Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

 • LAG Posavina
 • 03.11.2018. 18:00

Na natječaj LAG-a Posavina za mala gospodarstva pristiglo 28 prijava i sve - odobrene!

Uprava za ruralni razvoj svaki tjedan predstavlja jedan LAG. Na redu je LAG Posavina.

Foto: LAG Posavina
 • 277
 • 29
 • 0

LAG Posavina osnovan je 09. veljače 2011. na inicijativu pet općina na području zapadno od grada Slavonskog Broda, sjedišta Brodsko-posavske županije, s ciljem primjene Leader programa za ruralni razvoj sukladno načelima Europske unije.

LAG Posavina nalazi se u središnjem dijelu Brodsko-posavske županije, odnosno u najjužnijem dijelu Slavonske nizine, i svojim istočnim položajem, graniči sa gradom Slavonskim Brodom, a na zapadu s općinom Staro Petrovo Selo. Na sjeveru se prostire padinama Požeške i Dilj gore, a južna granica mu je rijeka Sava koja je granica između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Trenutno LAG Posavina čini prostor 7 jedinica lokalne samouprave: općine Bebrina, Brodski Stupnik, Nova Kapela, Čaglin, Podcrkavlje, Oriovac i Sibinj. Prostor LAG-a pripada statističkoj regiji Kontinentalna Hrvatska. Područje LAG-a prostire se na 758,50 km2 na kojem živi 28.510 stanovnika. Većina prostora LAG-a gravitira prema administrativnom središtu Brodsko-posavske županije, gradu Slavonskom Brodu, dok su naselja Općine Nova Kapela tradicionalno više usmjerena prema gradu Novoj Gradišci, a naselja Općine Čaglin prema gradu Požegi.

Sve više jača razvoj ruralnog turizma

LAG Posavina je osnovan je kao udruga u čijem sastavu su predstavnici lokalne zajednice iz neprofitnog sektora, poduzetništva, jedinica lokalne samouprave i drugih organizacija koje djeluju na ovom području. Cilj osnivanja je povezivanje navedenih lokalnih organizacija, ustanova i inicijativa na zajedničkom jačanju i osnaživanju razvojnih kapaciteta. Obzirom se područje LAG-a pruža uz rijeku Savu, Orljavu, kao i duž padina Dilj gore i Požeške gore bogato je prirodnim resursima, kulturnom baštinom, a tradicionalno je orijentirano poljoprivrednoj proizvodnji. Uz poljoprivrednu proizvodnju, obrtništvo i poduzetništvo sve više jača i razvoj ruralnog turizma.

Kroz prepoznavanje lokalnih resursa i kapaciteta, među kojima se na prvom mjestu potiče inicijativa i inovativnost ljudskih resursa, posebice među mladima i ženama, nastoje se stvoriti vlastiti razvojni potencijali kroz međusobno povezivanje i suradnju. Kroz ovakve aktivnosti cilj je stvoriti perspektivnu lokalnu zajednicu za kvalitetan život ovdašnjeg stanovništva, kao i za sve brojnije goste ovog područja.

Vizija područja LAG-a Posavina: LAG Posavina je prijateljsko područje koje ujedinjuje prirodu, tradiciju i ljude u ruralnu zajednicu vrijednih i poštenih stanovnika koji čine sinergiju sigurnog i privlačnog mjesta za život i rad.

Razvojni ciljevi LRS LAG-a Posavina:

 • Potaknuti implementaciju znanja i vještina u sektoru poljoprivrede, generacijsku obnovu, smanjenje negativnih gospodarskih trendova u poljoprivredi i šumarstvu, te kroz aktivnosti LAG-a jačati povezivanje proizvodnje i potražnje za lokalnim proizvodima na cijelom području RH
 • Jačati očuvanost područja i očuvati njegovu krajobraznu raznolikost razvojem proizvodne, turističke i rekreacijske ponude zasnovane na održivom korištenju kulturno-povijesne, tradicijske i prirodne baštine
 • Jačanje inovativnog pristupa socio-ekonomskom razvoju pomoću implementacije novih metoda, alata, znanja i vještina kojima se planira potaknuti poduzetništvo ruralnog stanovništva LAG-a, temeljeno na načelima održivog razvoja
 • Jačati međusektorsko i sektorsko povezivanje i umrežavanje u svrhu razvoja inovativnih proizvoda i usluga
 • Jačati i dalje razvijati opću društvenu i komunalnu infrastrukturu u cilju poboljšanja kvalitete života na području LAG-a.

Opći ciljevi LRS ostvaruju se putem 3 specifična cilja LAG-a do 2020-te godine:

 1. Jačanje konkurentnosti poljoprivrede i šumarstva uvođenjem novih tehnologija i znanja, uvažavajući tradicijske vrijednosti u svrhu integriranog razvoja područja
 2. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti te održivo korištenje razvojnih resursa na okolišno održiv način
 3. Razvoj i jačanje umrežavanja, partnerstva i suradnje u svrhu jačanja socijalne inkluzije te stvaranje uvjeta jednakih razvojnih mogućnosti uz razvoj društvene infrastrukture.

LAG Posavina je u dosadašnjem djelovanju, a u svrhu lokalnog ruralnog razvoja, provodio iz IPARD programa Mjeru 202 "Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“ (15.7.2013.-15.07.2015) u sklopu koje su provedene aktivnosti:

Usavršavanje i obrazovanje zaposlenika, volontera i članova LAG-a, animacija, informiranje i organizacija promidžbenih događaja za članove i stanovnike LAG-a, sudjelovanje zaposlenika, volontera i članova LAG-a na seminarima, radionicama, sastancima i studijskim putovanjima. Realizirana sredstva u vrijednosti 805.887,58 kn.

