Glifosat

Glifosat je ne selektivni izrazito sistemični – translokacijski pripravak za suzbijanje velikog broja jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova te višegodišnjih korova s dubokim korijenom, rizomima i gomoljima. Najčešće se rabi u formi izopropilamino soli. Primjenjuje se na listove korova. Snažno se veže na koloide tla u tolikoj mjeri da više nije pristupačan biljkama. U tlu se razgradnja najvećim dijelom odvija uz pomoć mikroorganizama, a manjim, kemijskim putem hidrolizom, oksidacijom i fotodegradacijom. Potrebno je šest sati iza primjene glifosata da bude suho jer u protivnom djelotvornost može biti smanjena. LD50 4320. Karenca: OVP; 14 dana za desikaciju uljane repice i predžetvenu primjenu u žitaricama. Za pripravak Roundup Bioactive Karenca: 0 dana u povrtnicama i 35 dana u vinovoj lozi i nasadima voća. S.O. = III. Neznatno toksičan za sisavce.

Primjena uz utrošak vode na bazi 200 - 400 l/ha

Na strništima za suzbijanje: Agropyron repens, Sorghum halepense, Cynodon dactylon,Cyperus rotundus i sličnih u dozi 8-10 l/ha kada ovi korovi razviju lisnu masu i dostignu visinu 15 - 40 cm. pred cvatnju i u cvatnji kada je silazno kolanje asimilata najintenzivnije. Površine na kojima je primijenjeno sredstvo ne smiju se obrađivati najmanje 7 dana a kod suzbijanja otpornih višegodišnjih korova 2 - 3 tjedna.

U vinogradima i voćnjacima (jabuka, kruška, marelica, šljiva, višnja, maslina ) u količini:

a) 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova,
b) 4-8 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova,
c) 8-12 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova s osobito dubokim korijenom ili rizomima u punoj vegetaciji.

U vinovoj lozi se primjenjuje do završetka cvatnje a u voćnjacima najkasnije u roku od 90 dana od početka cvatnje kada korovi imaju dobro razvijenu lisnu masu tj. kod visine korova 15 - 40 cm. Smije se koristiti samo u nasadima starijim od 2 godine odnosno ne smije se koristiti u voćnjacima i vinogradima dok je kora još zelena.

Za pred žetveno suzbijanje korova u žitaricama i za desikaciju uljane repice, tretiranjem najkasnije 14 dana prije žetve u dozi 2 - 4 l/ha Slama s tretiranih površina ne smije se koristiti za kompost u proizvodnji povrća, gljiva i silažu.

Za obnovu livada i pašnjaka, tretiranjem u vrijeme intenzivnog rasta korova i livadnih trava u dozi 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova i 4 - 10 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova.

U suhim kanalima (III i IV reda) ili u povremeno plavljenim kanalima i močvarama koje se nakon odvodnje privode kulturi u dozi 4 - 8 l/ha uz napomenu da djelovanje pripravka traje od 14 - 21 dan te se u tom periodu ne smiju kositi ili obrađivati. Voda se smije puštati u kanale najranije 7 dana nakon primjene.

Na neobrađenim površinama primjenom u vrijeme pune vegetacije u dozi 4 - 12 l/ha.

Na željezničkim prugama za suzbijanje zeljastih i drvenastih korova u dozi 8 - 12 l/ha.

U šumskim nasadima iz zrakoplova radi suzbijanja drvenastih korova : divljeg kestena, lijeske, gloga, topole, johe, bagrema, divlje ruže, kupine, borovnice, bazge, vrijesa, bukve, hrasta, graba, breze, vrbe i sl. u količini :
- 5-6 l/ha u nasadima bijelog i crnog bora uz utrošak vode od 75 -100 l/ha.
- 6-7 l/ha u nasadima smreke uz utrošak vode od 75 l/ha.
- 7-8 l/ha kod pripreme površina za pošumljavanje uz utrošak vode od 75 l/ha.

