Izoksaflutol

Djelatna tvar izaziva inhibiciju enzima hidroksi fenil piruvat dioksigenaze (HPPD) odgovornog za sintezu karotenoida. Bez karotenoida, koja ima zaštitnu ulogu molekula klorofila se vrlo brzo razgradi te su novi listovi bijele ili svijetlo žute boje. Zemljišni pripravak namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih i (nekih) uskolisnih korova. Nakon usvajanja ksilemom i floemom translocira cijelom biljkom. Uporaba: poslije sjetve a prije nicanja ili rani post- early post em. Najbrže se očituje u meristemu zbog blokade sinteze pigmenata i bijeloj boji listova. U nekim zemljama registriran i za rani post em do 3 lista kukuruza). Najčešće u kombinaciji s nekim od acetanilida. Učinkovit i u sušnim proljećima. Fitotoksičan na ranim hibridima, nakon obilnih padalina i na pjescima gdje je pH viši od 7,5. U postu ne u kombinaciji s EC formulacijama, uljima i okvašivačima. U slučaju propadanja usjeva dozvoljena samo sjetva kukuruza. Ograničenja za sjetvu ozimih i jarih usjeva nema. LD50 5000. S.O. = III. Karenca – OVP za zrno kukuruza, kukuruz se ne smije silirati prije faze mliječne zriobe. Sadržaj djelatne tvari se smanji za 50 % u roku 120 dana od primjene.