Glifosat

Glifosat je ne selektivni izrazito sistemični – translokacijski pripravak za suzbijanje velikog broja jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova te višegodišnjih korova s dubokim korijenom, rizomima i gomoljima. Najčešće se rabi u formi izopropilamino soli. Primjenjuje se na listove korova. Snažno se veže na koloide tla u tolikoj mjeri da više nije pristupačan biljkama. U tlu se razgradnja najvećim dijelom odvija uz pomoć mikroorganizama, a manjim, kemijskim putem hidrolizom, oksidacijom i fotodegradacijom. Potrebno je šest sati iza primjene glifosata da bude suho jer u protivnom djelotvornost može biti smanjena. LD50 4320. Karenca: OVP; 14 dana za desikaciju uljane repice i predžetvenu primjenu u žitaricama. Za pripravak Roundup Bioactive Karenca: 0 dana u povrtnicama i 35 dana u vinovoj lozi i nasadima voća. S.O. = III. Neznatno toksičan za sisavce.

Primjena uz utrošak vode na bazi 200 - 400 l/ha

Na strništima za suzbijanje: Agropyron repens, Sorghum halepense, Cynodon dactylon,Cyperus rotundus i sličnih u dozi 8-10 l/ha kada ovi korovi razviju lisnu masu i dostignu visinu 15 - 40 cm. pred cvatnju i u cvatnji kada je silazno kolanje asimilata najintenzivnije. Površine na kojima je primijenjeno sredstvo ne smiju se obrađivati najmanje 7 dana a kod suzbijanja otpornih višegodišnjih korova 2 - 3 tjedna.

U vinogradima i voćnjacima (jabuka, kruška, marelica, šljiva, višnja, maslina ) u količini:

a) 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova,
b) 4-8 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova,
c) 8-12 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova s osobito dubokim korijenom ili rizomima u punoj vegetaciji.

U vinovoj lozi se primjenjuje do završetka cvatnje a u voćnjacima najkasnije u roku od 90 dana od početka cvatnje kada korovi imaju dobro razvijenu lisnu masu tj. kod visine korova 15 - 40 cm. Smije se koristiti samo u nasadima starijim od 2 godine odnosno ne smije se koristiti u voćnjacima i vinogradima dok je kora još zelena.

Za pred žetveno suzbijanje korova u žitaricama i za desikaciju uljane repice, tretiranjem najkasnije 14 dana prije žetve u dozi 2 - 4 l/ha Slama s tretiranih površina ne smije se koristiti za kompost u proizvodnji povrća, gljiva i silažu.

Za obnovu livada i pašnjaka, tretiranjem u vrijeme intenzivnog rasta korova i livadnih trava u dozi 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova i 4 - 10 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova.

U suhim kanalima (III i IV reda) ili u povremeno plavljenim kanalima i močvarama koje se nakon odvodnje privode kulturi u dozi 4 - 8 l/ha uz napomenu da djelovanje pripravka traje od 14 - 21 dan te se u tom periodu ne smiju kositi ili obrađivati. Voda se smije puštati u kanale najranije 7 dana nakon primjene.

Na neobrađenim površinama primjenom u vrijeme pune vegetacije u dozi 4 - 12 l/ha.

Na željezničkim prugama za suzbijanje zeljastih i drvenastih korova u dozi 8 - 12 l/ha.

U šumskim nasadima iz zrakoplova radi suzbijanja drvenastih korova : divljeg kestena, lijeske, gloga, topole, johe, bagrema, divlje ruže, kupine, borovnice, bazge, vrijesa, bukve, hrasta, graba, breze, vrbe i sl. u količini :
- 5-6 l/ha u nasadima bijelog i crnog bora uz utrošak vode od 75 -100 l/ha.
- 6-7 l/ha u nasadima smreke uz utrošak vode od 75 l/ha.
- 7-8 l/ha kod pripreme površina za pošumljavanje uz utrošak vode od 75 l/ha.

U šumskim rasadnicima tretiranjem između redova u vegetaciji uz obavezno korištenje štitnika u dozi 4,5 l/ha. Za primjenu koristiti uređaje niskog pritiska.

U sadnicama smreke i bora u dozi 6 l/ha tretiranjem po cijeloj površini u vrijeme potpunog mirovanja četinjača, a rasta korova.