U šumskim rasadnicima tretiranjem između redova u vegetaciji uz obavezno korištenje štitnika u dozi 4,5 l/ha. Za primjenu koristiti uređaje niskog pritiska.

U sadnicama smreke i bora u dozi 6 l/ha tretiranjem po cijeloj površini u vrijeme potpunog mirovanja četinjača, a rasta korova.

U mladim nasadima četinjača za suzbijanje drvenastih korova:
- tretiranjem drvenastih korova tijekom vegetacije uz uporabu štitnika u koncentraciji od 2 %.
- tretiranjem po cijeloj površini početkom jeseni kada su sadnice u fazi završnog rasta u koncentraciji 1 %.

Za suzbijanje izdanaka i izbojaka tretiranjem panjeva odmah nakon sječe stabala (svibanj – prosinac) 15 % otopinom.

Poslije čiste sječe šume u pripremi površina za sadnju :
a) tretiranjem izdanaka i izbojaka u punoj vegetaciji u periodu intenzivnog rasta 1 % koncentraciji.
b) tretiranjem svježe posječenih panjeva u periodu kolovoz–rujan u 2 % koncentraciji.


Količina pripravka ovisi o stupnju zakorovljenosti i vrsti korova. Za najvažnije vrste iznosi :
- 4 l/ha za Agropyron repens,
- 4-5 l/ha za Sorghum halepense, Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius, Artemisia vulgaris, Taraxacum officinale, Aegopodium podagraria,
- 6-8 l/ha za Rubus spp., Cyperus rotundus,
- 8-10 l/ha za Cynodon dactylon
Primjenjuju se pred cvatnju i u doba cvatnje korova kada je silazno kolanje asimilata najintenzivnije.

Primjena uz utrošak vode na bazi 100 - 200 l/ha


Prije pripreme za sjetvu kukuruza, suncokreta, krumpira i šećerne repe za suzbijanje:
- jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova kada su 5 - 10 cm. visoki u dozi 1,5 - 2 l/ha.
- pirike – kada je visine 10 - 25 cm. u dozi 2 - 3 l/ha.
- Cirsium arvense u stadiju razvoja pune rozete ( 15 - 25 cm. visine) u dozi 3 - 4 l/ha.
Obrada tla i sjetva mogu se obaviti 5 dana nakon primjene. Nije dozvoljena uporaba glifo sata prije sjetve šećerne repe na laganim pjeskovitim tlima.

Nakon žetve / berbe kultura ( strništa, površine iza povrtnih kultura…)
- pirike – kada je visine 10 - 25 cm. u dozi 2 - 3 l/ha.
- Cirsium arvense u stadiju razvoja pune rozete ( 15 - 25 cm. visine) u dozi 3 - 5 l/ha.
- Divljeg sirka kada je visine 15 - 30 cm. i poljskog slaka (Convolvulus arvensis) kada je visok 20 - 40 cm. u dozi 5 - 6 l/ha.


Vinogradima, voćnjacima ( visokih uzgojnih oblika) : jabuke, kruške, marelice, masline.

Za suzbijanje:
- jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova kada su 5 - 10 cm. visoki u dozi 1,5 - 2 l/ha.
- pirike – kada je visine 10 - 25 cm. u dozi 2 - 3 l/ha.
- Cirsium arvense u stadiju razvoja pune rozete ( 15 - 25 cm. visine) u dozi 3 - 4 l/ha.
- Divljeg sirka kada je visine 15 - 30 cm. i poljskog slaka ( Convolvulus arvensis ) kada je visok 20 - 40 cm. u dozi 5 - 6 l/ha.
- Troskota (Cynodon dactylon) kada je visine 10 - 25 cm. razdvojenom ( split ) primjenom 2 x 2,5 l/ha.

Ne smije se koristiti u mladom voćnjaku i vinogradu ( do 2 godine) dok je kora zelena odnosno sve dok još nije formirana prava kora voćaka i vinove loze. Primjenom pripravaka na bazi glifosata s smanjenim količinama vode može se uštedjeti, a za to je potrebna ispravna prskalica, sapnice kojima se može precizno primijeniti 100 - 200 l vode po hektaru, podešen radni tlak i prilagođena brzina traktora.


Za tretiranje manjih površina (okućnice, oko gospodarskih objekata, kanali, rubovi cesta, ograde, oko dalekovoda , groblja i dr.) leđnim prskalicama za suzbijanje jednogodišnjih korova rabi se 1 % koncentracija a višegodišnjih 2 % (100 odnosno 200 ml. pripravka u 10 l. vode).

Dopuštena maloprodaja i uporaba do 1.7.2013. (Total bio, Herkuler 480 SL, Herbocid 2%, Herbocid, Glifo-mal 480 SL, Herbocor, Mentor).

Pripravak Form. Djelatne tvari Proizvodi/Distribuira
Boom effect SL 36,00%
(Glifosat)
Pinus TKI /
Pinus Agro d.o.o.
Cidokor SL 36,00%
(Glifosat)
Monsanto /
Monsanto
Clinic SL 36,00%
(Glifosat)
Nufarm /
Agrimatco d.o.o.
Cosmic SL 36,00%
(Glifosat)
Arysta LifeScience Corp. /
Agroteks d.o.o.
Dominator SL 48,00%
(Glifosat)
Dow AgroSciences /
AgroChem Maks AGROPROAGRO
Glyphogan SL 36,00%
(Glifosat)
Feinchemie Schweb. /
Danon d.o.o.
Glifomal 480 SL SL 48,00%
(Glifosat)
Chemicals-AgroSava /
Mal-Kem
Herbocid SL 36,00%
(Glifosat)
Herbos d.d. /
Herbos d.d.
Herbocid 2 % SL 2,00%
(Glifosat)
Herbos d.d. /
Herbos d.d.
Herbocor SL 48,00%
(Glifosat)
Herbos d.d. /
Herbos d.d.
Herkules 480 SL SL 48,00%
(Glifosat)
Chromos Agro d.d. /
Chromos Agro d.d. Chromos Agro d.d.
Mentor SL 48,00%
(Glifosat)
Detia Degesch /
Florel d.o.o.
Ouragan System 4 SL 36,00%
(Glifosat)
Syngenta Agro d.o.o. /
Syngenta Agro d.o.o. Unichem Agro d.o.o.
Total Bio SL 48,00%
(Glifosat)
Genera /
Genera Genera
Oxalis SL 36,00%
(Glifosat)
Arysta LifeScience Corp. /
H.E.D. d.o.o. Hedley
PIN 480 SL 48,00%
(Glifosat)
Pinus Agro d.o.o. /
Pinus Agro d.o.o.
Roundup biactive SL 48,60%
(Glifosat)
Monsanto /
Monsanto Poljopromet
Total 480 SL SL 48,00%
(Glifosat)
Nufarm /
Genera Genera
Tender SL 48,00%
(Glifosat)
Herbos d.d. /
Herbos d.d.
Terazin Total KS 18,00%
(Glifosat) 34,50%
(Terbutilazin)
Herbos d.d. /
Herbos d.d.
Glyfos SL 36,00%
(Glifosat)
Cheminova A/S /
Davor Batas
Herbopak zaštita travnjaka (Tratin eliminator K 1%+Herbocid 2%+Mogeton) EC 1,60%
(Dikamba) 3,00%
(MCPA) 9,60%
(Glifosat) 25,00%
(Kvinoklamin)
Herbos d.d. /
Herbos d.d. Davor Batas
Glyfonova SL 36,00%
(Glifosat)
Cheminova A/S /
Stockton d.o.o. Davor Batas
Herkules super SL 36,00%
(Glifosat)
Cheminova A/S /
Chromos Agro d.d. Chromos Agro d.d. Davor Batas
Glyphogan 480 SL SL 36,00%
(Glifosat)
Feinchemie Schweb. /
Danon d.o.o.
Gallup 360 SL 36,00%
(Glifosat)
Barclay Chemicals Manufacturing Ltd. /
H.E.D. d.o.o. Hedley Agrimatco d.o.o.
Cleaness - 0,70%
(Glifosat)
Nufarm /
AM Agro
Shyfo EC 36,00%
(Glifosat)
Sharda Cropchem Limited /
Euroazijski pesticidi d.o.o.
Cidokor Max SL 48,00%
(Glifosat)
Monsanto /
Monsanto Poljopromet
Kyleo SL 24,00%
(Glifosat) 16,00%
(2,4 – D)
Nufarm /
Genera Genera
Weedmaster SL 36,00%
(Glifosat)
Nufarm /
Orchem d.o.o. Nufarm
Galaxia SL 18,00%
(Glifosat) 18,00%
(MCPA)
Industrias Afrasa, S.A. /
Industrias Afrasa, S.A.
Satelite SL 36,00%
(Glifosat)
Industrias Afrasa, S.A. /
Industrias Afrasa, S.A. AgroChem Maks
Cidokor Plus SL 36,00%
(Glifosat)
Monsanto /
DEKALB Hrvatska Monsanto Poljopromet
Roundup rapid SL 45,00%
(Glifosat)
Monsanto /
DEKALB Hrvatska Monsanto Poljopromet
Rosate 36 SL 36,00%
(Glifosat)
Albaugh Europe SARL /
Agro Trn d.o.o.
Catamaran 360 SC 36,00%
(Glifosat)
Monsanto /
Monsanto
Karda SL 36,00%
(Glifosat)
LAINCO, S.A. /

