Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

 • Ipard
 • 14.05.2010.

IPARD - drugi krug natječaja

Ovih dana raspisan je drugi krug natječaja za dodjelu IPARD sredstava Mjere 101 i 103. Točnije rečeno, 17. svibnja započinje zaprimanje prijava potencijalnih korisnika ovog programa u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

 • 2.818
 • 137
 • 0

Ovaj krug natječaja biti će otvoren do 7. lipnja ove godine do kada svi zainteresirani korisnici ovog programa trebaju prikupiti svu potrebnu dokumentaciju i dostaviti je u Agenciju za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Da podsjetimo, krajnji korisnici ovog natječaja mogu biti fizičke i pravne osobe, upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, te obveznici Poreza na dodanu vrijednost; odnosno obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti i trgovačka društva koja imaju registriranu djelatnost koja je predmetom ovog natječaja, te koja ispunjavaju sve navedene uvjete natječaja.

Sredstva iz ovog kruga natječaja dodjeljivat će se za sektor Mjere 101 - ”Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice”, te Mjere 103 - “Ulaganje u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice”.

Ove Mjere pokrivaju sektore; mljekarstva, govedarstva, svinjogojstva, peradarstva, sektor jaja, voća i povrća, žitarica i uljarica, sektor mesa, ribarstva, vinarstva, te sektor maslinovog ulja.

Maksimalna ukupna vrijednost prihvatljivih ulaganja po korisniku u vremenskom okviru IPARDA ograničena je na 3 mil. Eura, s jednom iznimkom u sektoru maslinovog ulja gdje je maksimalna vrijednost ukupnih prihvatljivih ulaganja ograničena na 500.000 Eura.

Mjera 101 - “Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice”

Unutar Mjere 101 minimalna ukupna vrijednost ulaganja po pojedinom korisniku ograničena je na 13.500 Eura, dok maksimalna vrijednost ulaganja po korisniku iznosi 900.000 Eura. Izuzetak je sektor jaja gdje gornja granica može iznositi i do 2.000.000 Eura, u slučaju da se ulaganje odnosi na udovoljavanje standardima Zajednice u skladištenju/ rukovanju gnojivom i u uzgojnim sustavima koji poštuju uvjete određene Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama (NN 136/05 i 101/07) u jednom projektu. Udio javne pomoći po projektu (koja, osim sredstava IPARD programa obuhvaća i druge međunarodne ili nacionalne programe financiranja) može iznositi do 50% ukupnog prihvatljivog ulaganja, a može biti i viši i to u sljedećim slučajevima:

 • ako ulaganje u okviru ove mjere provodi mladi poljoprivrednik, odnosno poljoprivrednik koji na dan donošenja Odluke o dodjeli sredstava ima manje od 40 godina, iznos javne potpore će iznositi do 55% ukup nog prihvatljivog ulaganja,
 • ako se ulaganje u okviru ove mjere provodi u planinskim područjima (gradovi i općine koji su obuhvaćeni Zakonom o brdsko planinskim područjima)
 • ako ulaganje u okviru ove mjere provodi mladi poljoprivrednik koji na dan donošenja Odluke o dodjeli sredstava ima manje od 40 godina starosti i ako se ulaganje provodi u već spomenutom planinskom području, udio javne pomoći će iznositi do 65% ukup nog prihvatljivog ulaganja, te ako se ulaganje u okviru ove mjere odnosi na zaštitu vode od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora u skladu s provedbom EU regulative 91/676/EEC ili u slučaju ulaganja provedenih na područjima pogođenim prirodnim katastrofama, udio javne pomoći će iznositi do 75% ukupnog prihvatljivog ulaganja.

Prihvatljivi izdaci koji se mogu financirati iz IPARD sredstava odnose se na sljedeće stavke:
A) Izgradnja/rekonstrukcija - uključuje:

 • Troškove nabave gotovih komponenti i dijelova (troškove kupnje i transporta) i njihovu instalaciju
 • Troškove izvođenja radova (materijal, transport i radove).

B) Oprema - uključuje:

 • Troškove kupnje, transporta i instalacije

C) Opći troškovi - uključuju;

 • Troškove intelektualnih usluga; projektanata, inženjera, savjetnika i sl.