Završetkom provedbe Mjere 202 IPARD programa, LAG je započeo s provođenjem Podmjere 19.1. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. iz koje se financirala pripremna pomoć, odnosno izrada Lokalne razvojne strategije LAG-a Posavina 2014.-2020. i tekući troškovi ureda i zaposlenika LAG-a u iznosu od 318.725,40 kn. Za provedbu LRS, LAG-u su odobrena sredstva potpore u ukupnom iznosu od 7.364.902,86 kn.

Sredstva ostvarena ovom potporom namijenjena su za provedbu tri Podmjere. Za provedbu podmjere 19.2. Provedba operacije unutar CLLD strategija (provedba LRS) LAG ima na raspolaganju iznos od 5.611.354,56 kn, za provedbu Podmjere 19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a iznos od 280.567,73 kn te za provedbu Podmjeru 19.4. – Tekući troškovi i animacija iz PRRRH za razdoblje 2014.-2020. iznos od 1.472.980,57 kn.

Veći dio sredstava iz Podmjere 19.2. utrošiti će se za potpore u poljoprivredi i ruralnom turizmu i projekte JLS-ova u sastavu LAG-a te ostale odabrane mjeru u LRS. Kroz Podmjeru 19.3. planirano je financiranje 2 projekta suradnje s iznosom potpore od 280.567,73 kn, koji će se provoditi sa LAG-ovima na području RH i EU.

Teme projekata suradnje su:

 1. Jačanje kapaciteta dionika u stvaranju dodane vrijednosti i povećanja dohodka iz poljoprivrede razvojem uspostave nabavno-distribucijskih lanaca koji omogućuju stvaranje inovativnih tehnoloških procesa i udruženja (proizvođačke grupe/klasteri…) u svrhu razvoja novih proizvoda koji su potpuno proizvedeni u Hrvatskoj od sirovine do finalizacije, te efikasniji razvoj i promocija proizvoda
 2. Jačanje nepoljoprivrednih djelatnosti s posebnim naglaskom na razvoj selektivnih oblika ruralnog turizma temeljenog na održivom korištenju razvojne resursne osnove revitalizacijom tradicijske baštine izvan i u prostorima ekološke mreže NATURA 2000.

Iznos od 1.472.980,57 kn namijenjen je za redovan rad LAG-a do kraja 2020.g., odnosno do početka provedbe LEADER-a u novom programskom razdoblju.

U skladu s odobrenom Planu provedbe LRS, 15.03.2018.g. raspisan je prvi natječaj iz LRS-a Posavina za TO 1.1.5. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, koji je sukladan TO 6.3.1. iz PRRHR. Za navedeni natječaj su bila predviđena sredstva u iznosu od 1.228.458,00 kn što je bilo dostatno za 11 projekata s iznosom od 111.678,00 kn po projektu. Na prvi LAG natječaj za mala poljoprivredna gospodarstva pristiglo je 28 prijava što je bio jako dobar odaziv. Kako su svi korisnici ispunili sve kriterije natječaja, UO LAG-a Posavina donio je odluku o izmjeni 1. LAG Natječaj za provedbu tipa operacije TO 1.1.5. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” i raspoloživa sredstva su povećana na 3.126.984,00 kn. UO LAG-a Posavina donio je Odluke o odabiru za svih 28 pristiglih prijava.

LAG Posavina osim svoje redovne provedbe LEADER programa, sudjeluje u pripremi i provedbi nacionalnih i EU projekata kao partner ali i prijavitelj.

Najznačajniji projekti koji su provedeni i u tijeku:

 • “Pokreni sebe u svojoj lokalnoj zajednici”, financiran ESF sredstvima, vrijednost 533.290,00 kn, LAG partner na projektu
 • “Sudjeluj, zaključuj, odlučuj!”, financiran sredstvima MSPM, vrijednost 69.542,00 kn, LAG partner na projektu
 • “Aktivni roditelji za aktivnu zajednicu”, financiran ESF sredstvima, vrijednost 896.331,00 kn., LAG partner na projektu
 • “I mi se želimo družiti!”, financiran sredstvima MSPM, vrijednost projekta 57.545,82 kn, LAG partner na projektu
 • “I mi imamo vremena!, financiran sredstvima MDOMSP, vrijednost projekta – 112.386,00 kn, LAG partner na projektu
 • “Treba sretan biti tko uspije ostariti!”, financiran sredstvima MDOMSP, vrijednost projekta – 96.040,00 kn.
 • “Radom za zajednicu i sebe! financiran ESF sredstvima, vrijednost 8.380.865,77 kn, LAG prijavitelj.
 • “OPGenije”, financiran ESF sredstvima, vrijednost 1.489.366,47 kn, LAG partner na projektu.
 • “Aktivirajmo se!”, financirano sredstvima MSPM, vrijednost projekta 68.240,00 kn.

LAG Posavina trenutno ima 9 zaposlenika koji su zaposleni na poslovima u vezi rada LAG-a i provedbe LRS (voditelj LAG-a i 8 stručnih suradnika). Dodatno u sklopu programa “Zaželi – program zapošljavanja žena” koji se financira iz ESF-a zaposleno je 60 žena. LAG Posavina član je Hrvatske mreže za ruralni razvoj, surađuje sa svim ostalim institucijama u sklopu svog redovnog djelovanja, ali i tijekom pripreme i provedbe ostalih projekata.

Više informacija o projektima, natječajima i radu LAG-a Posavina možete pronaći ovdje


Tagovi

LAG LAG Posavina Ruralni razvoj


Partner

Ruralni razvoj RH

Ulica Grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: 01 6408 144, web: http://ruralnirazvoj.hr/

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Dobro raspoloženje na Sabatini ne može pokvariti ni prevrtljivo vrijeme!