Spektar

Abutilon theophrasti, Aegopodium podagraria, Agropyron repens, Agrostis stolonifera, Allium vineale, Alnus spp., Alopecurus pratensis, Amaranthus retroflexus, Ambrosia artemisiifolia, Anthemis spp., Apera spica - venti, Artemisia vulgaris, Avena fatua, Betula spp., Bromus erectus, Bromus sterilis, Capsella bursa - pastoris, Carex spp., Carpinus betulus, Castanea sativa, Chenopodium album, Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Cornus sanquinea, Crataegus spp., Cynodon dactylon, Dactylis glomerata, Datura stramonium, Daucus carota, Digitaria spp., Echinochloa crus - galli, Equisetum arvense, Erigeron canadensis, Euphorbia spp., Fagus sylvatica, Galeopsis tetrahit, Galinsoga parviflora, Galium aparine, Geranium spp., Glechoma hederacea, Hordeum murinum, Juncus spp., Juniperus spp., Lamium amplexicaule, Lamium purpureum, Lolium perenne, Malva neglecta, Matricaria chamomilla, Mentha spp., Mercurialis annua, Panicum spp. Paspalum disticum, Phragmites communis, Plantago spp., Poa annua, Poa pratensis, Poa trivialis, Polygonum spp., Populus spp., Portulaca oleracea, Prunus spinosa, Pteridium aquilinum, Quercus spp., Ranunculus acer, Ranunculus arvensis, Ranunculus repens, Raphanus raphanistrum, Rosa canina, Rubus spp., Rumex spp., Salix spp., Sambucus spp., Senecio vulgaris, Setaria spp., Sinapis arvensis, Smilax aspera, Solanum nigrum, Solidago virgaurea, Sonchus arvensis, Sonchus spp., Spartium junceum, Stellaria media, Taraxacum officinale, Tussilago farfara, Typha angustifolia, Urtica dioica, Urtica urens, Veronica spp., Vicia spp., Viola tricolor, Xanthium spp.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 1071-83-6 CIPAC br. 284 2001/99/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u N-(fosfonometil)-glicin

Čistoća 950 g/kg

Stupanje na snagu 01.07.2002

Prestanak uvrštenja 30.06.2012

Posebne odredbe

Dopušten za uporabu samo kao herbicid. Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci iz izvješća o ponovnoj ocjeni za glifosat, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za biljno zdravstvo na dan 29. lipnja 2001. U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

  • obratiti posebnu pozornost na zaštitu podzemnih voda u osjetljivim područjima, posebno pri uporabi na nepoljoprivrednim površinama.