RINIDI WG

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva RINIDI WG je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu.
Registarski broj UP/I-320-20/17-03/222
Vlasnik registracije Sharda Cropchem Limited
Distributeri Euroazijski pesticidi d.o.o., zastupnik

Dodatni podaci

Formulacija sredstva vododispergirajuće granule
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene ratarstvo
Način djelovanja sistemično
Upotreba sredstva

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalažeOdobrena količinaUpotrebaMjesta prodaje
HDPE220,00 gSpecijalizirane prodavaonice
HDPE440,00 gSpecijalizirane prodavaonice
HDPE880,00 gSpecijalizirane prodavaonice
HDPE900,00 gSpecijalizirane prodavaonice
HDPE2,20 kgSpecijalizirane prodavaonice

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvariCIPAC brojCAS brojKoličinaEU MRL
Rimsulfuron716122931-48-023,00 g/kgec.europa.eu
Nikosulfuron709111991-09-492,00 g/kgec.europa.eu
Dikamba851918-00-9550,00 g/kgec.europa.eu

Kulture i štetni organizmi

Kukuruz za zrno
(Zea mays)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni i širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se u količini 440 g/ha nakon nicanja (post-em) u stadijima razvoja 3-9 listova kukuruza (BBCH 13-19). Primijeniti zajedno s 0,1 % okvašivača. Utrošak vode: 200-400 L/ha Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 Spektar djelovanja: Dobro suzbija: - širokolisni korovi: zapadnoamerički šćir (Amaranthus blitoides), oštrodlakavi šćir (Amaranthus retroflexus), bijela loboda (Chenopodium album), pjegavi dvornik (Polygonum persicaria), obični kostriš (Senecio vulgaris), crna pomoćnica (Solanum nigrum), mišjakinja (Stellaria media); - uskolisni korovi: obični koštan (Echinochloa crus-galli), divlji sirak (Sorghum halepense).

Kukuruz za silažu
(Zea mays)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni i širokolisni korovi
Primjena: Primjenjuje se u količini 440 g/ha nakon nicanja (post-em) u stadijima razvoja 3-9 listova kukuruza (BBCH 13-19). Primijeniti zajedno s 0,1 % okvašivača. Utrošak vode: 200-400 L/ha Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 Spektar djelovanja: Dobro suzbija: - širokolisni korovi: zapadnoamerički šćir (Amaranthus blitoides), oštrodlakavi šćir (Amaranthus retroflexus), bijela loboda (Chenopodium album), pjegavi dvornik (Polygonum persicaria), obični kostriš (Senecio vulgaris), crna pomoćnica (Solanum nigrum), mišjakinja (Stellaria media); - uskolisni korovi: obični koštan (Echinochloa crus-galli), divlji sirak (Sorghum halepense).

Oznake i upozorenja

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
H319Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H410Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102Čuvati izvan dohvata djece.
P264Nakon uporabe temeljito oprati …
P273Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P305 + P351 + P338U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P337 + P313Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P501Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznakeNaziv oznakeNapomena
SP 1Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).

Važni datumi

Datum registracije 27.12.2018.
Registracija važi do 30.4.2021.

Vrste rješenja

Vrsta rješenjaKlasaDatum izdavanja rješenjaRok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu biljaUP/I-320-20/17-03/22227.12.201830.04.2021
Izmjena rješenja o registracijiUP/I-320-20/17-03/22211.03.2020