Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

 • Procedura registracije
 • 28.05.2013.

Kako registrirati OPG?

Želite se baviti poljoprivredom, a ne znate kako započeti?

 • 216.616
 • 9.514
 • 4

Čini se da u Hrvatskoj poljoprivredna proizvodnja, koja još uvijek u velikoj mjeri predstavlja neiskorišten potencijal, ipak počinje dobivati sve veći značaj.

Kako je obitelj temeljna jedinica društva, te institucija koja čuva ljudske vrijednosti, kulturalni i povijesni kontinuitet generacija, tako je i faktor stabilnosti i razvoja u proizvodnom smislu. Poljoprivredno gospodarstvo može djelovati kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG), obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, trgovačko društvo ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti. Mnogi se danas žele baviti poljoprivredom i vide svoju budućnost u proizvodnji, imaju inovativne ideje za poboljšanje načina funkcioniranja poljoprivrednog gospodarstva, poznate su im metode poljoprivredne proizvodnje, informirani su o načinima korištenja zemljišta, a što je najvažnije, imaju volju i spremni su djelovati zajedničkim snagama kako bi postigli svoj cilj. No, često im jednostavno nisu dostupne potrebne informacije o traženoj dokumentaciji za registriranje OPG-a.

Prema podacima iz svibnja 2013., od 192.096 poljoprivrednih gospodarstava u Hrvatskoj, njih čak 185.287 su OPG, a preostalih 6.809 su obrti, trgovačka društva, zadruge i ostali. Pritom OPG-ovi koriste ili obrađuju 769.570,57 hektara poljoprivrednih površina.

Po zakonskoj definiciji, OPG je samostalna gospodarska i socijalna jedinica koju čine punoljetni članovi zajedničkoga kućanstva koji se stalno ili povremeno bave radom na gospodarstvu (sa prebivalištem na istoj adresi), a temelji se ili na vlasništvu i uporabi proizvodnih resursa u obavljanju poljoprivredne djelatnosti, ili samo na uporabi proizvodnih resursa u obavljanju poljoprivredne djelatnosti. Treba imati na umu da je OPG namijenjeno isključivo obiteljskom poslovanju u poljoprivredi. Nositelj OPG-a, kojeg biraju članovi kućanstva, trebala bi biti punoljetna osoba koja stalno ili povremeno radi na gospodarstvu i odgovorna je za njegovo poslovanje.

Niti otvaranje OPG nije lišeno prikupljanja brojnih papira i dozvola. Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava je registar hrvatskih poljoprivrednika uveden 2002. godine, s ciljem uspostave reda na tržištu poljoprivrednih proizvoda, a propisuje način i uvjete vezane uz upis u Upisnik seljačkih gospodarstava ili OPG-a i Upisnik trgovačkih društava, zadruga i obrtnika u poljoprivredi.

Upis u upisnik poljoprivrednih gospodarstava

Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sadrži podatke o poljoprivrednom gospodarstvu, nositelju tj. odgovornoj osobi i članovima obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, sjedištu poljoprivrednog gospodarstva, gospodarskim objektima u sjedištu i izvan sjedišta, posjedu poljoprivrednog zemljišta, korištenju poljoprivrednog zemljišta, prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na OPG-u i stoci. Podaci se objedinjuju u središnjoj bazi podataka o poljoprivrednim gospodarstvima u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, a koriste se u provedbi mjera poljoprivredne politike, te za potrebe vođenja statistike.

No, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju provodi postupak upisa i izdaje rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Nositelj OPG-a prvo treba podnijeti Zahtjev za upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i uz to priložiti potrebnu propisanu dokumentaciju, u najbližem uredu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, tj. regionalnom Uredu državne uprave u županijama. Izgled zahtjeva i popis dokumentacije koja se zahtjevu prilaže navedeni su u Pravilniku o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Pravo na upis u Upisnik imaju pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Uvjet upisa u Upisnik je posjedovanje poljoprivrednih resursa (poljoprivrednog zemljišta i/ili stoke) i obavljanje poljoprivredne djelatnosti koja obuhvaća bilinogojstvo, stočarstvo i s njima povezane uslužne djelatnosti. Također bitna informacija je da za otvaranje OPG-a ne treba osigurati temeljni kapital, niti treba imati odgovarajuću stručnu spremu.

Knjigovodstvo OPG-a

Prije registracije, prijava i osnovnih postupaka potrebnih za početak obavljanja registrirane djelatnosti, potrebno je donijeti odluku tko će biti voditelj knjigovodstva OPG-a te poslovni i financijski savjetnik.

Potrebno je voditi jednostavno knjigovodstvo odnosno:

 • Knjiga primitaka i izdataka
 • Popis dugotrajne imovine
 • Knjiga prometa
 • Evidencija o tražbinama i obvezama
 • Knjiga ulaznih i izlaznih računa u slučaju ulaska u Sustav PDV-a

Dobro je znati i ime knjigovodstvenog servisa koji će voditi poslovne knjige, jer je to potrebno definirati na RPO obrascu tijekom prijave OPG-a.