U mladim nasadima četinjača za suzbijanje drvenastih korova:
- tretiranjem drvenastih korova tijekom vegetacije uz uporabu štitnika u koncentraciji od 2 %.
- tretiranjem po cijeloj površini početkom jeseni kada su sadnice u fazi završnog rasta u koncentraciji 1 %.

Za suzbijanje izdanaka i izbojaka tretiranjem panjeva odmah nakon sječe stabala (svibanj – prosinac) 15 % otopinom.

Poslije čiste sječe šume u pripremi površina za sadnju :
a) tretiranjem izdanaka i izbojaka u punoj vegetaciji u periodu intenzivnog rasta 1 % koncentraciji.
b) tretiranjem svježe posječenih panjeva u periodu kolovoz–rujan u 2 % koncentraciji.


Količina pripravka ovisi o stupnju zakorovljenosti i vrsti korova. Za najvažnije vrste iznosi :
- 4 l/ha za Agropyron repens,
- 4-5 l/ha za Sorghum halepense, Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius, Artemisia vulgaris, Taraxacum officinale, Aegopodium podagraria,
- 6-8 l/ha za Rubus spp., Cyperus rotundus,
- 8-10 l/ha za Cynodon dactylon
Primjenjuju se pred cvatnju i u doba cvatnje korova kada je silazno kolanje asimilata najintenzivnije.

Primjena uz utrošak vode na bazi 100 - 200 l/ha


Prije pripreme za sjetvu kukuruza, suncokreta, krumpira i šećerne repe za suzbijanje:
- jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova kada su 5 - 10 cm. visoki u dozi 1,5 - 2 l/ha.
- pirike – kada je visine 10 - 25 cm. u dozi 2 - 3 l/ha.
- Cirsium arvense u stadiju razvoja pune rozete ( 15 - 25 cm. visine) u dozi 3 - 4 l/ha.
Obrada tla i sjetva mogu se obaviti 5 dana nakon primjene. Nije dozvoljena uporaba glifo sata prije sjetve šećerne repe na laganim pjeskovitim tlima.

Nakon žetve / berbe kultura ( strništa, površine iza povrtnih kultura…)
- pirike – kada je visine 10 - 25 cm. u dozi 2 - 3 l/ha.
- Cirsium arvense u stadiju razvoja pune rozete ( 15 - 25 cm. visine) u dozi 3 - 5 l/ha.
- Divljeg sirka kada je visine 15 - 30 cm. i poljskog slaka (Convolvulus arvensis) kada je visok 20 - 40 cm. u dozi 5 - 6 l/ha.


Vinogradima, voćnjacima ( visokih uzgojnih oblika) : jabuke, kruške, marelice, masline.

Za suzbijanje:
- jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova kada su 5 - 10 cm. visoki u dozi 1,5 - 2 l/ha.
- pirike – kada je visine 10 - 25 cm. u dozi 2 - 3 l/ha.
- Cirsium arvense u stadiju razvoja pune rozete ( 15 - 25 cm. visine) u dozi 3 - 4 l/ha.
- Divljeg sirka kada je visine 15 - 30 cm. i poljskog slaka ( Convolvulus arvensis ) kada je visok 20 - 40 cm. u dozi 5 - 6 l/ha.
- Troskota (Cynodon dactylon) kada je visine 10 - 25 cm. razdvojenom ( split ) primjenom 2 x 2,5 l/ha.

Ne smije se koristiti u mladom voćnjaku i vinogradu ( do 2 godine) dok je kora zelena odnosno sve dok još nije formirana prava kora voćaka i vinove loze. Primjenom pripravaka na bazi glifosata s smanjenim količinama vode može se uštedjeti, a za to je potrebna ispravna prskalica, sapnice kojima se može precizno primijeniti 100 - 200 l vode po hektaru, podešen radni tlak i prilagođena brzina traktora.


Za tretiranje manjih površina (okućnice, oko gospodarskih objekata, kanali, rubovi cesta, ograde, oko dalekovoda , groblja i dr.) leđnim prskalicama za suzbijanje jednogodišnjih korova rabi se 1 % koncentracija a višegodišnjih 2 % (100 odnosno 200 ml. pripravka u 10 l. vode).

Dopuštena maloprodaja i uporaba do 1.7.2013. (Total bio, Herkuler 480 SL, Herbocid 2%, Herbocid, Glifo-mal 480 SL, Herbocor, Mentor).

