Cikla

Sinonim: - | Engleski naziv: Beetroot | Latinski naziv: Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.

Cikla

Cikla je dvogodišnja biljka koja u prvoj godini formira vegetativne organe, korijen, stabljiku i listove, a u drugoj generativne organe, cvjetnu stabljiku, cvijet, plod i sjeme. Ekonomski značaj cikle je u činjenici da ostvaruje dobre prinose za kratko vegetacijsko razdoblje, a može se uzgajati u proljeće i u ljeto.

Cikla u ishrani ljudi pored energetske vrijednosti ima i biološku zbog sadržaja vitamina, makro i mikroelemenata. Njezino bogatstvo mineralima, ugljikohidratima, mastima i bjelančevinama čini je zdravom ali i čestom prehrambenom namirnicom. Također, sadrži i male količine kobalta koji je sastavni dio vitamina B12. Pozitivno djeluje kod slabokrvnih osoba i djece. Često nazivana biljkom "vitalnosti", bogata je folatima, željezom i magnezijem, vitaminom C i kalijem. Prema obliku može biti okrugla i cilindrična.

Agroekološki uvjeti

Temperatura

Cikla je biljka relativno hladnog područja. Sjeme počinje klijati pri temperaturi od 5 °C. Na temperaturi od 10 °C niče za 10 dana. Mlade biljke podnose temperaturu od - 3 do - 4 °C. Odrasle biljke pred berbu mogu podnijeti kratke (mrazove od 2 - 4 °C). Najteže podnosi mraz od svog korijenastog povrća. Optimalna temperatura za rast je 15 - 23 °C, a maksimalne dnevne temperature iznad 30 °C nisu poželjne kao niti minimalne ispod 10 °C jer jedne i druge usporavaju rast.

Svjetlost

Cikla se odlikuje najvećim zahtjevima u pogledu intenziteta svjetlosti među svim korjenastim povrćem. Ona pripada biljkama dugoga dana. Zbog velikih zahtjeva za svjetlom ne preporučuje se uzgajanje cikle kao međuusjeva. Cikla pripada u biljke koje slabo iskorištavaju svjetlo. Za optimalno korištenje sunčeve energije bitna je optimalna lisna površina tijekom vegetacije. Svjetlost utječe na prinos, a također i na kvalitetu korijena cikle.

Voda

U prvim fazama razvoja cikla ima velike zahtjeve za vlagom, a kasnije umjerene. Da bi sjeme klijalo treba upiti vode u količini od 100 -170 % od vlastite mase. Zbog dobro razvijenog korjenovog sustava, cikla bolje podnosi oskudice vlage od drugog korijenastog povrća, ali ne podnosi preveliku vlagu. Za uspješan uzgoj cikle neophodna je minimalna količina padalina (190 - 230 mm). Veliki rashod vode cikla ima u razdoblju od lipnja do kolovoza, kada usjev ima jako razvijenu lisnu površinu i kada je povećana temperatura, a vlažnost zraka niska.

Tlo

Najbolje prinose daje na plodnim, dubokim i strukturnim tlima bogatim organskim tvarima. Pogodna su aluvijalna tla i černozen, dok je na teškim i zbijenim tlima prisutna pojava deformacije korijena, slab prinos uz pogoršan kvalitet. Cikli najviše odgovaraju neutralna do blago alkalna tla sa pH 6,5 - 7. Oranični sloj treba imati mrvičastu strukturu, dobar vodno-zračni režim, te mora čuvati vlagu koju lako predaje biljci. Razina podzemne vode ne bi trebala biti viša od 1,2 m. U našim uvjetima za uzgoj cikle prikladni su černozem, livadska crnica, večina aluvijalnih tala, a manje pogodna: gajnjače i ritska crnica.

