Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

  • Zaštita voća
  • 20.05.2011.

Suzbijanje lisnih uši

  • 56.275
  • 1.684
  • 0

Lisne uši ubrajaju se u vrlo važne štetnike poljoprivrednih kultura.

Danas je poznato više od 3000 vrsta lisnih ušiju i gotovo da nema biljne vrste koju ne napada barem jedna vrsta lisnih uši. Vrlo često jednu te istu vrstu napada nekoliko vrsta lisnih uši. To su sitni kukci koji dolaze u dvije forme, krilatoj i beskrilnoj. Krilate forme sele se sa biljke na biljku i mogu obitavati na više vrsta domaćina, dok se beskrilne hrane na domaćinu na kojem su se razvile. Identifikacija pojedinih vrsta vrlo je teška, a svaka napamet izrečena ili površna procjena o kojoj se vrsti radi može dovesti do velikih problema i šteta.

Štete su veće što su kolonije brojnije, lišće mlađe, a temperature više. Lisnim ušima pogoduje obilna gnojidba dušikom jer su biljke bujnije, a lišće sočno i privlačnije za ishranu. Što su sklopovi bujniji, a vlaga veća, štete će biti veće. Za iznimno jakog napada lišće se suši i pokriveno je obilnom mednom rosom na koju se naseljavaju gljive čađavice. Napadnute biljke zaostaju u rastu i podložne su napadu drugih štetnika i uzročnika bolesti.

Svojom ishranom na biljkama uši nanose direktne štete koje se ogledaju u slabljenju biljke domaćina. Indirektne i često puno veće štete nanose prenošenjem biljnih virusa. Kako viruse ne možemo suzbijati, jedini način njihova sprječavanja je suzbijanje njihovih vektora, znači treba suzbiti lisne uši. Ne ulazeći u detalje nužno je navesti da lisne uši obzirom na razvoj mogu biti holocikličke s potpunim razvojnim ciklusom, ili anholocikličke s nepotpunim razvojnim ciklusom.

Obzirom na vrstu biljke domaćina, lisne uši mogu biti monoecijske i heterecijske. Monoecijske ne mijenjaju biljku domaćina tijekom sezone, a heterecijske se sele sa zimskog na ljetnog domaćina. Holocikličke vrste prezime u obliku zimskog jaja na zimskom domaćinu ili na vratu korijena biljke na kojoj se razvijaju tijekom godine. Iz zimskog jaja u proljeće izlazi uš osnivačica i daje prve kolonije beskrilnih uši. Nakon nekoliko beskrilnih, javlja se krilata generacija koja sad može seliti na druge, ljetne domaćine.

Tijekom cijelog ljeta uši se razmnožavaju nespolno, a u jesen dolazi do kopulacije ženke i mužjaka, ženka odlazi na zimskog domaćina, odlaže jaje i ciklus se zatvara. Kod anholocikličkih vrsta prezimi odrasla ženka. Tijekom cijele godine razmnožava se nespolno i nema spolne generacije. Jedna te ista vrsta uši ovisno o uvjetima u kojima se razvija može biti holociklička ili anholociklička.

Jabuku kao i većinu voćnih vrsta napada veliki broj lisnih uši, a to su jabučna krvava uš, jabučna zelena uš, jabučna pepeljasta uš i travna uš jabuke.

Od navedenih vrsta većina su polifagne što znači da napadaju i druge voćne vrste, najčešće krušku i vrste iz roda Malus, Pyrus Crataegus i Cotoneaster.Neke od vrsta na jabuci su prisutne cijelu godinu a druge se u lipnju sele na ljetnog domaćina.Za razliku od većeg broja koje na jabuci napadaju lišće, odnosno vrhove izboja, jabučna krvava uš napada korijen, deblo, grane i grančice.

Jabučna krvava uš - Eriosoma lanigerum Hausm.


Krilate uši duge su od 1,8-2,3, a beskrilne između 1,2-2,6 mm. Uš je crvenosmeđe boje no zbog guste bijele voštane prevlake kojom je prekrivena, boja se slabije vidi. Ako se uš zdrobi vidi se crvenkasta tekućina po kojoj je uš dobila ime. Najveće štete ova vrsta izaziva u plantažnim, intenzivnim voćnjacima budući da rado naseljava mjesta reza, a intenzivna i često nestručna primjena insekticida može dovesti do uništenja najvažnijeg prirodnog neprijatelja ove uš, parazitske osice Aphelinus mali.

