Angus

Angus

Angus je tovna pasmina goveda. Angus spada u poluintenzivne mesne pasmine koje karakterizira genetska bezrožnost. Pod pojmom Angus podrazumijevaju se dvije pasmine, Crveni Angus i Crni Angus. Ova pasmina je prihvatljiva uzgajivačima zbog dobrih tovnih sposobnosti, manjih problema s teljenjem i vitalne teladi koja brzo napreduje. Karakteriziraju ih dobar prirast, konverzija hrane i iskorištenje krme te pogodnost za uzgoj u sustavu krava-tele.