• Državno zemljište
  • 03.06.2014. 12:30

U svibnju raspisano 7 poziva za zakup zemljišta

Agencija za poljoprivredno zemljište u svibnju je raspisala sedam javnih poziva za zakup u ukupnoj površini od 2.071,893 ha

Foto: freepik.com
  • 316
  • 29
  • 0

Agencija za poljoprivredno zemljište u svibnju ove godine raspisala je sedam javnih poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u ukupnoj površini od 2.071,893 ha (detaljnije u Tablici 1). Agencija je u završnoj fazi obrade pristiglih zahtjeva (307 zahtjeva) za raspisivanje javnih poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, u ukupnoj površini od 30.542 ha.

Državno zemljište u zakup na rok od 50 godina

Agencija će raspisati javne pozive za zemljište kojim je moguće raspolagati sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu odnosno javni pozivi neće biti raspisani za katastarske čestice za koje postoji određeno ograničenje (npr. nalaze se u javnom vodnom dobru, u građevinskom području, u šumsko gospodarskoj osnovi ili su unutar zaštićenog područja). Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države daje se u zakup putem javnog poziva na rok od 50 godina.

Sudionik Javnog poziva može biti fizička ili pravna osoba koja je do isteka roka za podnošenje ponuda platila sve dospjele obveze s osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i protiv koje se ne vode postupci radi predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH. Sudionik Javnog poziva ostvaruje pravo prvenstva za zakup za poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH na temelju ostvarenog najvišeg zbroja bodova od mogućih 100 bodova:

  • Gospodarski program, do 60 bodova
  • dosadašnji posjednik ako je u mirnom posjedu temeljem valjano provedenog natječaja, 20 bodova
  • visina ponuđene zakupnine, do 20 bodova, proporcionalno u rasponu od početne do dvostruke početne zakupnine.

Ako je više osoba izjednačeno po broju bodova i ponuđenoj zakupnini, najpovoljniji ponuditelj utvrđuje se javnim nadmetanjem sukladno Pravilniku o postupku javnog nadmetanja za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja na javnom pozivu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za zakup i zakup za ribnjake (Narodne novine broj 120/13).

Tijek obrade zaprimljenih zahtjeva pratite na stranicama Agencije

Općine i gradovi, odnosno fizičke osobe koje su podnijele zahtjev za raspisivanje javnih poziva za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, tijek obrade svojih zahtjeva mogu pratiti preko mrežnih stranica Agencije, rubrika Evidencije i obrasci (zahtjevi su evidentirani po županijama).

Tablica 1. Pregled javnih poziva za zakup koje je Agencija raspisala od 1. do 31. svibnja 2014.

Redni broj
Županija
Općina/Grad
Datum objave Javnog poziva
Površina (ha)
1.
Osječko-baranjska
Općina Satnica Đakovačka
02.05.2014.
141,6637
Općina Gorjani
02.05.2014.
524,5726
Općina Petlovac
22.05.2014.
7,9749
2.
Međimurska
Općina Goričan
22.05.2014.
4,7353
Općina Selnica
23.05.2014.
49,0532
3.
Sisačko-moslavačka
Općina Dvor
23.05.2014.
73,0447
4.
Brodsko-posavska
Općina Oriovac
Općina Brodski Stupnik
28.05.2014.
1.270,8486
UKUPNO
2.071,893

Foto: freepik.com


Tagovi

Poljoprivredno zemljište Zakup Javni poziv Agencija Državna zemlja Gospodarski program Gorjani Petlovac Goričan Selnica Dvor Oriovac Brodski Stupnik Satnica Đakovačka


Autorica

Nikolina Fako

Nikolina je administratorica portala Agroklub. Ima 28 godina, a završila je diplomski studij marketing managementa na Ekonomskom fakultetu u Osijeku ... a moto joj je: „Život je puno lakši ako kroz njega ideš sa osmijehom“.