Sl.1. Jabučna krvava uš

Uš se hrani na korijenu, razvijenim granama i mladim izbojima. Na mjestima sisanja nastaju nabrekline, tzv. rak rane. Posljedica napada može biti sušenje izboja i grana, a na rak rane se često naseljavaju i drugi štetnici. Uš se hrani prvenstveno jabukom, a na drugim biljkama hraniteljicama (dunji, vrste roda Cotoneaster i Crataegus) rijetko se može naći.Na jabuci je ova vrsta anholociklička, tj. prezime ličinke na vratu korijena, debljem korijenu ili u pukotinama debla.

Razvoj počinje rano u proljeće. Razmnožava se partenogenetski i viviparno (ženke ležu žive mlade) tijekom cijele vegetacije kada formira 10-15 generacija koje migriraju između korijena i nadzemnog dijela. U jesen se formira krilata generacija koja širi zarazu. Suzbijanje ove vrste mora objediniti sve raspoložive metode zaštite. Mehaničko odstranjivanje zaraženih grana i njihovo uništavanje važna je mjera zaštite kao i premazivanje rana od reza voćarskim voskom.

Sl.2. Jabučna krvava uš


Zaraza vrata korijena sprječava se nagrtanjem zemlje oko voćke, a postoje indicije da bi i primjena zemljišnih insekticida tretiranjem tla oko voćke mogla dati zadovoljavajuće rezultate. Primjenu insekticida za suzbijanje ovog štetnika treba obaviti u vrijeme kada je brojnost parazita niža (u vrijeme mirovanja vegetacije i u proljeće). Smatra se da je pred cvatnju aktivnost prirodnog neprijatelja niža i da je upravo to vrijeme najpovoljnije za primjenu insekticida. Prednost u suzbijanju treba dati sistemičnim insekticidima kao što je imidakloprid
(BOXER 200 SL) i dimetoat (CHROMGOR 40). Ako se u suzbijanju koriste kontaktni insekticidi iz skupine organofosfornih insekticida, klorpirifos (DURSBAN E-48), klorpirifosmetil (RELDAN 40 EC), klorpirifos + cipermetrin (CHROMOREL D) ili piretroidi, kao deltametrin (ROTOR 1,25 EC) za tretiranje treba koristiti veću količinu škropiva čime se omogućuje prodor insekticida kroz voštanu prevlaku kojom su uši pokrivene. U integriranoj zaštiti jabuka piretroidi nisu dozvoljeni.

Jabučna zelena uš- Aphis pomi DeGeer

Ova vrsta lisne uši prisutna je na jabuci tijekom cijele vegetacije, monoecijska je vrsta koja ne migrira na ljetnog domaćina. Uš je žutozelene boje, duga do 2 mm. Prezimljuje na jabuci kao zimsko jaje odloženo na jednogodišnje izboje. Prve uši osnivačice javljaju se vrlo rano u vrijeme bubrenja pupova. Ova vrsta napada isključivo vršno lišće. Svaka slijedeća generacija, a ima ih do 17, seli se na vrhove izboja. Napadnuto lišće lagano deformira ali ne mijenja boju. Često su napadnuti zeleni neodrvenjeni izboji. Uš luči puno medne rose pa su napadnuti organi često prekriveni gljivama čađavicama. Krilate generacije koje šire zarazu na nezaražena stabla javljaju se u lipnju. Smatra se da je suzbijanju potrebno pristupiti kada se na 100 pregledanih biljnih organa (izboja) pronađe 10-15 kolonija ove vrste.

Sl.3. Jabučna zelena uš

Jabučna pepeljasta (brašnena) uš - Dysaphis plantaginea Pass

Za razliku od prethodne vrste, ova vrsta je heterecijska, tako da tijekom ljeta migrira na ljetnog domaćina, najčešće biljke iz roda Plantago. Uš je dosta velikih tjelesnih dimenzija, 1,8-2,4 mm. Pokrivena je brašnenom voštanom prevlakom po čemu je dobila ime. Kao heterecijskoj vrsti zimski domaćin joj je jabuka na kojoj prezimi u obliku zimskog jajeta.

