Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

 • Poticaji
 • 31.01.2009.

Poticaji i subvencije u Virovitičko-podravskoj županiji u 2009. godini

 • 3.243
 • 159
 • 0

Poglavarstvo Virovitičko-podravske županije na 87. sjednici od 16. siječnja ove godine donijelo je Odluku o dodjeli nepovratnih novčanih sredstava razvoju poljoprivrede na području županije. Za te namjene predviđeno je više od 4 milijuna kuna.
Subvencije se odobravaju za poticanje poljoprivrede i to:

A) u biljnoj proizvodnji

1. poticanje proizvodnje krastavaca
2. poticanje sadnje višegodišnjih nasada u voćarstvu i vinogradarstvu
3. poticanje proizvodnje šećerne repe
4. poticanje plasteničke proizvodnje povrća i cvijeća
5. poticanje proizvodnje jagoda
6. poticanje ekološke poljoprivrede
7. subvencioniranje premije osiguranja usjeva od mogućih šteta el.nepogoda
8. subvencioniranje nabave i postavljanje mreža za zaštitu višegodišnjih nasada

B) u stočarskoj proizvodnji

1. poticanje razvoja govedarstva
2. poticanje svinjogojske proizvodnje
3. poticanje osiguranja visokovrijednih rasplodnih grla u stočarstvu

Korisnici subvencija određenih ovom Odlukom su poljoprivredna gospodarstva sa
prebivalištem odnosno sjedištem na podrudju Virovitidko-podravske župamje upisana u
upisnik poljoprivrednih gospodarstva koji vodi Ured državne U prave a djeluju kao trgovačko
društvo, obrt, ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ili kao OPG.

Subvencije se dodjeljuju u pravilu, na temelju javnog poziva, koji se objavljuje u
lokalnom javnom glasilu te na web stranicama županije.
Javni poziv raspisuje Županijsko poglavarstvo, a on mora sadržavati:

 • naziv tijela koje objavljuje javni poziv,
 • predmet javnog poziva,
 • opće uvjete i kriterije za dodjelu subvencija,
 • popis potrebite dokumentacije,
 • naziv i adresu tijela kojemu se zahtjevi podnose,
 • vrijeme trajanja javnog poziva.

Korisnik subvencijeje dužan davatelju subvencije omogućiti kontrolu namjenskog
utroška dobivene subvencije.
Ukoliko je korisnik subvencije u zahtjevu naveo netočne podatke ili priložio neistinitu
dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentacrji ne odgovara njegovom
stvarnom stanju, dobivena sredstva za tu godinu korisnik subvencije mora vratiti u županijski
proračun, a biti će isključen iz svih subvencija u poljopriwedi u narednih pet godina.
Ukoliko je korisniku subvencije u tekućoj godini isplaćen viši iznos subvencije od
potrebnog, dužan je u roku 8 dana od dana primljene obavijesti o pogrešci, viši iznos
subvencije vratiti u proračun.
Ako korisnik nije izvršio povrat bit će isključen iz svih subvencija u poljoprivredi u
u narednih pet godina.

Subvencija za poticanje proizvodnje krastavaca odobrava se poljoprivrednom
Gospodarstvu u visini od:

 • 0,40 kuna/kg za proizvodnju prve klase,
 • 0,30 kuna/kg za proizvodnju druge klase.

Najveci iznos po korisniku subvencijeu tekućoj godini iznosi 5.000 kuna.
Zahtjev za korištenje subvencije podnosi se najkasnije do 31. listopada za tekuću
godinu na propisanom obrascu

Subvencije za poticanje sadnje višegodišnjih nasada u voćarstvu i vinogradarstvu odobrava
se poljoprivrednom gospodarstvu za nabavu loznih cijepova i sadnica voća u visini od:

 • 2 kune po komadu loznog cijepa,
 • 5 kuna po komadu voćne sadnice,
 • 10 kuna po sadnici oraha.

Najveći iznos subvencije po korisniku u tekućoj godini može iznositi 30.000 kuna.
Zahtjev za subvenciju podnose se najkasnije do 30. studenog za tekuću godinu na
propisanom obrascu.

Subvencija za, poticanje proizvodnje šećerne repe odobrava se poljoprivrednom
gospodarstvu koje je ugovorilo proizvodnju ove poljoprivredne kulture sa Tvornicom
šećer Viro Virovitica u visini od 1.000 kuna po ha, a najmanji iznos poticane površine
iznosi 0,5 ha.
Zahtjev za korištenje subvencije dostavlja se sirovinskoj službi Tvornice šećeraV iro
Virovitica, koji ga zajedno sa zapisnikom o pregledu šećerne repe poslije nicanja dostavlja
upravnom tijelu županije iz ove Odluke.

Subvencija za poticanje plasteničke proizvodnje povrća i cvijeća odobrava se
poljoprivrednom gospodarstvu za proizvodnju povrća i cvijeća u plastenicima minimalne
površine od 200 m2 u iznosu od 2 kune/m2, a najveći iznos po korisniku u tekućoj
godini može iznositi najviše 5.000 kuna.
Zahtjev za korittenje subvencije podnosi se najkasnije do 31. listopada za tekuću
godinu na propisanom obrascu.

Subvencija za poticanje proizvodnje jagoda odobrava se poljoprivrednim
gospodarstvima za nabavu sadnica jagoda u visini od 0,50 kuna po sadnici, uz minimalno
3.000 komada sadnica jagoda po podnositelju zahtjeva, a najveći iznos poticaja po
korisniku u tekućoj godini iznosi 5.000 kuna.
Zahtjev za korištenje subvencije podnosi se najkasnije do 31. listopada za tekuću
godinu na propisanom obrascu

Subvencija za poticanje ekološke proizvodnje odobrava se poljoprivrednom
gospodarstvu, koji se na poljoprivrednim površinama kojeg je vlasnik ili korisnik bavi
ekološkom proizvodnjom u smislu Zakona o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih
prehrambenih proizvoda ili posjeduju certifikate za ekološku proizvodnju drugih europskih
država, koji su akreditirane po zakonima Europske unije.
Najmanja poticana površina iznosi 0,1 ha po vrsti proizvodnje, a najveći iznos
subvencija po korisniku u tekućoj godini iznosi 20.000 kuna.
Subvencije za poticanje ekološke proizvodnje iznose:

 • za ratarske kulture. 1.000 kuna/ha,
 • za ljekovito bilje... 2.000 kuna/ha,
 • za povrćee.. .... 3.000 kuna/ha,
 • za voćnjake i vinograde ... 4.000 kuna/ha.

Zahtjev za korištenje subvencije podnosi se najkasnije do 31. listopada za tekuću godinu
na propisanomo brascu.

Subvencija za poticanje osiguranja usjeva odobrava se poljopriwednim
gospodarstvimkao je imaju mjesto osigurane proizvodnje na području županije, te su policu
osiguranja usjeva i trajnih nasada u tekućoj godini zaključili najkasnije do 30. studenog
tekuće godine.
Subvencija se osigurava sufinanciranjem premije osiguranja u visini do 25% od plaćene
premije osiguranja po pojedinoj ili skupnoj zaključenoj polici osiguranja.
Najmanji iznos subvencije je 100 kuna, a najviši 10.000 kuna po pojedinom
korisniku. U slučaju da subvenciju koristi zadruga, korisnik subvencije svaki je član zadrage
koji je obuhvacen skupnom policom osiguranja.
Zahtjev za korištenje subvencije podnosi se najkasnije do 30. studenog za tekuću
godinu na propisanom obrascu.

Subvencija za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče ( mreže, nosači, stupovi i sidra) odobravaju se poljoprivrednom gospodarstvu koje u tekućoj
godini nabavi i postavi sustav zaštite od tuče na površini od najmanje 0,5 ha višegodišnjeg
nasada a subvencija po ovoj osnovi iznosi 20.000 kuna/ha nasada na kojem je sustav
postavljen, s tim da maksimalni iznos subvencije po korisniku iznosi 60.000 kuna.
Zahtjev za korišternje subvencije podnosi se najkasnije do 31. listopada za tekuću
godinu na propisanom obrascu.