Mjera 103 - “Ulaganje u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice”

Unutar Mjere 103 financirat će se projekti kojima je ukupna minimalna vrijednost prihvatljivih ulaganja ograničena na 33.800 Eura, dok je maksimalna ukupna vrijednost prihvatljivih ulaganja po korisniku ograničena na 3,000.000 Eura. Izuzetak u okviru ove mjere su ulaganja u sektor maslinovog ulja gdje ukupno prihvatljiva ulaganja ne smiju premašiti 500.000 Eura.
Unutar ove Mjere udio javne pomoći po projektu (koja, osim sredstava IPARD programa, obuhvaća i druge međunarodne ili nacionalne programe financiranja) može biti do 50% od ukupnog prihvatljivog ulaganja u projekt. Izdaci koji su prihvatljivi za financiranje u Mjeri 103 IPARD programa odnose se na:

 • izgradnju ili poboljšanje nepokretne imovine,
 • nabavku nove mehanizacije i opreme (uključujući i računalni software do tržišne vrijednosti imovine),
 • opće izdatke - poput naknada za arhitekte, inženjere i druge savjetodavne naknade, studije izvedivosti, kupnju prava na patente i licence do gornje granice od 12% izdataka navedenih u dvije gornje stavke.

Iako smo u ranijim brojevima časopisa već pisali o potrebnoj dokumentaciji koja je predmet ovog natječaja, nije naodmet ponoviti, upravo iz razloga što upravo ona predstavlja prvi preduvjet za daljnje razmatranje poslovnog zahvata planiranog za sufinanciranje iz IPARD sredstava. Ta dokumentacija odnosi se na sljedeće:

 1. popunjeni i ovjereni svi obrasci natječajne dokumentacije (I-OOI-1 do I-OOI-15)
 2. investicijska studija ili poslovni plan
 3. prikupljene sve potvrde i suglasnosti sukladno traženim kriterijima (kriterij mjere; korisnika; vrsti djelatnosti; veličini gospodarstva i sl.)
 4. ostala dokumentacija; tehnička dokumentacija kod ulaganja izgradnje ili rekonstrukcije gospodarskih objekata, ponude, predračuni, rješenja o registraciji subjekata - podnositelja zahtjeva, financijska izvješća poslovanja i slično.

Kad govorimo o ishođenim suglasnostima i potvrdama koje je potrebno priložiti uz natječajnu
dokumentaciju, tada trebamo naglasiti nužnost pravovremenog djelovanja, jer obično potrebno vrijeme za ishođenje pojedine suglasnosti nerijetko traje i više od mjesec dana od dana predaje zahtjeva. Isto tako, uz sam zahtjev za pribavljanje pojedine suglasnosti/ izvješća/potvrde zahtjeva dodatnu dokumentaciju za koje je isto tako potrebno izdvojiti i vrijeme i novac, te stoga punu pozornost treba posvetiti upravo ovom segmentu tražene natječajne dokumentacije.

Dodatna dokumentacija odnosi se na sljedeće:

 • Potvrda o usklađenosti poljoprivrednog gospodarstva s minimalnim nacionalnim standardima i usklađenosti ulaganja s EU standardima iz područja zaštite okoliša:
  Potvrda se pribavlja kroz tri faze:
 1. prije ugovaranja
 2. prije plaćanja
 3. ex post.

U fazi “Prije ugovaranja” potencijalni korisnik prilikom podnošenja prijave za dodjelu IPARD sredstava mora dostaviti Potvrdu o usklađenosti poljoprivrednog gospodarstva s minimalnim nacionalnim standardima i usklađenosti ulaganja s EU standardima. Kako bi pribavio navedenu potvrdu, korisnik mora:

 • Podnijeti zahtjev Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.
 • Priložiti Elaborat zaštite okoliša za dodjelu sredstava iz IPARD programa, mjera 101 propisanog sadržaja.

U svrhu korištenja sredstava iz IPARD programa za mjeru 103 (Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanje standarda Zajednice), obrti ili poduzeća/poljoprivredne zadruge dužni su ishoditi:
1. Potvrdu o usklađenosti obrta ili poduzeća/ poljoprivredne zadruge s minimalnim nacionalnim standardima i o usklađenosti ulaganja s EU standardima.
2. Potvrdu o ispunjavanju EU standarda zaštite okoliša.
Potvrde je potrebno ishoditi kroz tri faze kontrole:

 1. prije ugovaranja
 2. prije plaćanja
 3. ex post.

U fazi ugovaranja, odnosno prilikom podnošenja prijave za dodjelu IPARD sredstava
potrebno je dostaviti Potvrdu o usklađenosti obrta ili poduzeća/poljoprivredne zadruge s minimalnim nacionalnim standardima i usklađenosti ulaganja s EU standardima.
Kako bi pribavio navedenu potvrdu, korisnik treba:

 • Podnijeti zahtjev Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.
 • Priložiti Elaborat zaštite okoliša za dodjelu sredstava iz IPARD programa.

Nakon provedene ocjene elaborata zaštite okoliša, MZOPUG izdaje Potvrdu o usklađenosti
obrta ili poduzeća/poljoprivredne zadruge s minimalnim nacionalnim standardima i usklađenosti ulaganja s EU standardima i šalje ju korisniku.

