U nastavku pročitajte preporuku gnojidbe proizvođaču kukuruza na temelju zaprimljenog upita (detalje upita vidjeti u fotografiji ispod):

Kukuruz ima velike potrebe za biljnim hranivima jer stvara velike prinose organske tvari. Na srednje plodnim i laganim (pjeskovitim) tlima kako bi se postigli optimalni prinosi potrebe za hranivima kreću se: 150-180 kg N/ha; 110-130 kg P2O5/ha; 150-180 kg K2O/ha.

Analizom tla je ustanovljeno da je tlo je neutralne pH reakcije, slabo opskrbljeno humusom, siromašno opskrbljeno fosforom (P2O5) i dobro opskrbljeno kalijem (K2O).

Preporuke za gnojidbu:
Prilikom zaoravanja veće količine žetvenih ostataka primijeniti 100 kg/ha UREE ili 120 l/ha UAN-a. Prema opskrbljenosti tla hranjivima potrebno je unijeti 160-170 kg/ha fosfora (P2O5) i 180 kg/ha kalija (K2O). Zbog lagane teksture tla i prema dostavljenim podacima primijenite gnojidbu u proljeće.

NPK 7-20-30: u količini 600 kg/ha (osnovna gnojidba)
NP 20-20: u količini 200 kg/ha (predsjetvena gnojidba)
Tijekom vegetacije predlažemo obaviti prihranu ovisno o stanju usjeva i vremenskim prilikama:
ASN (26N+15S) ili KAN N27 u količini 250 kg/ha (prihrana)

Napomena: gnojidbeni savjeti su informativnog karaktera

#preporukagnojidbe #petrokemija