Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

 • IPARD
 • 19.10.2012.

Izgradnja opremanje i uređenje mini sirane pod posebnim uvjetima

Koraci do IPARD potpore

 • 7.310
 • 282
 • 0

Jedan od prioriteta IPARD programa ima cilj povećati prihode ruralnog stanovništva kroz razvoj i diversifikaciju ruralnih aktivnosti. Pojam diversifikacija u smislu IPARD programa podrazumijeva proširenje djelatnosti na druge proizvode i usluge kojima se može povećati zaposlenost i dohodak na ruralnim područjima.

Prerada mlijeka na gospodarstvu prilika je za dio poljoprivrednih gospodarstava da proširenjem djelatnosti na preradu mlijeka u sir pokušaju osigurati stabilniji dohodak.

Putem mjere 302 IPARD programa moguće je ostvariti potporu za ulaganja koja se odnose na preradu mlijeka na poljoprivrednim gospodarstvima. Prihvatljiva ulaganja u ovom sektoru su ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za preradu, skladištenje i pakiranje proizvoda od mlijeka.

Korisnici sredstava za mjeru 302 IPARD programa mogu biti fizičke (OPG i Obrt u sustavu PDV-a) ili pravne osobe u rangu mikro poduzeća (Mikro poduzeće: do 10 radnika, godišnji promet do 2.000.000,00 kn, dugotrajna imovina do 2.000.000,00 kn) u sustavu PDV-a. Nakon provedbe ulaganja korisnici mogu ostvariti potporu u visini od 50 % od prihvatljivih izdataka.Najviša ukupna vrijednost prihvatljivih izdataka u sektoru prerade iznosi 150.000 Eura po projektu. Korisnici u vrijeme trajanja IPARD programa mogu prijaviti najviše tri prihvatljiva projekta. Prijava svakog sljedećeg projekta može se podnijeti tek nakon završenog prethodnog ulaganja i isplaćene IPARD potpore.

Projekt: Rekonstrukcija, uređenje i opremanje mini sirane pod posebnim uvjetima

1. Investitor - korisnik

Investitor i potencijalni korisnik sredstava iz IPARD programa je Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo u Karlovačkoj Županiji. Gospodarstvo je upisano 2008. godine u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava kod regionalnog ureda Agencije za plaćanje u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju - Karlovac. U poreznom smislu gospodarstvo se nalazi u sustavu PDV-a i obveznik je poreza na dohodak. Na gospodarstvu provedene investicije u primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Gospodarstvo je u posljednjih nekoliko godina ušlo u posjed 39,6 ha poljoprivrednog zemljišta. Nadalje, tijekom 2012. godine gospodarstvo je kupilo 40 koza pasmine francuska alpina te nabavilo dio poljoprivredne mehanizacije.

2. Ciljevi ulaganja

Projekt ima za cilj pokretanje proizvodnje kvalitetnih kozjih sireva u suvremenoj mini sirani. Po završetku investicije proizvodnja kozjeg mlijeka i prerada mlijeka u sir biti će u skladu s nacionalnim i EU standardima koji pokrivaju ovo područje. Investitor će po dovršetku objekta ishoditi Rješenje o odobrenju objekta pod posebnim uvjetima od strane Ministarstva poljoprivrede - Uprave za veterinarstvo. Investitor se odlučio prijaviti na natječaj za dodjelu sredstava iz IPARD programa. Ostvarivanjem IPARD potpore gospodarstvo planira umanjiti vrijednost ukupne investicije i ostvariti bolju ekonomsku učinkovitost ulaganja

3. Definiranje projekta i izrada troškovnika

Na gospodarstvu postoji izgrađeni objekt koji se planira rekonstruirati u mini siranu. Objekt je izgrađen do faze grubih zidarskih radova Buduća mini sirana i svi ostali objekti na gospodarstvu građeni su temeljem idejnog i glavnog projekta. Temeljem idejnog projekta ishođena je lokacijska dozvola. Potom se krenulo u izradu Glavnog projekta i ishođenja potvrde glavnog projekta. Sastavni dio glavnog projekta je tehničko tehnološki projekt koji su izradili stručnjaci sa Zavoda za mljekarstvo Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Projekt detaljno definira proizvodni proces proizvodnje kozjih sireva u budućem objektu. Tehnološki projekt također detaljno definira sve radne prostorije i svu opremu koja će se ugraditi u mini siranu. Temeljem glavnog projekta izrađeni su troškovnici koji precizno definiraju sve stavke ulaganja.

Stavke ulaganja koje će ujedno biti predmet prijave na IPARD su slijedeće:

 • Građevinski i obrtnički radovi
 • Prezidi, žbuke, keramičke pločice
 • Izgradnja sabirne jame,
 • PVC stolarija
 • Vodovodne instalacije i odvodnja
 • Oprema za preradu, čuvanje i skladištenje mlijeka
 • Projektna dokumentacija

4. Ugovaranje i izrada elaborata zaštite okoliša

Investitor mora za svoje ulaganje ishoditi Potvrdu o usklađenosti poljoprivrednog gospodarstva s minimalnim nacionalnim standardima i usklađenosti ulaganja s EU standardima. Ovi standardi odnose se na propise i standarde vezane uz zaštitu okoliša. U tu svrhu investitor dogovara izradu Elaborata zaštite okoliša propisanog sadržaja. Elaborat zaštite okoliša izrađuju pravne osobe, koje imaju suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša.

5. Prikupljanje ponuda

Za sva ulaganja koja su predmet prijave na IPARD natječaj prikupljaju se ponude sukladno proceduri koja je definirana Pravilnikom. Ovaj dio posla jedna je od ključnih točaka u kreiranju i kompletiranju IPARD prijave. Ovaj dio izrade IPARD dokumentacije zahtjeva izuzetnu preciznost, transparentnost, dosljednost i poštivanje pravila tržišnog natjecanja.

Investitor je prije formalnog poziva na podnošenje obavio neformalne razgovore sa nekoliko potencijalnih dobavljača s ciljem prezentacije svog projekta i upoznavanja s propisanom procedurom glede podnošenja ponuda. Putem obrazaca I-OOP-7 pozvane su tvrtke i obrtnici da podnesu ponude za materijal, radove i usluge koji će se prijaviti na natječaj. Za svako pojedinačno ulaganje iznad 10 000 Eura potrebno je prikupiti tri sadržajno usporedive ponude, dok je za ulaganja ispod 10 000 Eura potrebno prikupiti jednu ponudu. Uz pozivni obrazac prilažu se troškovnici bez cijena ovjereni od stane projektanata kako bi ponuditelji mogli ponuditi točno specificiranu vrstu opreme, materijala ili usluge. Nakon primitka obrazaca podnositelji ponuda ovjeravaju dostavljeni obrazac i troškovnik, i investitoru šalju važeću ponudu prema zaprimljenom troškovniku. Ponuđači uz ponudu dostavljaju izjave o porijeklu roba i usluga i izjave da su materijali i oprema novi i neupotrebljavani. Sve su ponude važeće na dan podnošenja prijave na natječaj.

6. Odabir ponuđača i definiranje prihvatljivih izdataka za IPARD

Po primitku valjanih ponuda i prateće dokumentacije investitor odabire najpovoljnije ponude. Najpovoljnija ponuda ne znači nužno i cjenovno najniža ponuda. U slučaju odabira cjenovno skuplje ponude investitor obrazlaže razloge odabira skuplje ponude. Neki od razloga za to mogu biti: trajanje garancija, mogućnosti servisa, kvaliteta, uvjeti plaćanja itd. Investitor po odabiru ponuda ispunjava obrazac I-OOP-8 u kojem se uspoređuju sve pristigle ponude u kojem se navode odabrani ponuditelji. U skladu s odabranim ponudama investitor ispunjava listu izdataka na obrascu I-OOP-15.4. Lista izdataka predstavlja prikaz svih prihvatljivih i neprihvatljivih izdataka od kojih se sastoji projekt i koji su predmet IPARD prijave.

