ponovnoj ocjeni za metalaksil-M, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 19. travnja 2002.
U ovoj cjelokupnoj ocjeni:

  • posebnu pozornost treba obratiti na mogućnost onečišćenja podzemnih voda aktivnom tvari ili njenim produktima razgradnje CGA 62826 i CGA 108906, ako se aktivna tvar primjenjuje u područjima s osjetljivim (lakim) tlom i/ili nepovoljnim klimatskim uvjetima. Prema potrebi, trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika.