Lely Exos

Lely Exos: koncept autonomne kosidbe i ishrane svežom travom

Prethodni video

Sljedeći video


Partner