• Izazovi zaštite okoliša
  • 09.12.2015. 08:30

Procijenite utjecaj investicije na okoliš!

Pogrešno je misliti kako se na području ekološke mreže ne mogu planirati zahvati, ali njihova realizacija na tim prostorima svakako traži drugačiji pristup.

Foto: depositphotos, Goodluz
  • 573
  • 28
  • 0

Živimo u zemlji koja je s aspekta biološke raznolikosti jedna od najbogatijih u Europi. Najveća prijetnja divljim vrstama je uništavanje i gubitak staništa, do kojeg najčešće dolazi zbog prenamjene prirodnih staništa ili onečišćenja okoliša. Utjecaji poljoprivredne proizvodnje na kvalitetu zraka i voda također mogu predstavljati značajne okolišne pritiske.

Zakonska regulativa zaštite okoliša

Ekološka mreža (dio europske mreže Natura 2000) obuhvaća 36,67% kopnenog teritorija i 16,39% obalnog mora Republike Hrvatske te je za sve zahvate koji se nalaze na njenom području potrebno utvrditi utjecaj na njene ciljeve očuvanja i cjelovitost. Pogrešno je misliti kako se na području ekološke mreže ne mogu planirati zahvati, ali njihova realizacija na tim prostorima svakako traži drugačiji pristup.

Ulaskom u Europsku uniju, Hrvatska je u potpunosti preuzela regulativu iz područja zaštite okoliša. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13) i Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13) sa ostalim sektorskim propisima određuju generalne okvire koje je potrebno sagledati prilikom pokretanja svake investicije. Od podzakonskih propisa koji detaljnije definiraju obavezne procedure tijekom ishođenja dozvola za realizaciju zahvata su Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14) i Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (NN 146/2014).

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš

Kada poljoprivrednik, odnosno nositelj zahvata, utvrdi da se njegov planirani zahvat nalazi na popisu zahvata iz Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (vidi tablicu ispod teksta) i/ili se nalazi na području ekološke mreže, za realizaciju zahvata obavezno je provesti odgovarajući postupak procjene utjecaja na okoliš i/ili prihvatljivosti za ekološku mrežu, koji se provodi na temelju izrađene projektne i studijske dokumentacije.

Uslugu izrade stručnih podloga za procjenu utjecaja na okoliš i ekološku mrežu može pružiti jedino pravna osoba ovlaštena od Ministarstva zaštite okoliša i prirode za stručne poslove zaštite okoliša i prirode.

VITA PROJEKT d.o.o. za projektiranje i savjetovanje u zaštiti okoliša je tvrtka ovlaštena od Ministarstva zaštite okoliša i prirode za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša - izradu Studija o utjecaju na okoliš, Elaborata zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš, Studija prihvatljivosti za ekološku mrežu i ostalih stručnih elaborata. Tvrtka zapošljava ovlaštene inženjere s višegodišnjim iskustvom u projektiranju i zaštiti okoliša te je spremna optimizirati sve vrste projekata kroz izradu stručne dokumentacije ili kroz intervenciju u same projekte. Na taj način povećava se učinkovitost planirane ideje, ublažavaju okolišni pritisci, smanjuju troškovi i štedi dragocjeno vrijeme. Kroz stečeno iskustvo u procedurama ishođenja lokacijskih, građevinskih, uporabnih i okolišnih dozvola te dugotrajnu suradnju s nadležnim tijelima, tvrtka VITA PROJEKT d.o.o. vam može pomoći u realizaciji vaših projekata.

Stručnjake tvrtke VITA PROJEKT d.o.o. možete kontaktirati na adresi Ilica 191c, Zagreb, na telefon 01/3774-240, mobitel 098/398-582 ili mail adresu [email protected]. Za više informacija posjetite i njihovu web stranicu www.vitaprojekt.hr

Foto: depositphotos, Goodluz


Dokumenti


Tagovi

Vita Projekt Zaštita okoliša Elaborat zaštite okoliša Ishođenje dozvola Europska unija Regulativa zaštite okoliša Savjetovanje u zaštiti okoliša Studija o utjecaju na okoliš Natura 2000 Elaborat zaštite okoliša Studija o utjecaju na okoliš