Sl.4. Jabučna pepeljasta uš

U proljeće na listovima stvara velike kolonije. Uši se nalaze na naličju lišća koje se kovrča oko srednje žile. Nakon toga lišće žuti i suši se. Izboji zaostaju u rastu a plodovi su kržljavi. Uš luči puno medne rose tako da su napadnuti organi prekriveni gljivama čađavicama. Ova vrsta je u našim uvjetima najštetnija tako da su kritični brojevi vrlo niski. Ako su prije cvatnje zaražena 1-2 izboja treba provesti suzbijanje. Suzbijanje bi trebalo provesti prije cvatnje. Tijekom proljeća uš seli na ljetnog domaćina pa se prije suzbijanja treba provjeriti jesu li kolonije uši još uvijek prisutne ili su vidljivi samo simptomi (zakovrčano lišće). Ako nema kolonija uši suzbijanje ne treba provoditi.

Jabučne uši šiškarice - Dysaphis spp.

Radi se o više vrsta koje su velikih dimenzija. Među njima ima monoecijskih vrsta (Dysaphis devecta) koje prave štete cijelu godinu ali i heterecijskih vrsta koje izazivaju štete samo u proljeće. Vrste ovog roda izazivaju tipične i jako uočljive štete. Dovode do deformacije lišća koje poprima purpurno crvenu boju.

Travna uš jabuke - Rhopalosiphum insertum Walk.

Ova vrsta napada jabuku kao zimskog domaćina. Tijekom ljeta seli se na vrste iz porodice trava (Gramineae) na kojima je opasan prijenosnik važnog virusa žute patuljavosti ječma (BYDW). Napada lišće na kojem za razliku od ostalih vrsta ne izaziva kovrčanje. Samo u iznimno visokoj populaciji može napraviti štete. Tek kod napada od 50-100 kolonija na 100 pregledanih biljnih organa potrebno je suzbijanje.

Suzbijanje lisnih uši

Za sprječavanje napada lisnih uši iznimno je važno provoditi dobre agrotehničke mjere u voćnjaku. Intenzivna nehomogena gnojidba, gusti sklop, nepravilna rezidba i nepravilna primjena insekticida za suzbijanje drugih štetnika a koja je dovela do poremetnje ravnoteže između lisnih uši i njihovih prirodnih neprijatelja, dovode do povišene brojnosti lisnih uši.
Stoga svaka mjera koja ima za posljedicu dobro zdravstveno stanje voćaka negativno djeluje na brojnost lisnih uši.

Vrste koje prezimljuju kao zimsko jaje uspješno se suzbijaju mineralnim uljima. Prije suzbijanja nužno je utvrditi o kojoj vrsti uši se radi i suzbijanje prilagoditi biologiji dotične vrste. U slučaju heterecijskih vrsta treba znati da pojava prvih krilatih oblika na kolonijama beskrilnih uši znači njihovu skoru migraciju na ljetnog domaćina te da suzbijanje neće biti potrebno. U slučaju monoecijskih vrsta lisne uši i štete koje rade prisutne su cijelu vegetacijsku sezonu. Za suzbijanje lisnih uši treba koristiti sistemične insekticide (BOXER 200 SL I CHROMGOR 40).

Za suzbijanje se mogu koristiti i kontaktni insekticdi iz skupine organofosfornih insekticida (DURSBAN E-48 I RELDAN 40 EC), te piretroidi sami ili u kombinaciji s organofosfornim insekticidom (CHROMOREL D ILI ROTOR 1,25 EC).

Njihovo djelovanje na vrste koje jako kovrčaju list bit će slabije. Za tretiranje se preporuča koristiti veću količinu škropiva čime se omogućuje ispiranje medne rose i bolji prodor insekticida. U integriranoj zaštiti jabuka piretroidi nisu dozvoljeni.


Povezana biljna vrsta

Jabuka

Jabuka

Sinonim: - | Engleski naziv: Apple | Latinski naziv: Pyrus malus L.

Jabuka je temelj voćarske pro­izvodnje i služi kao osnovica za usporedbu isplativosti uzgoja drugih voćaka. Njezini plodovi dozrijevaju od najranijeg ljeta sve do zime. Plodovi... Više [+]

Tagovi

Voćarstvo Zaštita voćnjaka Lisne uši Jabuka Insekticidi


Partner

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Slavonski poljoprivrednici danas su traktorima stigli u središte Đakova, ispred Župne crkve Svih Svetih, gotovo na samom korzu. #prosvjed
Uskoro više!
Foto: Željka Rački-Kristić