Angus

Angus

<p><strong>Angus </strong>je tovna&nbsp;pasmina goveda. Angus spada u poluintenzivne mesne pasmine koje karakterizira genetska bezrožnost. Pod pojmom Angus podrazumijevaju se&nbsp;dvije pasmine, Crveni Angus i Crni Angus. Ova pasmina je prihvatljiva uzgajivačima zbog dobrih tovnih sposobnosti, manjih problema s teljenjem i vitalne teladi koja brzo napreduje. Karakteriziraju ih dobar prirast, konverzija hrane i iskori&scaron;tenje krme te pogodnost za uzgoj u sustavu krava-tele.</p>

Baza stočarstva - Tekstovi