Azoksistrobin

Jedan iz nove generacije fungicida s potpuno drugačijim mehanizmom djelovanja u odnosu na inhibitore biosinteze sterola. Suzbija najvažnije bolesti na žitaricama i vinovoj lozi kao što su: plamenjača, pepelnica, crvena palež i crna pjegavost rozgve. Učinkovit i na plamenjaču i alternariu krumpira i rajčice te plamenjaču i pepelnicu krastavaca i hrđu krizantema. Može se rabiti i u zaštiti šećerne repe od uzročnika pjegavosti lista. Zaštitu provoditi isključivo preventivno. LD50 > 5000. S.O. = III. K-42 dana za jaru i ozimu pšenicu i jari i ozimi ječam; 45 dana na zob, raž i tritikale; 14 dana za šumske plodine; 28 dana za korijen i list šećerne repe i suncokret; 30 dana za uljanu repicu., 35 dana za stolne sorte vinove loze, 42 dana za vinske sorte vinove loze; 3 dana za krastavce i rajčiceu u zaštićenom prostoru, 14 dana krumpir mrkvu;

Identifikacijske oznake (brojevi) CAS br. 131860-33-8 CIPAC br. 571 2007/21/EC

Kemijski naziv prema IUPAC-u Metil (E)-2-{2[6-(2-cijanofenoksi)pirimidin-4-iloksi]fenil}-3-metoksiakrilat

Čistoća 930 g/kg (Z izomer najviše do 25 g/kg)

Stupanje na snagu 01.08.2011

Prestanak uvrštenja 31.07.2021

Posebne odredbe

Dopušten za uporabu samo kao fungicid. Pri odlučivanju u skladu s propisom o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje i registraciju sredstava za zaštitu bilja, potrebno je posebno obratiti pozornost na utjecaj na vodene organizme. Uvjeti za registraciju trebaju uključivati odgovarajuće mjere za smanjenje rizika. Završno izvješće o ponovnoj ocjeni Stalnog odbora za biljno zdravstvo od 22. travnja 1998.