Ciprodinil

Fungicid sa preventivnim i kurativnim djelovanjem na krastavost. Učinkovit i na pepelnicu i moniliju. Treba ga primijeniti od faze mišjih uši do kraja cvjetanja. Djelotvoran i na niskim temperaturama a dva sata nakon prskanja prisutan sav u biljci i nema opasnosti od ispiranja d.t. Prikladan integralnim programima zaštite bilja. LD50 > 2000. S.O.-III. (Chorus 75) K-35 dana jabuke, 21 dan vinova loza, 14 dana za višnje.

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 121522-61-2 CIPAC br. 511 2006/64/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u (4-ciklopropil-6-metil-pirimidin-2-il)-fenil-amin

Čistoća ≥ 980 g/kg

Stupanje na snagu 01.05.2007

Prestanak uvrštenja 30.04.2017

Posebne odredbe

DIO A
Dopušten za uporabu samo kao fungicid.
DIO B
Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja moraju se uzeti u obzir zaključci izvješća o ponovnoj ocjeni za ciprodinil, a posebice dodaci I. i II., čiji je završni oblik donesen na Stalnom odboru za prehrambeni lanac i zdravlje životinja na dan 4. travnja 2006.
U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

  • obratiti posebnu pozornost na sigurnost primjenitelja i osigurati da uvjeti uporabe propisuju primjenu odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava,
  • obratiti posebnu pozornost na zaštitu ptica, sisavaca i vodenih organizama.

Uvjeti za registraciju trebaju uključivati mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone. Potrebno je zatražiti podnošenje dodatnih studija koje potvrđuju procjenu rizika za ptice i sisavce te moguću prisutnost ostataka metabolita CGA 304075 u hrani životinjskog podrijekla. Mora se osigurati da podnositelji zahtjeva na čiji je zahtjev ciprodinil uvršten na Aneks I Direktive 91/414/EEC dostave takve studije Komisiji u roku od dvije godine od stupanja na snagu ove Direktive*.