Dikvat

Masovno se rabi kada treba suzbiti korove, kratko vrijeme prije ili nakon sjetve/sadnje a prije nicanja kulture. Traženi su jer djeluju brzo i ne ostavljaju biološki aktivne rezidue u tlu. Nedostatak im je što su učinkoviti samo na jednogodišnje korove. Svi višegodišnji i dobro ukorijenjeni jednogodišnji korovi brzo regeneriraju i nastavljaju nesmetan rast i razvoj. Postoje četiri grupe herbicida čije je herbicidno djelovanje usko povezano s fotosintezom. Jednu, posebnu čini ova manja grupa (po broju djelatnih tvari) ali velika po prometu i primjeni. Kakav je mehanizam djelovanja ovih herbicida? Trebaju se primjeniti po vedrom i sunčanom vremenu kada se energija sunca u dovoljnoj mjeri akumulira u klorofilu (slično sunčanim čelijama), ista se rabi za pokretanje (“paljenje “ elektrona u ciklusu, koji se stručno opisuje kao “Fotosistem I”. Primjena dikvata ili parakvat skreće tijek strujanja elektrona i dolazi do oslobađanja visoko aktivnih slobodnih radikala, koji vrlo brzo razaraju stanične stijenke (u približno 15 min.). Iz stanice curi sadržaj i dolazi do pojave prvih (oku) vidljivih simptoma u vidu žućenja i pada turgora (desikacije). Letalni učinak nastaje pri sunčanom vremenu već za nekoliko sati, budući se oslobađa velika količina energije i štetnih radikala. Ove pojave se manifestiraju na svim biljkama (korovnim) ali i kulturnim! Vrlo topljiv u vodi. Vrlo toksični za sisavce. Razgradnja se najvećim dijelom odvija uz pomoć ultravioletnog zračenja a utjecaj mikroorganizam je neznatan. Pripravak se rabi za desikaciju sjemenskog i merkatilnog krumpira, soje (14 dana prije berbe), suncokreta, uljane repice (najkasnije 14 dana prije žetve) lucerne i djeteline (u zriobi). Desikaciju obaviti u vrijeme biološke zrelosti usjeva. Rabi se i za lokalno suzbijanja žarišta Cuscuta spp. u 0,5 % koncentraciji. Primjenjuje se i za suzbijanje svih izniklih korova neposredno pred nicanje: krumpira, kupusnjača, rajčice, paprike, mrkve, peršina (3,0 l/ha), luka (3,0-5,0 l/ha), u nasadima voćaka i vinove loze (stariji od 2 godine) tijekom vegetacije, krastavaca, lubenica i dinja (1,5 - 2,0 l/ha). Za zaštitu krizantema i ruža prije sadnje (0,1 %) koncentracija. LD50 231. S.O. = II. (preko 20 % djelatne tvari); inače III. Reglone Forte - Karenca – 28 dana vinova loza, nasadi voća, ispaša; 10 dana prije vađenja: krumpir; 7 dana grah; 5 dana prije kombajniranja: uljana repica; 3 dana prije žetve: suncokret, soja i lucerna.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 2764-72- 9 (ion), 85-00-7 (dibromid) CIPAC br. 55 2010/77/EU

Kemijski naziv prema IUPAC-u 9, 10-dihidro-8a,10a-diazonijafenantrenov ion (dibromid)

Čistoća 950 g/kg

Stupanje na snagu 01.01.2002

Prestanak uvrštenja 31.12.2015

Posebne odredbe

Na temelju trenutno raspoloživih informacija dopušten je za uporabu samo kao herbicid za tlo i desikant. Nije dopuštena uporaba za suzbijanje vodenih korova. Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci iz izvješća o ponovnoj ocjeni za dikvat, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za biljno zdravstvo 12. prosinca 2000.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

  • obratiti posebnu pozornost na mogući učinak na vodene organizme te osigurati da uvjeti za registraciju uključuju, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika,
  • obratiti posebnu pozornost na sigurnost primjenitelja prilikom neprofesionalne uporabe te osigurati da uvjeti za registraciju uključuju, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika.