• Javno savjetovanje
  • 13.07.2018. 10:30

Savjetovanje s javnošću o preradi proizvoda ribarstva i akvakulture, ulaganjima i potporama

Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je niz novih savjetovanja vezanih uz ribarstvo!

Foto: Pixabay/NadineDoerle
  • 300
  • 15
  • 0

Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je niz novih savjetovanje vezanih uz ribarstvo. Sljedeće savjetovanje možete pronaći na poveznici.

Tema savjetovanja je: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. "Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“

Opis savjetovanja: Ovaj Pravilnik se izrađuje u svrhu usklađivanja sa pravnom osnovom, tj. podrazumijeva donošenje Pravilnika na temelju novoga Zakona o morskom ribarstvu (Narodne novine, broj 62/2017), a u skladu sa člankom 87. kojim je propisano da će se predmetni Pravilnik donijeti na temelju toga Zakona u roku od dvije godine od stupanja na snagu. Nadalje, usklađuje se i pravna osnova za donošenje Pravilnika u odnosu na Zakon o akvakulturi (Narodne novine, broj 130/2017) kojim je propisano da uvjete, kriterije i način dodjele potpora u akvakulturi propisuje ministar poljoprivrede pravilnikom. Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe, mjere IV.3. "Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ u okviru prioriteta Europske unije "Poticanje trženja i prerade“, u sklopu provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020., koja podrazumijeva dodjelu potpore za aktivnosti vezane za stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture s ciljem pronalaženja novih tržišta i poboljšanja uvjeta za stavljanje na tržište, promicanja kvalitete i dodane vrijednosti, doprinošenja transparentnosti proizvodnje i tržišta, doprinošenja sljedivosti i razvoja oznaka zaštite okoliša, sastavljanja standardnih ugovora za mala i srednja poduzeća te provođenja komunikacijskih i promotivnih kampanja o održivom ribarstvu i akvakulturi.

Stavljanje na tržište podrazumijeva prvo stavljanje nekog proizvoda ribarstva ili akvakulture na tržište Europske unije. Korisnik potpore u okviru ove mjere može biti subjekt u ribarstvu ili zajednički korisnik koji podrazumijeva organizaciju/udruženje subjekata u ribarstvu priznatih sukladno posebnim propisima ili javno tijelo utemeljeno zakonom koje predstavlja subjekte u ribarstvu. Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te provedbenim i delegiranim aktima koji iz iste proizlaze. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru provedbe, mjere IV.3. "Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture” (Narodne novine, broj 107/2015, 129/2015, 12/2016, 24/2016, 30/2016, 88/2016 i 108/2016).

Savjetovanje je otvoreno do: 10.8.2018.

Sljedeće savjetovanje je moguće pronaći na poveznici

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere "Produktivna ulaganja u akvakulturu“

Opis savjetovanja: Pravilnik se izrađuje u svrhu usklađivanja sa pravnom osnovom, tj. podrazumijeva donošenje Pravilnika na temelju novoga Zakona o morskom ribarstvu (Narodne novine, broj 62/2017), a u skladu sa člankom 87. kojim je propisano da će se predmetni Pravilnik donijeti na temelju toga Zakona u roku od dvije godine od stupanja na snagu. Nadalje, usklađuje se i pravna osnova za donošenje Pravilnika u odnosu na Zakon o akvakulturi (Narodne novine, broj 130/2017) kojim je propisano da uvjete, kriterije i način dodjele potpora u akvakulturi propisuje ministar poljoprivrede pravilnikom. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere "Produktivna ulaganja u akvakulturu“ (Narodne novine, broj 22/2016, 108/2016, 103/2017 i 30/2018). Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere "Produktivna ulaganja u akvakulturu“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. koja podrazumijeva dodjelu potpore za ulaganja u akvakulturu i proizvode akvakulture sa ciljem poticanja okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture.

Korisnik potpore u okviru ove mjere je poduzeće u akvakulturi koje posjeduje povlasticu za uzgoj ribe i drugih morskih organizama odnosno povlasticu za akvakulturu ili dozvolu za akvakulturu, registriran u Republici Hrvatskoj. Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo.

Novo savjetovanje možete pronaći na poveznici.

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere "Produktivna ulaganja u akvakulturu“ za razdoblje 2017.-2020.

Opis savjetovanja: Pravilnik se izrađuje u svrhu usklađivanja sa pravnom osnovom, tj. podrazumijeva donošenje Pravilnika na temelju novoga Zakona o morskom ribarstvu (Narodne novine, broj 62/2017), a u skladu sa člankom 87. kojim je propisano da će se predmetni Pravilnik donijeti na temelju toga Zakona u roku od dvije godine od stupanja na snagu. Nadalje, usklađuje se i pravna osnova za donošenje Pravilnika u odnosu na Zakon o akvakulturi (Narodne novine, broj 130/2017) kojim je propisano da uvjete, kriterije i način dodjele potpora u akvakulturi propisuje ministar poljoprivrede pravilnikom.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere "Produktivna ulaganja u akvakulturu“ za razdoblje 2017.-2020. (Narodne novine, broj 39/2017). Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere "Produktivna ulaganja u akvakulturu“ za razdoblje 2017.-2020. u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. koja podrazumijeva dodjelu potpore za ulaganja u akvakulturu i proizvode akvakulture sa ciljem poticanja okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture. Korisnik potpore u okviru ove mjere je poduzeće u akvakulturi koje posjeduje povlasticu za uzgoj ribe i drugih morskih organizama odnosno povlasticu za akvakulturu ili dozvolu za akvakulturu, registriran u Republici Hrvatskoj. Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo.

Komentirajte i ovo savjetovanje

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.5. "Službe upravljanja, pružanja pomoći i savjetovanja za akvakulturna uzgajališta – uspostava savjetodavnih usluga"

Opis savjetovanja: Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere II. 5. "Službe upravljanja, pružanja pomoći i savjetovanja za akvakulturna uzgajališta – uspostava savjetodavnih usluga“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. koja podrazumijeva dodjelu potpore za uspostavu savjetodavnih usluga na uzgajalištima za uspostavljanje upravljačkih usluga, usluga pružanja pomoći i savjetodavnih usluga za akvakulturna uzgajališta s ciljem poboljšanja ukupnih rezultata i konkurentnosti uzgajališta u akvakulturi te smanjenje negativnih učinaka njihovih operacija na okoliš.

Korisnik potpore u okviru ove mjere je javnopravno tijelo ili drugi subjekt odabrani u svrhu uspostave savjetodavnih usluga za uzgajališta, mala i srednja poduzeća u području akvakulture, organizacije u području akvakulture, uključujući organizacije proizvođača u akvakulturi i udruženja organizacija proizvođača u akvakulturi. Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo.

Otvoreno je novo savjetovanje u okviru mjere IV.4 koje pronađite ovdje

Tema savjetovanja je: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. "Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“ za razdoblje 2017.-2020.

Opis savjetovanja: Ovaj Pravilnik se izrađuje u svrhu usklađivanja sa pravnom osnovom, tj. podrazumijeva donošenje Pravilnika na temelju novoga Zakona o morskom ribarstvu (Narodne novine, broj 62/2017), a u skladu sa člankom 87. kojim je propisano da će se predmetni Pravilnik donijeti na temelju toga Zakona u roku od dvije godine od stupanja na snagu. Nadalje, usklađuje se i pravna osnova za donošenje Pravilnika u odnosu na Zakon o akvakulturi (Narodne novine, broj 130/2017) kojim je propisano da uvjete, kriterije i način dodjele potpora u akvakulturi propisuje ministar poljoprivrede pravilnikom. Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere IV.4. "Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“ za razdoblje 2017.-2020. u sklopu provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020., koja podrazumijeva dodjelu potpore za ulaganja u preradu proizvoda ribarstva i akvakulture kroz izgradnju, rekonstrukciju i opremanje objekata za preradu proizvoda ribarstva i akvakulture.

Korisnik potpore u okviru ove mjere je subjekt u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu koji je korisnik odobrenog ili registriranog objekta za preradu proizvoda ribarstva ili isto mora biti zadovoljeno do podnošenja Zahtjeva za isplatu. Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESI fondovi), Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, Uredbom (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture te provedbenim i delegiranim aktima koji iz istih proizlaze. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. "Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“ za razdoblje 2017.-2020. (Narodne novine, broj 59/2017).