Agrotehničke mjere

Plodored

Za ciklu su najbolji predusjevi oni koji rano ostavljaju polje i ne iscrpljuju tlo. To su rani krumpir koji je gnojen stajskim gnojem, rani kupus, krastavci i luk. U kombiniranoj povrćarsko-ratarskoj proizvodnji dobri predusjevi za ciklu su strne žitarice, grahorice, odnosno usjevi koji rano ostavljaju tlo za obradu. Pri izboru i redoslijedu u plodoredu, posebno na manjim površinama, vodi se računa o kompatibilnost (podudarnosti). Dobre biljke susjedi za ciklu su luk, salata, mahune, a loši špinat, blitva i stočna repa.

Obrada tla

Zadebljali korijen zbog kojega se cikla i uzgaja gotovo u potpunosti se razvija u tlu, pa je za njegov normalan rast i razvoj potrebno stvoriti dubok, rastresit oranični sloj. Dubina oranja za ciklu vrlo je bitna i treba iznositi do 30 cm. Osnovna obrada obavlja se neposredno po skidanju prethodnog usjeva i ona je plitka 10 -18 cm jer se tako sprječava pretjerano gubljenje vode iz tla. Površina tla prije sjetve treba biti odlično pripremljena i da se stvori rastresit površinski sloj u koji će biti položeno sjeme. Pripremljeni sloj tla treba biti u donjem dijelu optimalno zbijen jer se tada osigurava ascedentno (uzlazno) kretanje vode iz dubljih slojeva, a rastresit gornji sloj omogućuje bolju aeraciju (prozračivanje tla; protok zraka korz tlo), zagrijavanje i lakše nicanje. Pod predsjetvenom pripremom tla za ciklu podrazumijeva se kompleks agrotehničkih mjera kojima se obrađuje površinski sloj tla dubine 10 cm. U to vrijeme mogu se istovremeno unositi mineralna gnojiva, pesticidi i herbicidi radi uništavanja štetnika i korova. Predsjetvena obrada može se vršiti tanjuranjem, drljanjem, frezanjem, a na manjim površinama i kultiviranjem. Uz predsjetvenu pripremu unose se i gnojiva.

Gnojidba

U odnosu na druge povrćarske vrste cikla najbolje iskorištava fosfor. Najbolje rezultate daje gnojenje sa 50 - 100 kg/ha dušika, 100 kg/ha fosfora i 100 -150 kg/ha kalija i to u čistim hranivima. Dobri rezultati dobiju se i gnojidbom stajnjakom (40 t/h). Pri proizvodnji cikle u osnovnoj obradi zaorava se trećina ili 1/2 dušika i dvije trećine fosfora i kalija. Pred sjetvu se unosi preostala količina fosfora i kalija i do 1/5 ukupne količine dušika. Preostala količina dušika služi za prihranjivanje koje se obavija najčešće u dva navrata. Prvo, neposredno poslije prorjeđivanja, odnosno kada se pojavi drugi par listova i drugo pred sklapanje redova odnosno prije nego što lišće prekrije međuredni prostor.

Sjetva / sadnja

Cikla se proizvodi sjetvom direktno iz sjemena. Uzgaja se na polju u intenzivnoj povrćarskoj proizvodnji i u vrtu na manjim površinama. Sjeme cikle treba imati vlagu do 14,5 %, čistoću 97 % i klijavost 80 %. Sjeme cikle zadrži klijavost za 2 – 4 godine. Za brzo nicanje preporučuje se potapanje sjemena u mlaku vodu (22 - 23 °C) tijekom dva dana, a zatim se prosuši i sije. Dezinfekcija sjemena i tretiranje biostimulatorima daju dobre rezultate.

Cikla se sije na međurednom razmaku od 45 - 50 cm. Vrijeme sjetve zavisi od cilja proizvodnje, a za ljetnu potrošnju cikla se može sijati od polovice ožujka pa do kraja svibnja. Vrijeme sjetve bitno utječe na prinos, ali i na kvalitetu cikle. Cikla sijana u proljeće može ostati na polju do kraja vegetacije (do sredine listopada - dužina vegetacije 160 - 170 dana) kada postiže punu tehnološku zrelost. Međutim cikla se već poslije 75 - 90 dana od nicanja može ubirati kao mlada s ukusnim korijenom. Optimalna dubina za sjetvu kreće se 2,5 -3 cm. Pliće se sije kod ranijeg roka, na tlu težeg mehaničkog sastava, na vlažnom tlu i pri slabijoj predsjetvenoj pripremi.