Pripravak Form. Aktivne tvari Proizvodi/Distribuira
Boom effect SL Glifosat Pinus TKI /
Pinus Agro d.o.o.
Cidokor SL Glifosat Monsanto /
Monsanto
Clinic SL Glifosat Nufarm /
Agrimatco d.o.o.
Cosmic SL Glifosat Arysta LifeScience Corp. /
Agroteks d.o.o.
Dominator SL Glifosat Dow AgroSciences /
AgroChem Maks AGROPROAGRO
Glyphogan SL Glifosat Feinchemie Schweb. /
Danon d.o.o.
Glifomal 480 SL SL Glifosat Chemicals-AgroSava /
Mal-Kem
Herbocid SL Glifosat + Herbos d.d. /
Herbos d.d.
Herbocid 2 % SL Glifosat Herbos d.d. /
Herbos d.d.
Herbocor SL Glifosat Herbos d.d. /
Herbos d.d.
Herkules 480 SL SL Glifosat Chromos Agro d.d. /
Chromos Agro d.d. Chromos Agro d.d.
Mentor SL Glifosat Detia Degesch /
Florel d.o.o.
Ouragan System 4 SL Glifosat Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro d.o.o. Unichem Agro d.o.o.
Total Bio SL Glifosat Genera /
Genera Genera
Oxalis SL Glifosat Arysta LifeScience Corp. /
H.E.D. d.o.o. Hedley
PIN 480 SL Glifosat Pinus Agro d.o.o. /
Pinus Agro d.o.o.
Roundup biactive SL Glifosat Monsanto /
Monsanto Poljopromet
Total 480 SL SL Glifosat Nufarm /
Genera Genera
Tender SL Glifosat Herbos d.d. /
Herbos d.d.
Terazin Total KS Glifosat + Terbutilazin Herbos d.d. /
Herbos d.d.
Glyfos SL Glifosat Cheminova A/S /
Davor Batas
Herbopak zaštita travnjaka (Tratin eliminator K 1%+Herbocid 2%+Mogeton) EC Dikamba + MCPA + Glifosat + Kvinoklamin Herbos d.d. /
Herbos d.d. Davor Batas
Glyfonova SL Glifosat Cheminova A/S /
Stockton d.o.o. Davor Batas
Herkules super SL Glifosat Cheminova A/S /
Chromos Agro d.d. Chromos Agro d.d. Davor Batas
Glyphogan 480 SL SL Glifosat + Feinchemie Schweb. /
Danon d.o.o.
Gallup 360 SL Glifosat Barclay Chemicals Manufacturing Ltd. /
H.E.D. d.o.o. Hedley Agrimatco d.o.o.
Cleaness - Glifosat Nufarm /
AM Agro
Shyfo EC Glifosat Sharda Cropchem Limited /
Euroazijski pesticidi d.o.o.
Cidokor Max SL Glifosat Monsanto /
Monsanto Poljopromet
Kyleo SL Glifosat + 2,4 – D + Nufarm /
Genera Genera
Weedmaster SL Glifosat Nufarm /
Orchem d.o.o. Nufarm
Galaxia SL Glifosat + MCPA Industrias Afrasa, S.A. /
Industrias Afrasa, S.A.
Satelite SL Glifosat Industrias Afrasa, S.A. /
Industrias Afrasa, S.A. AgroChem Maks
Cidokor Plus SL Glifosat Monsanto /
DEKALB Hrvatska Monsanto Poljopromet Bayer d.o.o.
Roundup rapid SL Glifosat Monsanto /
DEKALB Hrvatska Monsanto Poljopromet Bayer d.o.o.
Rosate 36 SL Glifosat Albaugh Europe SARL /
Agro Trn d.o.o.
Catamaran 360 SC Glifosat Monsanto /
Monsanto Bayer d.o.o.
Karda SL Glifosat LAINCO, S.A. /

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 1071-83-6 CIPAC br. 284 2001/99/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u N-(fosfonometil)-glicin

Čistoća 950 g/kg

Stupanje na snagu 01.07.2002

Prestanak uvrštenja 30.06.2012

Posebne odredbe

Dopušten za uporabu samo kao herbicid. Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci iz izvješća o ponovnoj ocjeni za glifosat, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za biljno zdravstvo na dan 29. lipnja 2001. U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

  • obratiti posebnu pozornost na zaštitu podzemnih voda u osjetljivim područjima, posebno pri uporabi na nepoljoprivrednim površinama.