Zadnje aktivnosti

Zadnje aktivnosti korisnika mogu vidjeti samo registrirani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu vidjeti samo registirani korisnici.
Za potpune funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

PROFESSIONAL

Osnovni podaci o sredstvu

Opis sredstva PROFESSIONAL je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u ozimim žitaricama i krumpiru.
Registarski broj UP/I-320-20/19-03/85
Vlasnik registracije Sharda Cropchem Limited
Adresa vlasnika rješenja Prime Business Park , Dashrathlal Joshi Road , Vile Parle (West) Mumbai - 400056 , Mumbai - 400056 , Indija
Distributeri -

Dodatni podaci

Formulacija sredstva koncentrat za emulziju
Namjena sredstva herbicid
Područje primjene povrćarstvo, ratarstvo, poljoprivreda
Način djelovanja zemljišno
Upotreba sredstva prskanje traktorskim prskalicama

Važni datumi

Datum registracije 14.04.2021.
Registracija važi do 31.10.2028.

Sastojci sredstva

Naziv aktivne tvari Količina
Prosulfokarb 800 g/l

Ambalaža i mjesta prodaje

Vrsta ambalaže Odobrena količina Upotreba Mjesta prodaje
Coex HDPE/PA 20 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH) 500 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH) 1 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH) 5 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH) 10 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex (HDPE/EVOH) 20 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA 500 ml Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA 1 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA 5 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice
Coex HDPE/PA 10 l Profesionalna Specijalizirane prodavaonice

Kulture i štetni organizmi

Krumpir
(Solanum tuberosum)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Jednogodišnji uskolisni i jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjena nakon sadnje, a neposredno prije nicanja krumpira (pre-em) u količini 4-5 L/ha. Tlo nije preporučljivo obrađivati dok krumpir ne nikne, a korovi propadnu kako ne bi došlo do smanjenja učinkovitosti sredstva PROFESSIONAL uslijed prekidanja herbicidnog filma.
Dodatne informacije: Kod primjene sredstva PROFESSIONAL na lakšim tlima potrebno je primijeniti nižu dozu od 3 L/ha. Sredstvo primijeniti na dobro pripremljeno tlo bez gruda. Sjeme mora biti dobro pokriveno tlom. Optimalna učinkovitost sredstva postiže se primjenom na vlažno tlo prije nicanja ili u ranim razvojnim stadijima korova (najkasnije do 4 lista). Sredstvo PROFESSIONAL usvaja se najvećim dijelom putem korijena i koleoptile, ali i preko lista korova. Sredstvo za zaštitu bilja PROFESSIONAL u pre-em primjeni: - vrlo dobro i dobro djelovanje u nižim količinama postiže na: slakoperku (Apera spica venti), jednogodišnju vlasnjaču (Poa annua), običnu rusomaču (Capsella bursa-pastoris), broćiku (Galium aparine), kamilicu jesenski ponik (Matricaria chamomilla), bezmirisnu kamilicu (Matricaria inodora), crnu pomoćnicu (Solanum nigrum), samoniklu uljanu repicu, poljsku gorušicu (Sinapis arvensis), mišjakinju (Stellaria media), čestoslavice (Veronica spp.). Za postizanje dobre učinkovitosti na vrste mišji repak (Alopecurus myosuroides) i ljuljeve (Lolium spp.) u pre-em primjeni potrebno je primijeniti punu količinu od 5 L/ha; - srednje dobro djelovanje u punoj količini postiže na: koštan (Echinochloa crus-galli), svračicu (Digitaria sanguinalis), običnu lobodu (Chenopodium album), obični šćir (Amaranthus retroflexus), dvornike (Polygonum spp.); - nedovoljno djeluje na: mak (Papaver rhoeas) i višegodišnje korove. Sredstvo za zaštitu bilja PROFESSIONAL u post-em primjeni: - vrlo dobro i dobro djelovanje u nižim količinama postiže na: slakoperku (Apera spica venti), rusomaču (Capsella bursa-pastoris), divlju rotkvu (Raphanus raphanistrum), mišjakinju (Stellaria media), čestoslavice (Veronica spp.). Za postizanje dobre učinkovitosti na crvenu mrtvu koprivu (Lamium purpureum) u post-em aplikaciji potrebno je primijeniti punu količinu od 5 L/ha; - srednje dobro djelovanje u punoj količini postiže na: mišji repak (Alopecurus myosuroides), šćireve (Amaranthus spp.), svračicu (Digitaria sanguinali
Ozima pšenica
(Triticum aestivum)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Jednogodišnji uskolisni i jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjena u količini 3-5 L/ha nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em), ali samo ako je osigurana dobra pokrovnost sjemena (dubina sjetve najmanje 2-3 cm) ili nakon nicanja (post-em), kada žitarice imaju razvijen najmanje 1 list do početka busanja (BBCH 11-21) u količini 3-5 L/ha.
Dodatne informacije: Kod primjene sredstva PROFESSIONAL na lakšim tlima potrebno je primijeniti nižu dozu od 3 L/ha. Sredstvo primijeniti na dobro pripremljeno tlo bez gruda. Sjeme mora biti dobro pokriveno tlom. Optimalna učinkovitost sredstva postiže se primjenom na vlažno tlo prije nicanja ili u ranim razvojnim stadijima korova (najkasnije do 4 lista). Sredstvo PROFESSIONAL usvaja se najvećim dijelom putem korijena i koleoptile, ali i preko lista korova. Sredstvo za zaštitu bilja PROFESSIONAL u pre-em primjeni: - vrlo dobro i dobro djelovanje u nižim količinama postiže na: slakoperku (Apera spica venti), jednogodišnju vlasnjaču (Poa annua), običnu rusomaču (Capsella bursa-pastoris), broćiku (Galium aparine), kamilicu jesenski ponik (Matricaria chamomilla), bezmirisnu kamilicu (Matricaria inodora), crnu pomoćnicu (Solanum nigrum), samoniklu uljanu repicu, poljsku gorušicu (Sinapis arvensis), mišjakinju (Stellaria media), čestoslavice (Veronica spp.). Za postizanje dobre učinkovitosti na vrste mišji repak (Alopecurus myosuroides) i ljuljeve (Lolium spp.) u pre-em primjeni potrebno je primijeniti punu količinu od 5 L/ha; - srednje dobro djelovanje u punoj količini postiže na: koštan (Echinochloa crus-galli), svračicu (Digitaria sanguinalis), običnu lobodu (Chenopodium album), obični šćir (Amaranthus retroflexus), dvornike (Polygonum spp.); - nedovoljno djeluje na: mak (Papaver rhoeas) i višegodišnje korove. Sredstvo za zaštitu bilja PROFESSIONAL u post-em primjeni: - vrlo dobro i dobro djelovanje u nižim količinama postiže na: slakoperku (Apera spica venti), rusomaču (Capsella bursa-pastoris), divlju rotkvu (Raphanus raphanistrum), mišjakinju (Stellaria media), čestoslavice (Veronica spp.). Za postizanje dobre učinkovitosti na crvenu mrtvu koprivu (Lamium purpureum) u post-em aplikaciji potrebno je primijeniti punu količinu od 5 L/ha; - srednje dobro djelovanje u punoj količini postiže na: mišji repak (Alopecurus myosuroides), šćireve (Amaranthus spp.), svračicu (Digitaria sanguinali
Ozimi ječam
(Hordeum vulgare)
Karenca: Osigurano vremenom primjene
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1
Jednogodišnji uskolisni i jednogodišnji širokolisni korovi
Primjena: Primjena u količini 3-5 L/ha nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em), ali samo ako je osigurana dobra pokrovnost sjemena (dubina sjetve najmanje 2-3 cm) ili nakon nicanja (post-em), kada žitarice imaju razvijen najmanje 1 list do početka busanja (BBCH 11-21) u količini 3-5 L/ha.
Dodatne informacije: Kod primjene sredstva PROFESSIONAL na lakšim tlima potrebno je primijeniti nižu dozu od 3 L/ha. Sredstvo primijeniti na dobro pripremljeno tlo bez gruda. Sjeme mora biti dobro pokriveno tlom. Optimalna učinkovitost sredstva postiže se primjenom na vlažno tlo prije nicanja ili u ranim razvojnim stadijima korova (najkasnije do 4 lista). Sredstvo PROFESSIONAL usvaja se najvećim dijelom putem korijena i koleoptile, ali i preko lista korova. Sredstvo za zaštitu bilja PROFESSIONAL u pre-em primjeni: - vrlo dobro i dobro djelovanje u nižim količinama postiže na: slakoperku (Apera spica venti), jednogodišnju vlasnjaču (Poa annua), običnu rusomaču (Capsella bursa-pastoris), broćiku (Galium aparine), kamilicu jesenski ponik (Matricaria chamomilla), bezmirisnu kamilicu (Matricaria inodora), crnu pomoćnicu (Solanum nigrum), samoniklu uljanu repicu, poljsku gorušicu (Sinapis arvensis), mišjakinju (Stellaria media), čestoslavice (Veronica spp.). Za postizanje dobre učinkovitosti na vrste mišji repak (Alopecurus myosuroides) i ljuljeve (Lolium spp.) u pre-em primjeni potrebno je primijeniti punu količinu od 5 L/ha; - srednje dobro djelovanje u punoj količini postiže na: koštan (Echinochloa crus-galli), svračicu (Digitaria sanguinalis), običnu lobodu (Chenopodium album), obični šćir (Amaranthus retroflexus), dvornike (Polygonum spp.); - nedovoljno djeluje na: mak (Papaver rhoeas) i višegodišnje korove. Sredstvo za zaštitu bilja PROFESSIONAL u post-em primjeni: - vrlo dobro i dobro djelovanje u nižim količinama postiže na: slakoperku (Apera spica venti), rusomaču (Capsella bursa-pastoris), divlju rotkvu (Raphanus raphanistrum), mišjakinju (Stellaria media), čestoslavice (Veronica spp.). Za postizanje dobre učinkovitosti na crvenu mrtvu koprivu (Lamium purpureum) u post-em aplikaciji potrebno je primijeniti punu količinu od 5 L/ha; - srednje dobro djelovanje u punoj količini postiže na: mišji repak (Alopecurus myosuroides), šćireve (Amaranthus spp.), svračicu (Digitaria sanguinali

Oznake i upozorenja

Šifra oznake Naziv oznake
H304 Može biti smrtonosno ako se proguta i une u dišni sustav.
H315 Nadražuje kožu.
H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P301 + P310 AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.
P302 + P352 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.
P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
P331 NE izazivati povraćanje.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik u/na …
EUH 401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Dodatne oznake

Šifra oznake Naziv oznake
SP 1 Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom (Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda/Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta).
SPe 3 Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja/neciljanih člankonožaca/kukaca treba poštivati zone sigurnosti od (navesti razmake) do nepoljoprivredne/vodene površine.
SPo Opće dodatne oznake obavijesti za primjenitelje sredstva.

Vrste rješenja

Vrsta rješenja Klasa Datum izdavanja rješenja Rok valjanosti rješenja
Registracija sredstva za zaštitu bilja UP/I-320-20/19-03/85 14.04.2021. 31.10.2028.
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/19-03/85 21.12.2021. -
Izmjena rješenja o registraciji UP/I-320-20/19-03/85 14.09.2023. -

Primjena na kulture