Nadalje, uz navedene potvrde koje prema Mjerama prikuplja potencijalni korisnik IPARD sredstava, svi korisnici su dužni i ishoditi Izvješće o primjeni nacionalnih propisa iz područja
zaštite na radu i izvješća o primjeni EU standarda iz područja zaštite na radu.
Korisnici (obrtnici ili trgovačka društva) koji su se prijavili za dodjelu sredstava iz IPARD programa za mjeru 101 (Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice), mjeru 103 (Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanje standarda Zajednice) dužni su ishoditi:

 • Izvješće o primjeni nacionalnih propisa iz područja zaštite na radu.
 • Izvješće o primjeni propisa iz područja zaštite na radu.
  Izvješće je potrebno ishoditi kroz tri faze kontrole:
 1. prije ugovaranja
 2. prije plaćanja
 3. ex post.

U fazi ugovaranja, prilikom podnošenja prijave za dodjelu IPARD sredstava potrebno je
priložiti Izvješće o primjeni nacionalnih propisa iz područja zaštite na radu.
Kako bi pribavio navedeno Izvješće, podnositelj (obrtnik ili trgovačko društvo) mjesec dana prije zatvaranja natječaja za dodjelu sredstava iz IPARD programa Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju podnosi zahtjev za ishođenje mišljenja.

Također, korisnici ovog natječaja Mjere 101, dužni su pribaviti i potvrdu o ispunjavanju uvjeta iz područja biljnog zdravstva utvrđenih nacionalnim propisima koji su usklađeni s EU propisima.
Korisnici koji se prijavljuju za dodjelu sredstava iz IPARD programa za Mjeru 101 (Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhurestrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice)
za sektore: voća i povrća, žitarice i uljarice dužni su ishoditi:

 1. Potvrdu o ispunjavanju uvjeta iz područja biljnog zdravstva utvrđenih nacionalnim propisima.
 2. Potvrdu o ispunjavanju uvjeta iz područja biljnog zdravstva utvrđenih nacionalnim propisima koji su usklađeni s EU propisima.
  Potvrde je potrebno ishoditi kroz tri faze kontrole:
 1. prije ugovaranja
 2. prije plaćanja
 3. ex post.

U fazi ugovaranja, odnosno prilikom podnošenja prijave za dodjelu IPARD sredstava potrebno je priložiti Potvrdu o ispunjavanju uvjeta iz područja biljnog zdravstva utvrđenih nacionalnim propisima. Kako bi pribavio navedenu potvrdu, podnositelj podnosi zahtjev Upravi za poljoprivrednu i fitosanitarnu inspekciju (MPRRR) za izdavanje potvrde.

Nakon provedenog inspekcijskog nadzora Poljoprivredne inspekcije, a na temelju zapisnika
Uprava za poljoprivrednu i fitosanitarnu inspekciju izdaje Potvrdu o ispunjavanju uvjeta iz područja biljnog zdravstva utvrđenih nacionalnim propisima i šalje je podnositelju. I na kraju naglašavamo da je IPARD program za Republiku Hrvatsku predviđen za četverogodišnje razdoblje, odnosno, sredstva ovog fonda moći ćemo koristiti do kraja 2012. godine, te ostaje dovoljno vremena za sve one potencijalne korisnike, koji planiraju razvoj i daljnje ulaganje u svoja gospodarstva.

Autor: Senka Vranić, dipl. oec.


Izvori

Gospodarski list


Tagovi

Ipard Natječaj Dokumentacija Mjera 101 Mjera 103 Ulaganja EU standard

Za koga ćete glasati na Parlamentarnim izborima u srijedu, 17. travnja?

578


Glasova: 33

Agrarna stranka 5,7%

Glasova: 83

Domovinski pokret i partneri 14,4%

Glasova: 159

HDZ i partneri 27,5%

Glasova: 5

Javno dobro 0,9%

Glasova: 31

Most i partneri 5,4%

Glasova: 38

Možemo 6,6%

Glasova: 21

Odlučnost i pravednost 3,6%

Glasova: 16

Republika i partneri 2,8%

Glasova: 7

Socijaldemokrati i partneri 1,2%

Glasova: 124

SDP i partneri 21,5%

Glasova: 61

Nitko od navedenih 10,6%

Pregled ankete

Pregled ankete

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Kineski uvoz žitarica i uljarica ostat će na rekordnoj razini

Unatoč nedavnom nizu otkazivanja prethodno ugovorenih količina, kineski uvoz žitarica i uljarica ove će godine ostati visok. Kupnju potiču niže globalne cijene i manjkovi...

Više [+]