Xinca

Obavještavamo korisnike da će sredstvu uskoro biti ukinuta registracija te da će početi teći rok za prodaju zaliha.

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva XINCA je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno, kukuruzu za silažu te kukuruzu šećercu.
Registarski broj UP/I-320-20/12-01/147
Vlasnik registracije Nufarm GmbH & Co KG
Distributeri Orchem d.o.o., distributer
AGRIMATCO d.o.o., distributer

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za suspenziju
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene poljoprivreda, ratarstvo
Način djelovanja kontaktno
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
HDPE1,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice
HDPE5,00 lProfesionalnaSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Bromoksinil871689-84-5401,60 g/lec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Kukuruz za zrno
(Zea mays)
Karenca: 60 dana
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se nakon nicanja kulture (post-em) u stadiju razvoja 2 – 6 listova kukuruza (BBCH 12 - 16) u količini 1,0 l/ha uz utrošak vode 200 - 400 l/ha. Optimalna učinkovitost sredstva XINCA postiže se na iznikle korove koji se nalaze u stadiju razvoja 1 – 6 listova.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Spektar djelovanja: Dobro suzbija: poljsku čestiku (Thlaspi arvense), obični šćir (Amaranthus retroflexus), kiseličasti dvornik (Polygonum lapathifolium), običnu konicu (Galinsoga parviflora), divlju rotkvu (Raphanus raphanistrum), običnu rusomaču (Capsella bursa pastoris), kamilice (Matricaria spp.), ljepljivu broćiku (Galium aparine), obični kostriš (Senecio vulgaris), lobode (Chenopodium sp., Atriplex sp), perzijsku čestoslavicu (Veronica persica), crnu pomoćnicu (Solanum nigrum), mrtve koprive (Lamium spp.), slakasti dvornik (Polygonum convolvulus). Djelomično suzbija: ostale čestoslavice (Veronica spp.) i grahorice (Vicia spp.). Nedovoljno suzbija: poljsku ljubicu (Viola arvensis), poljski slak (Convolvulus arvensis), resulju (Mercurialis perennis), ljekovitu dimnjaču (Fumaria officinalis), malu koprivu (Urtica urens), gomoljastu graholiku (Lathyrus tuberosus), srednju mišjakinju (Stellaria media).

Kukuruz za silažu
(Zea mays)
Karenca: 60 dana
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se nakon nicanja kulture (post-em) u stadiju razvoja 2 – 6 listova kukuruza (BBCH 12 - 16) u količini 1,0 l/ha uz utrošak vode 200 - 400 l/ha. Optimalna učinkovitost sredstva XINCA postiže se na iznikle korove koji se nalaze u stadiju razvoja 1 – 6 listova.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Spektar djelovanja: Dobro suzbija: poljsku čestiku (Thlaspi arvense), obični šćir (Amaranthus retroflexus), kiseličasti dvornik (Polygonum lapathifolium), običnu konicu (Galinsoga parviflora), divlju rotkvu (Raphanus raphanistrum), običnu rusomaču (Capsella bursa pastoris), kamilice (Matricaria spp.), ljepljivu broćiku (Galium aparine), obični kostriš (Senecio vulgaris), lobode (Chenopodium sp., Atriplex sp), perzijsku čestoslavicu (Veronica persica), crnu pomoćnicu (Solanum nigrum), mrtve koprive (Lamium spp.), slakasti dvornik (Polygonum convolvulus). Djelomično suzbija: ostale čestoslavice (Veronica spp.) i grahorice (Vicia spp.). Nedovoljno suzbija: poljsku ljubicu (Viola arvensis), poljski slak (Convolvulus arvensis), resulju (Mercurialis perennis), ljekovitu dimnjaču (Fumaria officinalis), malu koprivu (Urtica urens), gomoljastu graholiku (Lathyrus tuberosus), srednju mišjakinju (Stellaria media).

Kukuruz šećerac
(Zea mays ssp. saccharata)
Karenca: 45 dana
jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se nakon nicanja kulture (post-em) u stadiju razvoja 2 – 6 listova kukuruza (BBCH 12 - 16) u količini 1,0 l/ha uz utrošak vode 200 - 400 l/ha. Optimalna učinkovitost sredstva XINCA postiže se na iznikle korove koji se nalaze u stadiju razvoja 1 – 6 listova.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Dodatne informacije: Spektar djelovanja: Dobro suzbija: poljsku čestiku (Thlaspi arvense), obični šćir (Amaranthus retroflexus), kiseličasti dvornik (Polygonum lapathifolium), običnu konicu (Galinsoga parviflora), divlju rotkvu (Raphanus raphanistrum), običnu rusomaču (Capsella bursa pastoris), kamilice (Matricaria spp.), ljepljivu broćiku (Galium aparine), obični kostriš (Senecio vulgaris), lobode (Chenopodium sp., Atriplex sp), perzijsku čestoslavicu (Veronica persica), crnu pomoćnicu (Solanum nigrum), mrtve koprive (Lamium spp.), slakasti dvornik (Polygonum convolvulus). Djelomično suzbija: ostale čestoslavice (Veronica spp.) i grahorice (Vicia spp.). Nedovoljno suzbija: poljsku ljubicu (Viola arvensis), poljski slak (Convolvulus arvensis), resulju (Mercurialis perennis), ljekovitu dimnjaču (Fumaria officinalis), malu koprivu (Urtica urens), gomoljastu graholiku (Lathyrus tuberosus), srednju mišjakinju (Stellaria media).

Luk (na otvorenom)
(Allium cepa var. cepa)
Karenca: Osigurana vremenom primjene
jednogodišnji širokolisni korovi

Primjena: u količini 0,5 l/ha sredstva uz utrošak vode 200-400 l/ha. Primjenjuje se nakon nicanja (post-em) u stadiju razvoja luka BBCH 12 (jasno vidljiv drugi list, veći od 3 cm) do BBCH 14 (jasno vidljiv četvrti list, veći od 3 cm). Korov treba biti u stadiju klijanja do početka izbijanja listova. Dopuštene su maksimalno dvije primjene u vegetaciji s razmakom od 7 do 14 dana između tretiranja.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 2

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H302Štetno ako se proguta.
H317Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H332Štetno ako se udiše.
H361Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na neroneno dijete .
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P261Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P301 + P312AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P302 + P352U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
P391Sakupiti proliveno/rasuto.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 208Sadrži . Može izazvati alergijsku reakciju
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SPoOpće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPa 1Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži (navodi se aktivna tvar ili skupina aktivnih tvari) više od (navesti razmak između primjena ili broj primjena).
SPe 3Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.
SPo 5Prije ponovnog ulaska temeljito provjetriti tretirane površine/staklenike (treba navesti vrijeme) dok se primijenjeno sredstvo ne osuši.

Važni datumi

Datum registracije 12.6.2014.
Registracija važi do 14.3.2021.
Krajnji rok za prodaju zaliha 14.6.2021.
Krajnji rok za primjenu zaliha 14.9.2021.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/12-01/14712.06.201414.03.2021
Proširenje registracije sredstva za male namjeneUP/I-320-20/15-01/31511.12.2015
Izmjena i/ili dopuna registracijeUP/I-320-20/12-01/14710.04.2018
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/12-01/14727.06.2019