Ukupni prihvatljivi izdaci projekta prema listi izdataka su:

 • Građevinski i obrtnički radovi: 265.797 kn
 • Oprema za preradu, čuvanje i skladištenje mlijeka: 204.607 kn
 • Projektna dokumentacija i usluge: 48.915 kn
 • UKUPNO prihvatljivi izdaci: 519.319 kn

7. Definiranje izvora financiranja

U ovoj fazi potrebno je napraviti dobar izračun potrebnih novčanih sredstava za financiranje ulaganja. Potrebno je voditi računa i o dinamici izvođenja investicije i o potrebnom novcu za podmirenje PDV-a. Vrlo je važno da investitor pravodobno zatvori financijsku konstrukciju za financiranje investicije. Iz navedenih razloga investitor je obavio informativne razgovore s poslovnim bankama koje su uključene program HBOR-a kojim se financiraju IPARD projekti. Za potrebe financiranja dijela investicije koristiti će se kredit iz programa HBOR-a za financiranje IPARD projekata. Za potrebe financiranja projekta u godini ulaganja investitor će koristiti kredit u iznosu od 450.000 kn. Ostali dio investicije financirati će se vlastitim sredstvima.

Kreditni uvjeti su slijedeći:

 • rok otplate kredita: 5 godina (Mogućnost roka otplate do 9 godina)
 • razdoblje počeka: 2 godine
 • kamatna stopa iznosi 2 % godišnje
 • iznos kredita: 450.000 kn
 • IPARD sredstava u iznosu od 259.660 kn koristiti će se za umanjenje glavnice
 • glavnica kredita nakon realizacije IPARD potpore u i reprograma iznosi 190.341 kn

8. Izrada poslovnog plana

Sastavni dio IPARD dokumentacije je i poslovni plan. Poslovnim planom prikazuje se i analizira poslovanje podnositelja u prethodnom razdoblju i ekonomsko-financijski učinci investicije na poslovanje u budućnosti. Poslovni plan na jednom mjestu objedinjuje najvažnije značajke projekta. U tu svrhu investitor dogovara izradu poslovnog plana propisanog sadržaja

prema predlošcima iz Pravilnika na obrascima I-OEA-25.1 i I-OEA-25.1a. U poslovnom planu je tekstualno i računski opisano ulaganje te su izračunati svi bitni pokazatelji kojima se mjeri učinkovitost investicije i poslovanje OPG-a nakon provedenih ulaganja.

9. Popunjavanje prijavnog obrasca, kompletiranje i slanje dokumentacije

Završna faza izrade IPARD prijave je popunjavanje prijavnog obrasca I-OOP-24 i kompletiranje dokumentacije. Prijavni obrazac popunjava se elektronski. Popunjavanje obrasca zahtjeva preciznost i dosljednost. Po popunjavanju prijavnog obrasca, uz već navedene obrasce, kompletiraju se i ostali potrebni dokumenti:

 • Obrazac prijave poreza na dohodak za prethodnu financijsku godinu
 • Rekapitulacija primitaka i izdataka ovjerena i potpisana od podnositelja
 • R-Sm obrazac na dan 31. prosinca prethodne godine ovjeren od strane REGOS-a
 • Popis dugotrajne imovine na dan 31. prosinca prethodne godine
 • BON-2/ SOL-2/podaci o solventnosti, ne stariji od 30 dana na dan podnošenja prijave (Žiro- račun podnositelja ne smije biti blokiran: više od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci niti više od 20 dana kontinuirano)
 • Potvrda Porezne uprave da je podnositelj u sustavu PDV-a
 • Potvrda Porezne uprave da podnositelj nema nepodmirenih obveza prema Republici Hrvatskoj
 • Dokument kojim se odobrava građenje - Potvrda glavnog projekta
 • Dijelovi Glavnog projekta (arhitektonski projekt, troškovnik, tehnološki projekt, elektro projekt isključivo u elektronskom obliku na CD-u)
 • Izvadak iz zemljišne knjige kao dokaz prava vlasništva podnositelja
 • Potvrda o usklađenosti poduzeća s odgovarajućim minimalnim nacionalnim standardima i usklađenosti ulaganja s EU standardima izdana od Ministarstva zaštite okoliša i prirode
 • Pismo preporuke odabranog LAG-a o preporuci ulaganja
 • Preslika osobne iskaznice podnositelja
 • Pismo namjere banke o kreditiranju, izdano i ovjereno od strane banke
 • Kompletna dokumentacija šalje se u dvije kopije na adresu Agencije za plaćanje u poljoprivredni ribarstvu i ruralnom razvoju. Rok za slanje kompletirane prijave određen je natječajem.