Savjetovanje je otvoreno do: 11.8.2018.

Otvoreno je i novo savjetovanje koje možete pronaći na poveznici.

Tema savjetovanja je: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. "Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“

Opis savjetovanja: Ovaj Pravilnik se izrađuje u svrhu usklađivanja sa pravnom osnovom, tj. podrazumijeva donošenje Pravilnika na temelju novoga Zakona o morskom ribarstvu (Narodne novine, broj 62/2017), a u skladu sa člankom 87. kojim je propisano da će se predmetni Pravilnik donijeti na temelju toga Zakona u roku od dvije godine od stupanja na snagu. Nadalje, usklađuje se i pravna osnova za donošenje Pravilnika u odnosu na Zakon o akvakulturi (Narodne novine, broj 130/2017) kojim je propisano da uvjete, kriterije i način dodjele potpora u akvakulturi propisuje ministar poljoprivrede pravilnikom. Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere IV.4. "Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“ u sklopu provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020., koja podrazumijeva dodjelu potpore za ulaganja u preradu proizvoda ribarstva i akvakulture kroz izgradnju, rekonstrukciju i opremanje objekata za preradu proizvoda ribarstva i akvakulture. Korisnik potpore u okviru ove mjere je subjekt u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu koji je korisnik odobrenog ili registriranog objekta za preradu proizvoda ribarstva ili isto mora biti zadovoljeno do podnošenja Zahtjeva za isplatu.

Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESI fondovi), Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, Uredbom (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture te provedbenim i delegiranim aktima koji iz istih proizlaze. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. "Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“ (Narodne novine, broj 107/2015, 129/2015, 24/2016, 30/2016, 108/2016 i 103/2017).

Savjetovanje je otvoreno do: 10.8.2018.

I ovo savjetovanje je otvoreno. 

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.1. "Inovacije“

Opis savjetovanja: Pravilnik se izrađuje u svrhu usklađivanja sa pravnom osnovom, tj. podrazumijeva donošenje Pravilnika na temelju novoga Zakona o morskom ribarstvu (Narodne novine, broj 62/2017), a u skladu sa člankom 87. kojim je propisano da će se predmetni Pravilnik donijeti na temelju toga Zakona u roku od dvije godine od stupanja na snagu. Nadalje, usklađuje se i pravna osnova za donošenje Pravilnika u odnosu na Zakon o akvakulturi (Narodne novine, broj 130/2017) kojim je propisano da uvjete, kriterije i način dodjele potpora u akvakulturi propisuje ministar poljoprivrede pravilnikom. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.1. "Inovacije“ (Narodne novine, broj 96/2016).

Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere II. 1. "Inovacije“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. koja podrazumijeva dodjelu potpore za razvoj tehničkih, znanstvenih ili organizacijskih znanja u akvakulturnim uzgajalištima, razvoj ili uvođenje na tržište novih akvakulturnih vrsta s dobrim tržišnim potencijalom, novih ili znatno poboljšanih proizvoda, novih ili poboljšanih postupaka i upravljačkih i organizacijskih sustava te ispitivanje tehničke ili ekonomske izvedivosti inovativnih proizvoda ili postupaka. Korisnik potpore u okviru ove mjere je ovlaštenik povlastice/dozvole za akvakulturu ili znanstveno tijelo. Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo.


Izvori

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja


Tagovi

Javno savjetovanje Morski ribolov Akvakultura Pravilnik Potpore


Autorica

Željka Rački-Kristić

Željka je diplomirana inženjerka poljoprivrede s dva desetljeća dugim iskustvom u novinarstvu, od lokalnih medija preko Večernjeg lista do uređivanja portala civilnih udruga. Urednica je portala Agroklub, predsjednica ogranka dopisnika HND-a, zamjenica predsjednika Županijskog vijeća HND-a te članica Međunarodne udruge agrarnih novinara (IFAJ).

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Našla u jednoj grupi. Slažete se? Hahha