Potrebno je otvoriti i žiro račun koji glasi na nositelja OPG-a (dakle žiro račun za fizičke osobe, na Odjelu za građanstvo u poslovnoj banci).

Potrebna dokumentacija

Upis poljoprivrednih gospodarstava u Upisnik vrši se tijekom cijele godine u Uredima državne uprave u županijama tj. upravnom tijelu Grada Zagreba, ovisno gdje pripadaju s obzirom na prebivalište nositelja OPG. Troškovi registracije OPG-a iznose od 70,00 - 500,00 kn, ovisno o troškovima pojedinih obrazaca, biljega i izrade pečata OPG-a. Od početne dokumentacije potrebno je priložiti slijedeće:

 1. Preslike osobnih iskaznica nositelja i članova OPG-a
 2. Presliku žiro računa iz poslovne banke
 3. Posjedovni list za poljoprivredno zemljište koje se upisuje (original, ne stariji od 6 mjeseci) / Ugovor o zakupu ovjeren kod javnog bilježnika (ukoliko poljoprivredno zemljište nije u vlasništvu OPG-a) / Izjava vlasnika o davanju zemljišta na korištenje bez naknade, uz izvadak iz katastra za sve prijavljene čestice koje nisu u posjedovnom listu nositelja i članova
 4. Obrazac Upisnik koji se kupuje u Narodnim novinama ili na kiosku u Uredu državne uprave (u sklopu Upisnika se nalazi Izjava o nositelju, a koju je potrebno ovjeriti od strane nositelja i svih članova gospodarstva, u slučaju da gospodarstvo ima članove)
 5. Preslici dokumenata o svim postojećim upisima gospodarstva u registre i evidencije ministarstva i od ministarstva ovlaštenih ustanova (npr. zavodi, Hrvatski stočarsko selekcijski centar, Upisnik proizvođača sjemena, Upisnik proizvođača vina, Središnji popis matičnih grla i jata)
 6. Potvrda obveznika PDV-a (ako je PG već obveznik PDV-a)
 7. Biljezi u iznosu od 70,00 kn

Upisom u Upisnik svako poljoprivredno gospodarstvo dobiva jedinstveni matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG) te pravo na mogućnost ostvarivanja državne potpore i prodaju svojih proizvoda.

Pečat OPG-a

Pečat OPG-a se može izraditi u trenutku kada započnete s obavljanjem djelatnosti u sklopu OPG-a, a to je u trenutku upisa u Registar poreznih obveznika. Za izradu pečata je potrebna sljedeća dokumentacija:

 1. Rješenje o upisu OPG-a u Registar poljoprivrednika
 2. Osobna iskaznica nositelja OPG-a
 3. Potvrda o OIB-u

Prijava u Poreznoj upravi

Redoslijed prijave OPG-a trebao bi ići ovim redom. Prijava OPG-a trebala bi se nakon upisa u Upisnik prijaviti u Poreznu upravu i to u roku od 8 dana od dana početka rada OPG-a. Potrebna je:

 1. Prijava u Registar poreznih obveznika (Obrazac RPO, RPO A i RPO B)
 2. Prijava u Registar obveznika PDV-a, u slučaju ulaska u sustav PDV-a (Obrazac P - PDV-1)
 3. Popis dugotrajne imovine koja se unosi u OPG (Obrazac DI)
 4. Izjava o izabranom knjigovodstvenom servisu
 5. Kopija rješenja o upisu u Upisnik OPG-a

Obrasce je potrebno ispuniti, ovjeriti potpisom i pečatom nositelja OPG-a i osobno odnijeti u nadležnu ispostavu Porezne uprave.

Prijavom u RPO, nositelj OPG-a postaje porezni obveznik sa svim obvezama prema državi kao i svaka druga fizička osoba koja je registrirala gospodarsku djelatnost, a ovisno o veličini OPG-a, poticaju koje ono prima, planovima o budućem poslovanju, visini prihoda koji ostvaruje u jednoj poslovnoj godini, OPG treba donijeti odluku o načinu oporezivanja. Praktični vodič kroz porezni sustav za OPG-a možete pogledati na stranicama Porezne uprave, odjeljak Oporezivanje djelatnosti poljoprivrede i šumarstva.

Upisom u Upisnik OPG-a ne postaje se obveznikom vođenja poslovnih knjiga (npr. u slučaju paušalnog oporezivanja), te se ovisno o prihodima može ili ne mora uključiti u sustav PDV-a. Obveznik Poreza na dodanu vrijednost je onaj OPG koji ostvari primitke veće od 230.000,00 kuna u jednoj poslovnoj godini. Dakle, obveznik PDV-a dužan je voditi poslovne knjige, te sam zaračunavati PDV i uključivati isti u cijenu proizvoda i usluga. Porez na dohodak plaća se ako je vrijednost ukupnih oporezivih isporuka dobara i obavljenih usluga u prethodnoj godini bila veća od 230.000,00 kn (obveznici PDV-a), ako je u prethodnoj kalendarskoj godini ukupni godišnji primitak od obavljanja djelatnosti poljoprivrede i šumarstva veći od 80.500,00 kn, odnosno 35% iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav PDV-a, ako se ostvaruju poticaji na način i pod uvjetima što su propisani Zakonom o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju i ako se osoba koja obavlja djelatnost poljoprivrede i šumarstva dragovoljno upiše u registar obveznika poreza na dohodak.

