Lenacil

Djelatna tvar izaziva inhibiciju procesa fotosinteze svojstvena svim zelenim biljkama kojim svjetlosnu energiju sunca pretvara u šećere. Zemljišni herbicid učinkovit na korove u klijanju i nicanju. Pretežno učinkovit preko korijena. Postojan i učinkovit dulje vrijeme nakon primjene. Rijeđe se rabi poslije sjetve a prije nicanja. Češće u postu u kombinacijama kada se ukupna doza cijepa u više manjih. Suzbija sjemenske širokolisne i neke uskolisne korove. Za aktivaciju neophodna vlaga u tlu. Ne na tlima s manje od 2 % humusa. U određenim slučajevima može doći do prolazne fitotoksićnosti na šećernoj repi tijekom nicanja ili neposredno nakon nicanja. Proizvođač preporučuje primjenu lenacila kada repa ima 2 para pravih listova, kada je površina lista mala i većina pripravka tada dospije na i u tlo. LD50 11000 S. O. = III. Karenca – 63 dana jagode, OVP - šećerna repa.

Pripravak Form. Djelatne tvari Proizvodi/Distribuira
Venzar WG 80,00%
(Lenacil)
Du Pont /
AgroChem Maks
Betanal Maxx Pro OD 7,50%
(Etofumesat) 4,70%
(Desmedifam) 6,00%
(Fenmedifam) 2,70%
(Lenacil)
Bayer d.o.o. /
Bayer d.o.o.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br.: 2164-08-1 CIPAC br.: 163 2008/69/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u 3-cikloheksil-1,5,6,7 tetrahidrociklopentapirimidin-2,4(3H)-dion

Čistoća ≥ 975 g/kg

Stupanje na snagu 01.01.2009

Prestanak uvrštenja 31.12.2018

Posebne odredbe

DIO A
Dopušten za uporabu samo kao herbicid.
DIO B
Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za lenacil, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja.