Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

 • Poljoprivreda
 • 22.09.2008.

Kako do eko markice?

put do ekološke proizvodnje izuzetno je težak

 • 3.633
 • 173
 • 0

Zakonom se uređuje ekološka proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, prerada u ekološkoj proizvodnji, trgovina ekološkim proizvodima, neprerađenim biljnim i životinjskim proizvodima te proizvodima koji su potpuno ili dijelom sastavljeni od takvih proizvoda, način označavanja u ekološkoj proizvodnji, obavljanje stručnog i inspekcijskog nadzora i druga pitanja važna za provođenje jedinstvenog sustava ekološke proizvodnje.

Svrha je ekološke proizvodnje zaštita zdravlja i života ljudi, zaštita prirode i okoliša i zaštita potrošača.
Ekološkom proizvodnjom, uvozom ekoloških proizvoda, stručnim nadzorom nad ekološkom proizvodnjom te ispitivanjem temeljnih zahtjeva za ekološke proizvode u smislu ovoga Zakona mogu se baviti pravne ili fizičke osobe upisane u upisnik.

Ministarstvo donosi rješenje o upisu u upisnike iz članka 4. stavka 2. ovoga Zakona na temelju zahtjeva pravne ili fizičke osobe, ako ta pravna ili fizička osoba ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.
Ministarstvo će rješenjem pravnu ili fizičku osobu upisanu u upisnik iz članka 4. stavka 2. ovoga Zakona brisati iz upisnika na njezin zahtjev, odnosno kad utvrdi da je prestala ispunjavati uvjete propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

Ministarstvo je obvezatno načiniti popis pravnih i fizičkih osoba koje su na temelju pravomoćnog rješenja upisane u upisnik ili brisane iz upisnika iz članka 4. stavka 2. ovoga Zakona.
Pravna ili fizička osoba koja je rješenjem iz prethodnog stavka brisana iz upisnika može podnijeti zahtjev za ponovni upis tek nakon isteka vremena koje je propisano za prijelazno razdoblje u ekološkoj proizvodnji.

EKOLOŠKA PROIZVODNJA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

Ekološka proizvodnja uključuje poštivanje i zadovoljenje propisa i pravila ekološke proizvodnje koje donosi ministar na prijedlog Povjerenstva na temelju ovoga Zakona, a sukladno s drugim propisima te aktima donesenima u Republici Hrvatskoj.
Ekološka proizvodnja u uzgoju bilja i u proizvodnji biljnih proizvoda obuvača agrotehniku na obradivim površinama i korištenje neobradivih površina na takav način i toliko da se trajno održava plodnost tla i kakvoća voda, otpornost bilja na štetočine, biološka raznolikost, produktivnost, sposobnost obnavljanja i vitalnost u poljoprivrednim i šumskim ekološkim sustavima.

Ministar, uz suglasnost ministra zaštite okoliša i prostornog uređenja, propisat će minimalne zahtjeve agrotehnike za ekološku proizvodnju u uzgoju bilja i u proizvodnji biljnih proizvoda, koji obuhvaćaju postupke i određene norme uzgoja bilja te upravljanje ekološkom proizvodnjom, a među ostalim: plan proizvodne jedinice i zapise o proizvodnji glede stručnog nadzora, uvjete prijelaznog razdoblja, paralelnu proizvodnju, izbor bilja i vrsta, održavanje plodnosti, plodored, popis dopuštenih gnojiva, sredstava za poboljšanje tla i sredstava za zaštitu bilja, upravljanje trajnim nasadima šume, voćnjaci, vinogradi) i prirodnim područjima, radi sprječavanja onečišćenja okoliša, čuvanja krajobraza, konzervacije tla i voda.
Ekološka proizvodnja u uzgoju životinja i proizvodnji životinjskih proizvoda obuhvaća zootehniku u stočarstvu i akvakulturi, a cilj joj je ispunjavanje osnovnih fizioloških i etoloških potreba životinja, održavanje raznovrsnosti i održivosti određenog ekološkog sustava.
Ministar če propisati minimalne zahtjeve zootehnike u uzgoju životinja i proizvodnji životinjskih proizvoda koji obuhvaćaju pravila, tehnike i određene norme uzgoja domaćih životinja, kao što je plan proizvodne jedinice i zapise o proizvodnji glede stručnog nadzora, uvjete prijelaznog razdoblja, vrstu i pasminu životinja, način držanja životinja, zahtjeve u reprodukciji, hranidbi, njezi, liječenju i klanju životinja.

U preradi ekoloških proizvoda namijenjenih ljudskoj i životinjskoj ishrani upotrebljavaju se pomoćne tvari i ostali proizvodi nepoljoprivrednog podrijetla te proizvodi poljoprivrednog podrijetla koji nisu ekološki proizvedeni, a obuhvaćaju sastojke, aditive i pomoćne tvari koje je dopušteno koristiti u preradi namirnica, osim za vino, a sastoje se od jednog ili više sastojaka biljnog podrijetla i primjenjuju se sukladno s važećim propisima o proizvodnji namirnica.
Materijal za reprodukciju sjeme, presadnice, sadnice, jaja, matice, pomladak i dr.) mora biti proizveden u ekološkoj proizvodnji.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka u ekološkoj se proizvodnji može koristiti materijal za reprodukciju koji nije dobiven ekološkom proizvodnjom, prema propisanim uvjetima u prijelaznom razdoblju, ako se koristi za ispitivanja u pokusima i u slučaju dokazane nestašice na tržištu.