10. Odluka o dodijeli IPARD sredstava i potpisivanje IPARD ugovora

Nakon provedene administrativne i terenske kontrole od strane Agencije i nakon ispravaka i dopuna dokumentacije, Agencija za plaćanje u poljoprivredni ribarstvu i ruralnom razvoju donosi odluku o dodijeli sredstava iz IPARD programa. Temeljem donesene odluke Agencija dostavlja korisniku Ugovor dodijeli sredstava iz IPARD programa kojim se definiraju sva prava i obveze korisnika i Agencije.

11. Izvođenje ulaganja

Nakon potpisanog ugovora korisnik sredstava IPARD potpore otpočinje s izvođenjem investicije. Kod izvođenja investicije bitno je držati se projekta i IPARD ugovora. Korisnik prema ugovoru mora svaka tri mjeseca podnositi izvješća o stanju projekta, prijavljivati izvođenje tzv. skrivenih radova, prijavljivati primopredaju materijala i opreme od dobavljača i sl. Kako se radi o ulaganju na rekonstrukciji, izvođači građevinskih radova moraju voditi sve zakonom propisane evidencije i dnevnike. Po završetku ulaganja korisnik mora ishoditi Rješenje o odobrenju objekta pod posebnim uvjetima od strane Ministarstva poljoprivrede - Uprave za veterinarstvo.

12. Podnošenje zahtjeva za isplatu

Po završetku ulaganja korisnik podnosi Zahtjev za isplatu na propisanom obrascu I-OOI-1-302. Prije zahtjeva za isplatu korisnik je dao izraditi informativnu ploču propisanih dimenzija. Uz zahtjev za isplatu prilaže se sva propisana dokumentacija.

 • Računi , bankovni izvodi, bankovne izjave o plaćenim računima
 • Preslike ugovora o kreditu
 • Kopije ugovora s dobavljačima i izjava dobavljača o plaćenim računima
 • Dokazi o porijeklu roba ili usluga, deklaracije proizvoda i opreme, jamstva
 • Potvrda o ispunjavanju EU standarda zaštite okoliša izdana od Ministarstva zaštite okoliša i prirode
 • U roku od 60 dana Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju isplaćuje korisniku ukupnu potporu od 259.659 kn. Sredstva su isplaćena na žiro račun korisnika. Sukladno ugovoru o kreditu sredstva se koriste za umanjenje glavnice kredita.

13. Ekonomski učinci ulaganja uz IPARD potporu

U praksi je kompleksno mjeriti ekonomske učinke ulaganja temeljem jednog pokazatelja. U teoriji investiranja uobičajeni su pokazatelji Interna stopa rentabilnosti, Neto sadašnja vrijednost i Razdoblje vraćanja uloženih sredstava. Iako se radi o relativno manjem ulaganju, pozitivni učinci ulaganja uz IPARD potporu mogu se iskazati kroz:

 • Povećanu internu stopa rentabilnosti za 4,7 %
 • Raniji povrat uloženih sredstava za 1 godinu
 • Povoljniji odnosi primitaka i izdataka u novčanom tijeku poslovanja OPG-a
 • Manje kreditno zaduženje, kamate i anuiteti
 • Manje vidljive ali ne i manje važne, povoljne značajke ulaganja uz IPARD potporu, ogledaju se u činjenici da se radi o dobro planiranim i pripremljenim projektima i ulaganjima. Rezultati ovakvog pristupa u pravilu su povoljniji za korisnike jer često puta rezultiraju optimalnim i kvalitetnim ulaganjima. Ovakva ulaganja su u skladu s suvremenim tehnološkim rješenjima dok istovremeno zadovoljavaju sve zakonske propise i standarde. Nadalje, u provedbi ulaganja točno je definirano područje odgovornosti stoga svaka odgovornost ima svoju adresu.

Autor: mr. sc. Robert Črep


Izvori

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede


Tagovi

IPARD Potpore Mjere 302


Partner

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

EVO IH - Žižule, čičindre...Počela berba!