Djelatnosti OPG-a mogu biti primarne, a to je bavljenje poljoprivredom, te dopunske, a to su one djelatnosti koje su povezane s poljoprivredom, a glavni i jedini zadatak im je da omoguće bolje korištenje proizvodnih kapaciteta te bolje korištenje rada članova OPG-a. Dohodak iz dopunske djelatnosti ne bi smio biti veći od dohotka ostvarenog od primarne poljoprivredne djelatnosti. Značaj dopunskih djelatnosti OPG-a krije se u mogućnosti koje one pružaju, što bi moglo imati za posljedicu dodatno ostvarenje zaposlenosti i povećanje dohotka na OPG-ima. Sve dodatne informacije vezane za dopunske djelatnosti OPG-a možete saznati ovdje. OPG koja poljoprivredu obavljaju kao dopunsku ili drugu djelatnost, imaju mogućnost ulaska u sustav paušalnog oporezivanja. Uvjeti su da porezni obveznik nije obveznik PDV-a, da u poreznom razdoblju ne ostvaruje ukupni godišnji primitak veći od 65% svote za ulazak u sustav PDV-a, što iznosi 149.500,00 kn, da nema izdvojenih poslovnih jedinica niti proizvodnih pogona i da ne obavlja samostalnu djelatnost ugostiteljstva ili trgovine. Porezni obveznik u tom slučaju je dužan voditi samo evidencije o prometu (Obrazac KPR).

Nakon Porezne uprave, OPG je potrebno prijaviti u Zavod za mirovinsko osiguranje u roku od 8 dana od dana početka rada. Potrebne obrasce valja ovjeriti potpisom i pečatom nositelja OPG-a. Službenici Zavoda za mirovinsko osiguranje dužni su podatke unijeti u sustav, ovjeriti i vratiti Vam primjerak svakog obrasca. Sve obrasce koji nisu vraćeni u 2 ili više primjeraka, potrebno je kopirati i prijaviti se na zdravstveno osiguranje, prema sjedištu OPG-a, u roku od 8 dana od dana početka rada OPG-a.

Tijekom prijave na Zavod za zdravstveno osiguranje potrebni su prijavni obrasci, potvrda o ulazu u sustav PDV-a (Preslika P - PDV obrasca ovjerenog u Poreznoj upravi) te preslika dokumentacije koja je predana u Zavod za Mirovinsko osiguranje.

Nakon upisa u Upisnik, OPG dobiva matični identifikacijski broj (MIBPG), a nositelj i članovi gospodarstva dobivaju iskaznicu OPG-a koja im služi kao dokaz o obavljenom upisu. Iskaznica vrijedi samo uz predočenje osobne iskaznice, a predaje se na uvid ovlaštenom inspektoru pri prodaji, na njegov zahtjev.

Prije samog pristupanja otvaranju OPG-a svakako se posavjetujte sa vašom nadležnom službom Ureda državne uprave u županiji u kojoj prebivate, Odsjek službe za gospodarsko i imovinsko - pravne poslove, Pododsjek za poljoprivredu i šumarstvo, kako biste ostvarili smjernice i prikupili potrebne informacije koje su Vam potrebne, te otvorili vaš OPG na najjednostavniji način.

Do ulaska u EU ostaje nam vrlo malo vremena, stoga je potrebno raditi na pojednostavljenju ishođene potrebne papirologije za registraciju OPG-a, kako bi naša gospodarstva svoje visoko kvalitetne i ekološki zdrave proizvode mogla plasirati na tržište te dobiti potrebne poticaje koji će unaprijediti proizvodnju, a naši poljoprivrednici bili što kvalitetniji partneri poljoprivrednicima ostalih zemalja u EU.

Autor: Ivana Parađiković, mag. biol.


Tagovi

OPG Informacije Obiteljsko poslovanje Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava Knjigovodstvo OPG-a MIBPG Registar poreznih obveznika Porez na dohodak Procedura registracije Oporezivanje djelatnosti poljoprivrede i šumarstva APPRRR HZZO


Autorica

Ivana Nađ

Više [+]

Ivana je urednica na Agroklub portalu. "Vaša uvjerenja ne čine vas boljom osobom. Djelovanje čini."

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

🔹 Predstavljamo izlagača 🔹 ✔ Tvrtka Horti Ekskluziv posluje na adresama Črečan 36D, Sv. Ivan Zelina i Pavlovec Zabočki 133, Zabok. ✔ Fokusirana je na vrhunsku kvalitetu, stalno praćenje tržišta te razvijanje u renomiranu tvrtku s potvrđen... Više [+]