Č3) Nestašicu materijala za reprodukciju na tržištu utvrđuje Ministarstvo na temelju podataka dobivenih od Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo i Hrvatskog stočarsko selekcijskog centra, što objavljuje u Narodnim novinama.
Č4) U objavi iz stavka 3. ovoga članka ministar određuje vrste i sorte, potrebnu količinu i rok u kojem je dopušteno korištenje materijala iz stavka 2. ovoga članka u ekološkoj proizvodnji.

TRGOVINA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI

Deklariranje proizvoda u ekološkoj proizvodnji jest navođenje na proizvodu, pakiranju ili drukčije propisanih podataka kojima se identificiraju ekološki proizvodi, njihova usklađenost s propisanim uvjetima, podaci o proizvođaču, pravnoj ili fizičkoj osobi koja stavlja proizvod u promet.

Deklaracija ekološkog proizvoda obvezatna je za svaki proizvod i mora sadržavati najmanje naziv i tip proizvoda, naziv i adresu proizvođača i uvoznika, natpis ekoproizvod te druge podatke propisane ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona. Deklaracija za proizvod ekološke proizvodnje u prijelaznom razdoblju mora sadržavati i tekst: Proizvedeno u prijelaznom razdoblju.

Deklaracija mora biti ispisana na hrvatskom jeziku. Pakiranje, rukovanje i skladištenje ekoloških proizvoda provodi se vremenski i prostorno odvojeno od drugih proizvoda. Ekološki proizvod mora biti propisano označen da se ne bi pomiješao ili zamijenio s drugim konvencionalnim) proizvodom. Prijevoz ekoloških proizvoda treba biti prilagođen vrsti ekološkog proizvoda.

Ekološki proizvodi prevoze se odvojeno od drugih proizvoda, a ako se prevoze zajedno s drugim proizvodima, moraju biti jasno označeni. Trgovinom ekološkim proizvodima mogu se baviti pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti trgovine. Trgovina na malo ekološkim proizvodima obavlja se na proizvodnoj jedinici ekološke proizvodnje, u prodavaonicama i izvan njih, ako su za takav način prodaje ispunjeni uvjeti propisani Zakonom o trgovini.

Ekološki proizvodi u prodavaonicama i izvan njih moraju biti označeni sukladno s odredbama ovoga Zakona i odvojeni od drugih proizvoda. Ekološka proizvodnja podliježe obvezatnom stručnom nadzoru.

Ako nadzorna stanica u postupku stručnog nadzora utvrdi nepravilnosti u vezi s provedbom odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, dužna je odmah o tome izvijestiti Ministarstvo i nadležnu inspekcijsku službu.

 1. nadzire rad proizvođača upisanih u Upisnik,
 2. nadzire ekološku proizvodnju, objekte za proizvodnju, preradu i skladištenje ekoloških proizvoda, opremu, prijevozna sredstva i propisane dokumente,
 3. nadzire primjenu gnojiva, sredstava za poboljšanje tla, sredstava za zaštitu bilja te drugih sredstava, aditiva i pomoćnih tvari primjena kojih je dopuštena na temelju ovoga Zakona i propisa donijeti na temelju njega,
 4. nadzire dokumente ekoloških proizvoda proizvedenih u prijelaznom razdoblju,
 5. uzima uzorke ekoloških proizvoda, tla, gnojiva, poboljšivača tla i drugih sredstava koja se primjenjuju u proizvodnji i preradi ekoloških proizvoda,
 6. zabranjuje proizvodnju i stavljanje u promet ekoloških proizvoda za koje utvrdi da su proizvedeni na način koji je u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju njega,
 7. privremeno zabranjuje korištenje znaka ¯ekoproizvod, do donošenja konačnog rješenja, ako utvrdi da ekološki proizvod nije proizveden sukladno s odredbama ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju njega,
 8. vodi službene podatke za područje županije o povredama odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega,
 9. izvještava nadležna tijela državne uprave o uočenim nepravilnostima i traži provođenje određenih postupaka, ako sama nije ovlaštena da izravno postupa,
 10. podnosi prijave za pokretanje prekršajnog postupka zbog povrede odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba:

 1. ako proizvodi, deklarira i označava ekološke proizvode u smislu ovoga Zakona, a nije upisana u Upisnik proizvođača članak 4. stavak 2.),
 2. ako se ne pridržava propisa o prijelaznom razdoblju Članak 13. stavak 1.),
 3. ako koristi materijal za reprodukciju u ekološkoj proizvodnji u suprotnosti s odredbom članaka 14. i 15. ovoga Zakona,
 4. ako ekološki proizvod u prodaji nije deklariran na propisan način

Z.JAKIĆ