Sklop zavisi od uvjeta proizvodnje. U proljetnoj sjetvi gustoča je manja nego u ljetnoj i ona zavisi od cilja proizvodnje. Ako se cikla proizvodi za svježu potrošnju kao "mlada cikla u vezicama" onda podnosi gušći sklop, a ukoliko je namijenjena čuvanju i preradi uzgaja se u nešto rjeđem sklopu. Da bi se optimalno iskoristila sunčeva energija bitno je održavati optimalnu lisnu površinu tijekom cijele vegetacije. Za dobivanje korijena prve klase, najpovoljnijeg za preradu, najbolje je ako se cikla razvija na razmaku u redu od 8 - 10 cm.

Njega nasada

Prorjeđivanje se vrši strojno. Ukoliko usjev nije jako gust, u kasnijim fazama (40 - 50 dana od sjetve) može se vršiti prorjeđivanje u cilju probne berbe kada se mlada cikla iznosi na tržište za svježu potrošnju. Kada se cikla proizvodi iz rasada rasađivanje se vrši u fazi 2 - 4 lista. Prilikom rasađivanja treba voditi računa da se aktivni pupoljak ne prekrije zemljom što bi dovelo do propadanja biljke.

Međuredna obrada se obavlja najčešće 3 - 4 puta tijekom vegetacije, sve dok biljke ne sklope redove. Najbolje je da se kultivacija vrši po potrebi, odnosno da se izvodi poslije svakog navodnjavanja ili poslije svake jače kiše, u cilju spriječavanja formiranja pokorice. Dubina kultivacije u početku može biti nešto veća (6 - 8 cm), a kasnije nešto manja (3 - 5 cm).

Berba

Kod izbora stroja za berbu povrća treba uzeti u obzir vrstu i konačni produkt pri čemu agrotehniku treba prilagoditi zahtjevima stroja. Ubrani korijen kod povrća može se koristiti u svježem stanju, poslije dužeg skladištenja i za preradu. Na kvalitet rada stroja za ubiranje utječu pored ostalih i slijedeći elementi: izbor parcele, priprema tla, kvalitet sjetve i njega usjeva. Konstrukcija stroja za berbu korjenastog povrća razvija se u dva pravca koja su uvjetovana s dva različita načina ubiranja: čupanjem korijena pomoću lisne mase (sa uklanjanjem lisne mase na samom stroju) te iskopavanjem korijena (uz prethodno uklanjanje lisne mase i čišćenje korijena od primjesa zemlje). Strojevi mogu biti jednoredni i višeredni. Kod primjene jednorednih strojeva minimalni razmak između redova treba iznositi 28 - 30 cm, a kod višerednih veći (45-50 cm).

Vrlo je značajno da se cikla dobro čuva tijekom zime, što omogućuje da se za ishranu koristi u svježem stanju tijekom dužeg vegetacijskog razdoblja. Kod stavljanja cikle na čuvanje uz korijen cikle ostavljaju se lisne drške dužine oko 2 cm. Ukoliko je vlažnost zraka 96 – 100 %, a temperatura blizu 0 °C, tada su povoljniji uvjeti za čuvanje. Ona se može uspješno čuvati 3 - 5 mjeseci, ali isto tako i do 8 mjeseci, ako je skladište hladno i raspolaže sustavom za ventilaciju. Za domaće potrebe i za manju preradu od značaja je čuvanje u objektima kao što su trapovi, podrumska skladišta, hladnjaci. 

Izvor:

  • prof.dr.sc. Mladen Jurišić; AGRO-BASE CD
  • Burza voća i povrća

Cikla - Sorte

ukupno: 11, aktivno: 4, neaktivno: 7

BIKOR

BIKORES

BONEL

CYLINDRA

D`EGYPTE

DETROIT
(PALLA ROSSA, RED BALL)

NERO RS

PABLO

TAUNUS

Cikla @ KLUB

Plodored se preporučuje kako bi se ostvarili i održali prinosi na visokoj razini. Rotacija usjeva prekinut će ili ublažiti cikluse štetočina i bolesti koji će utjecati na smanjenje prinosa. Prošle godine na našem pokusnom polju u Osijeku predusjev žitaricama bila je soja/kukuruz, a godinu ranije sun...

Šoškić u El Toru Vinar s Plešivice (30 km od Zagreba), Siniša Šoškić predstavio je svoja vina u zagrebačkom restoranu El Toro. Predstavljanje je vodio Siniša Šoškić uz sinove Leonarda i Vjeku . Šoškić je 1992. kupio tri hektara vinograda i staru kuću ne znajući da kupuje bivši dom dr. Ante Starčević...

+3

UPOZORENJE PČELARIMA NS I BEOČIN Tretmani protiv komaraca sa zemlje i iz vazduha na području Grada Novog Sada i opštine Beočin biće izvedeni u periodu od 30. juna do 15. jula, saopštila je novosadska "Ciklonizacija". Kako se navodi, tačno mesto i vreme tretmana zavisiće od monitoringa i vremenskih u...

Prodajem ciklon AMAZONE sa dva diska hidraulicno otvaranje zatvaranje prvi vlasnik 2012 godiste u ekstra stanju kupljen nov CENA : 2800 eura tel. +381 63 8765 208

+5

Hrana u Academiji iz vlastitog vrta U Hotelu Kaj u Mariji Bistrici u a la carte restoranu „Academia“ u organizaciji Modni ALMAnah, predstavljena je nova gastro ponuda i to kroz 8 sljedova klasične i veganske prehrane. "Hotel Kaj je ponosan jer je ispunio sve uvjete za Vegan Welcome – Vegan Friendly...

+3

Da li neko zna sta se desava sa ovom ciklamom? Ne vidim po njij nikakve vasi da se setaju, nema nista ispod listica, a suse se. Da li je moguce da su to opekotine od sunca? Celo leto stoji tu na prozoru i nisu joj se susili listovi. Suse se samo listovi koji su pored prozora, oni okrenuti ka sobi su...

Predivna i vruća nedjelja, baš savršen dan koji poziva da sve lijepo raste i napreduje :) Rezultati su odmah tu! Salata, mrkvica i zelje divno raste i prava je milina pratiti njihov razvoj. Podnevno sunce je izmamilo i pčelice koje sam morala zabilježiti na mirisnoj kamilici čiji miris se zamamno ši...

+5

Iskoristite priliku i poručite mini leglo kalifornijskih glista i sami ih uzgajate za proizvodnju mamaca za ribolov i proizvodnju glistenjaka za đubrenje biljaka! Cena mini legla je 2499 dinara. U njemu ima 3-4000 glista svih veličina (odrasle, mlade i jajašca). Kanta je teška oko 10 kg i poštarina...

+8

Korlatove premijere Premijerno su predstavljene razne berbe vrhunskih vina Korlat u zagrebačkom restoranu Zinfandel's u hotelu Esplanade. Bile su to premijere Korlat Merlot 2016, Korlat Cabernet Sauvignon 2016, Korlat Syrah 2016. te novog vina iz Supreme linije Korlat Supreme Cuvee 2013, koje je spo...

+3

Pamukova sovica (Helicoverpa armigera) je izuzetno polifagna vrsta koja se hrani na oko 250 različitih vrsta biljaka. Kod nas je poznata je kao velika štetočina kukuruza i paprike, a u odsustvu domaćina razvija se i na korovskim vrstama, koje joj omogućavaju da zaokruži životni ciklus. Na slikama su...

+3