Lufenuron

Inhibitor hitinaza. Za suzbijanje ličinki krumpirove zlatice, jabučnog savijača, savijača kožice ploda i grozdovih moljaca. LD50 3000. S.O. = II. Karenca: 7 dana za krumpir i papriku u polju, patliđan, 28 dana za jezgričavo voće i 42 dana za vinovu lozu. Radna karenca je 24 sata.

Pripravak Form. Aktivne tvari Proizvodi/Distribuira
Match 050 EC EC Lufenuron Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro d.o.o.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 103055-07-8 CIPAC br. 704 2009/77/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u (RS)-1-[2,5-diklor-4-(1,1,2,3,3,3-heksafl uorpropoksi)fenil]-3-(2,6-difl uorbenzoil)urea

Čistoća ≥ 970 g/kg

Stupanje na snagu 01.01.2010

Prestanak uvrštenja 31.12.2019

Posebne odredbe

DIO A
Dopušten za uporabu samo kao insekticid u zaštićenom prostoru ili na otvorenom prostoru u kutijama za mamce.
DIO B
Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za lufenuron, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 26. veljače 2009. godine.
U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pozornost na:

  • visoku perzistentnost u okolišu i visoki rizik bioakumulacije te osigurati da primjena lufenurona nema dugotrajni štetni učinak na organizme koji ne pripadaju ciljanoj skupini,
  • zaštitu ptica, sisavaca, organizama u tlu koji ne pripadaju ciljanoj skupini, pčela, člankonožaca koji ne pripadaju ciljanoj skupini, površinskih voda i vodenih organizama u osjetljivim područjima,

Potrebno je:

  • osigurati da podnositelj zahtjeva podnese Komisiji dodatne studije o specifi kaciji do 1. siječnja 2010. godine*.