Subvencija za poticanje govedarstva odobrava se poljoprivrednim gospodarstvima, koja
na području županije imaju najmanje 4 krave u stadu odnosno najmanje 3 krave u stadu na
područjima od posebne državne skrbi, a subvencijom se potiče osjemenjivanje ženskih grla
propisano označenihh markicom HSC i upisanih u upisnik uzgojno valjanih životinja
sjemenom testiranih bikova umjetnim putem ostavljena za uzgoj radi proširenja vlastitog
matičnog stada u svrhu povećanja mesa i mlijeka.
Subvencijai znosi od 350 kuna po grlu a ostvaruje se nakon prvog osjemenjivanja junice
te se odnosi na simentalsku i holstajn - frizijsku pasminu goveda.
Ženska grla moraju biti osjemenjena sjemenom testiranih bikova iste pasmine i ne
mogu biti mlađa od 15 mjeseci i starija od 20 mjeseci (simentalska pasmina) odnosno
mlađa od 17 mjeseci i starija od 22 mjeseca ( holštajn - frizijska pasmina).
Zahtjevi za korištenje subvencije podnosi se na propisanom obrascu Područnoj službi
HSC-a uz prilog potvrde veterinarske stanice o izvršenom
osjemenjlvanju kojeg je korisnik dužan prijaviti službi, najkasnije u roku 60 dana od izvršene usluge. Područna slušba HSC-a će obraditi zahtjev korisnika, te izdati potvrdu o upisu
u Upisnik uzgojno valjanih životinja i dostaviti je upravnom tijelu županije.

Subvencija za poticanje svinjogojske proizvodnje odobrava se poljoprivrednim
gospodarstvima koja posjeduju najmanje 5 krmača u stadu odnosno 3 krmače u stadu na područjima od posebne državne skrbi, a subvencijom se potiče oplodnja rasplodnih krmača
ugojenih na području županije osjemjenjenih od umatičenih nerasta ili osmjenjene umjetnim
putem te ostavljene za uzgoj radi proširenja vlastitog matičnog stada u svrhu proširenja
proizvodnje mesa.
Rasplodne krmače moraju biti propisano označene tetovažom područne službe
HSC-a i upisane-u Upisnik uzgojno valjanih životinja te pripadati
pasmini veliki jorksir, švedski landras, njemadki landras, piatren i durok.
Subvencija iznosi u visini od 200 kuna po osjemenjenoj krmači.
Zahtjev za subvenciju podnosi se na propisanom obrascu područnoj službi HSC-a. uz prilog potvrde veterinarske stanice o izvršenom umjetnom osjemenjivanju ili potvrdi vlasnika
umatičenog nerasta o prirodnom pripustu.
Korisnik je dužan podnijeti zahtjev za isplatu subvencije područnoj službi HSC-a najkasnije u roku 30 dana nakon prašenja rasplodne krmače.
Podrudna služba HSC-a obrađuje zhtjev , te izdaje potvrdu o upisu u Upisnik uzgojno
valjanih životinja i dostavlja ga upravnom tijelu županije.
Zahtjev za korištenje subvencije podnosi se najkasnije do 30. studenog za tekuću
godinu na propisanom obrascu.

Subvencija za poticanje osiguranja visokovrijednih rasplodnih grla u stočarstvu
isplaćuju se poljoprivrednim gospodarstvima koja imaju mjesto osigurane proizvodnje na
području županijee, a policu osiguranja zaključili su najkasnije do 30. studenog tekuće god.
Subvencijom se odobrava sufinanciranje premije osiguranja u visini do 25% od plaćene
premije po pojedinoj ili skupno zaključenoj polici osiguranja.
Najmanji iznos subvencije je 100 kuna, a najviši 15.000 kuna po jednom korisniku.
U slučaju da subvenciju koristi zadruga, korisnik subvencije je svaki član zadruge, koji je obuhvaćen skupnom policom osiguranja.
Zahtjev za korištenje subvencije podnosi se najkasnije do 30. studenog tekuće godine
na propisanomo obrascu
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku „Virovitičko-podravske županije.


Autor: Ljubomir Duvnjak, dipl. ing. agr.


Izvori

Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede


Tagovi

Poticaji Stočarstvo Povrćarstvo Ljekovito bilje Cvijeće


Partner

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Kad naletim na ovakve objave, prvo na što pomislim je - Maja !! :)